Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 15 keer?
Pluizenfilter verstopt, water op de bodem onderin de machine of overmatige schuimvorming.
Controleer of er overmatige schuimvorming ten gevolge van overdosering van wasmiddel heeft
plaatsgevonden.
Controleer tevens of de watertoevoer en afvoer in orde zijn.
Neem de toevoerslang van de kraan en controleer of een emmer van 10 liter binnen 1 minuut kan worden
gevuld. Indien dit in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service aanvraag
s.v.p. aan welke Foutmelding het betreft.
Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 2 keer?
Er is een probleem bij afpompen. De mogelijke oorzaken kunnen zijn: De afvoerslang zit te diep in de
afvoer (mag maximaal 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag minimaal 30 cm en maximaal
80 cm hoog zijn), de afvoerpomp is geblokkeerd (deze reinigen) of de afvoer is verstopt.
Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 3 keer?
Er ligt water onderin de wasautomaat. U kunt proberen de wasautomaat spanningsloos te maken en
achterover te kantelen. Er loopt dan water onder de wasautomaat vandaan en dan werkt de wasautomaat
weer. De oorzaak kan zijn dat de wasautomaat het water niet goed kan afvoeren. Controleert u daarom de
afvoerslang. Het kan ook een defecte slang in de wasautomaat zijn, dit moet door een technicus hersteld
worden.
Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 4 keer?
Controleer of de vuldeur goed gesloten is. Als dit in orde is, is er waarschijnlijk een probleem met het
deurslot. Dit zal door een technicus nagekeken moeten worden.
Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 5 keer?
Er is onbalans tijdens centrifugeren opgetreden of motor is overbelast geraakt. Mogelijk is apparaat
overbeladen.
Indien machine herhaaldelijk achter elkaar gebruikt is waardoor motor overbelast kan zijn, deze ca. 30
min. laten afkoelen en dan nog eens te proberen.
Als probleem blijft terugkeren, is er een probleem met de motor. Dit moet door een technicus verholpen
worden.
Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 8 keer?
Er is een fout opgetreden bij het uitlezen van de programmaschakelaar. Dit is eenvoudig op te lossen door
deze een keer naar "0" te draaien en opnieuw een programma te selecteren.
Knippert de Start/Pauze Led?
De wasautomaat is gereed om door het indrukken van de Start/Pauze toets gestart te worden.
Niet gelijk aan één van bovenstaande?
Knipperen de LED's, dan is er meestal sprake van een storing. Zie de gebruiksaanwijzing. Het kan ook
zijn dat een lopend wasprogramma onderbroken is, dan brandt het betreffende programma LED. U kunt
deze storing opheffen door het wasprogramma te annuleren, zie hiervoor de gebruiksaanwijzing.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG L73478FL wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG L73478FL in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,08 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info