Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
Storingen:
Afwijkend geluid
Geen Alarmsignaal?
Bij sommige modellen is het Alarmsignaal, om bijv. het Einde van een programma aan te geven, vrij zacht.
Geluidsniveau is instelbaar, zie hiervoor de gebruiksaanwijzing. Om instelling te testen kunt u het afpomp
programma kiezen. Na ca. 2 min. moet dit een Einde signaal geven.
Is het een brommend geluid direct na start?
Dit is normaal. De wasautomaat begint het wasprogramma met afpompen. De afvoerpomp geeft dit geluid.
Is het een fluitend geluid?
Bij een nieuwe wasmachine is dit zeer waarschijnlijk het geluid van de koolborstels (in de motor) die nog
moeten afvlakken. Na verloop van tijd zal dit geluid verdwijnen.
Is het een tikkend geluid direct na start?
Dit is vermoedelijk een defect aan de zeepmiddellade en kan door een technicus opgelost worden.
Staat wasautomaat op een houten of laminaat vloer?
Een houten of laminaat vloer veert te veel, dit versterkt het bedrijfsgeluid. De vloer zal verstevigd moeten
worden met een multiplex plaat, zie de gebruiksaanwijzing.
Treedt het op tijdens centrifugeren of wassen?
Controleer of de transportbeveiliging verwijderd is. De wasautomaat moet waterpas en stabiel staan. Zie
de installatie instructie en de gebruiksaanwijzing.
Treedt het op tijdens pompen?
De afvoerpomp is mogelijk geblokkeerd, hoe deze te reinigen kunt u lezen in de gebruiksaanwijzing.
Lampjes (LED's) knipperen
Deur-LED?
LED knippert groen: Dit is normaal en geeft aan dat de deur geopend mag worden omdat water een veilig
niveau heeft. Na het indrukken van Start/Pauze duurt het 2 min. voordat deur vrijgegeven wordt;
Zanussi of AEG L50000-serie en LED deur brandt groen: Deur kan niet geopend worden;
Zanussi of AEG L50000-serie en LED deur is Uit: Deur kan geopend worden;
AEG L70000-serie en LED deur brandt groen: Deur kan geopend worden;
AEG L70000-serie en LED deur is Uit of brandt rood: Deur kan niet geopend worden.
Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 1 keer?
De wasautomaat neemt geen- of onvoldoende water.
Wij adviseren de toevoerslang van de kraan te draaien en te controleren of er voldoende water uit de
kraan komt. Een emmer van 10 liter moet binnen 1 minuut gevuld kunnen worden.
Indien de kraan voldoende water levert, is mogelijk het netfilter in de toevoerslang of bij het inlaatventiel
verstopt.
Indien de kraan voldoende water levert, zit mogelijk de afvoerslang te diep in de afvoer. De afvoerslang
mag max. maar 10 cm. in de afvoer hangen en de afvoerhoogte mag vanaf de vloer minimaal 30cm en
maximaal 80cm hoog zijn.
Knippert de Einde indicatie LED herhaaldelijk 11 keer?
Controleer de spanningsverzorging. De spanning is mogelijk te laag. Verwijder verlengsnoeren. Indien dit
in orde is, moet dit door een technicus hersteld worden. Geef bij een service aanvraag s.v.p. aan welke
Foutmelding het betreft.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AEG Lavamat 86810 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von AEG Lavamat 86810 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,08 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von AEG Lavamat 86810

AEG Lavamat 86810 Bedienungsanleitung - Holländisch - 48 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info