98178
5
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
• Plaatseenladder dusdanig dat deze met zijn vier punten voldoende steun heeft tegen een stevig dra-
gend vlak, dus nooit tegen een raam, tegen ronde of smalle zuilen of tegen hoeken, tenzij voor dat doel
aangepaste hulpmiddelen worden gebruikt. Overtuig u ervan dat de ladder voldoende stabiel staat en/of
eventueel geborgd is tegen wegglijden.
• Eentrapofladdermagnooitverplaatstwordenalsmenopeentraptrede/bordesofladdersportstaatof
vanaf een positie hoger dan het trapbordes of uiteinde ladder.
• Neemextra voorzorgsmaatregelenwanneerdetrap ofladdervooreen deuropening,openslaand raam
of in een passage e.d. moet worden opgesteld. Zorg er voor dat er geen mensen tegen de trap aan, of er
onderdoor kunnen lopen.
• Plaatseenaluminiumtrapofladdernooitbinneneenafstandvan2,5mvannietgeïsoleerde-onderspan-
ning staande - elektrische delen van laagspanningsinstallaties en -netten. Plaats een aluminium trap of
ladder nooit nabij delen van hoogspanningsinstallaties.
• Pasopmetelektrischgereedschap.Aluminiumtrappen/laddersgeleidenelektrischestroom.Neemaltijd
maatregelen zodat een stroomdraad niet bekneld kan raken of kan blijven haken bij het beklimmen,
verschuivenofverplaatsenvandetrapofladder.Controleervoorafofhetelektrischesnoervanuwgereed-
schap niet beschadigd is.
• Trappen/laddersmoetenaltijdrustenophunvoetenennietopdetrede/sport
• Plaatseentrapofladderaltijdzodichtmogelijkbijhetwerk.
Opsteek-, schuifladder (of reformladder als opsteekladder)
• Voorkombijgebruikvaneenreformladderalsopsteekladderdatuwvoetenindeeventueelaanwezige
nylon banden blijven hangen.
• Schuifeenopsteekladder,bijvoorkeuruittegeneengevel,totdegewenstehoogte.
• Zorgbijmeerdeligeladdersdatdehakengoedopofonder(bijeenschuifladder)desportengrijpen.
• Letopdeborgingvandeonderlingeladderdelenvoordatdeladderwordtbeklommen(fig.4).
• Dehakenzijnvoorzienvaneenborgpal.Vergrendeldezeborgpalaltijdenontgrendelhemalleenvoorin-of
uitschuiven. De borgpal voorkomt het ongewild uitschuiven van de ladder.
• Zorgervoordatbeklimmingalleenmogelijkisaandeopgestokenzijde(uitgezonderdschuifladder).
• Zorgvooreenjuistevolgordevanuitschuiven:ontgrendeldebovenladder,schuifdezeuittotdegewenste
hoogte en vergrendel deze vervolgens. Herhaal deze handeling met de middenladder bij een 3-delige ladder.
• Bij inschuivenaltijdeerstde middenladder (ontgrendelen,inschuiven, vergrendelen)envervolgens de
bovenladder (ontgrendelen, inschuiven, vergrendelen). Let extra op het tijdig vergrendelen en ontgrende-
len van de ladderdelen.
• Hetlosseeindvanhetoptrektouwmoet,indegebruiksstandvandeschuifladder,zijnvastgebondenom
tenminste 2 sporten. Indien mogelijk, loodrecht onder de optrekinrichting.
Gebruik van de trap of ladder
• Belasteentrapofladdernietboven150kg(=persoondiedetrapofladderbeklimtinclusiefeventuele
‘bagage’).
• Statijdenshetverrichtenvanwerkzaamhedenaltijdmettweevoetenopeentrede/sportvandetrapof
ladder, altijd met het gezicht naar de ladder/trap toe. Ga nooit met één voet op de trap of ladder en met
de andere voet op bijvoorbeeld een raamkozijn staan. Reik en leun niet te ver opzij tijdens werken op een
trap of ladder (max. 1 armlengte). Door het verplaatsen van het zwaartepunt uit het midden van de trap of
ladder,kandetrapofladderinstabielwordenenomvallen(vuistregel:houduwnaveltussendestijlenvan
detrapofladder).Verplaatseentrapofladder,indiennodig,watvaker.
• Gebruikeentrapofreformladder,indeA-stand,nietalstoegangsmiddeltoteenander(hoger)niveau.
• Deladder(enkel,opsteek,schuif)alleenalstoegangsmiddelgebruikennaareenhogerniveaumet
veiligheidsmiddelen (bijvoorbeeld ladderuitstap/ borging aan object).
• Stapnooitzijwaartsvaneenladder.
• Beklimeenladder nooit hoger dan de rode sport of niet hoger dan de 4de sport van boven (de maximale
veilige stahoogte, fig. 5).
• Beklimeentrap zonder steunbeugel nooit hoger dan de 3de trede van boven.
5
Relax. It ’s an Altrex.
NL
5

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Altrex reformladder 3x7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Altrex reformladder 3x7

Altrex reformladder 3x7 Bedienungsanleitung - Holländisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info