98178
6
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
6
• Beklimeenladder in de A-stand altijd aan de zijde waarbij het stavlak van de sport horizontaal is, dus niet
aan de zijde met uitgebogen bomen of stabiliteitsbalk (fig. 7).
• Ganooitopbeidezijdenvandeladderstaan(fig.8).
• Vooreen3-delige reformladdergeldt:
Schuif een 3-delige ladder in de A-stand nooit verder uit dan de rode sport tot het scharnierpunt
(fig. 3).
Beklim een 3-delige ladder in de A-stand nooit verder dan het scharnierpunt (fig. 6).
• Trappen/laddersmogenalleengebruiktwordenvoorlichtwerkmeteenkortetijdsduur.
• Bijeenonoverkoombaremogelijkheidtotdirectelektrischcontactgebruikdandezetrapofladderniet!
• Gebruik,buitenshuis,bijdusdanigehardewind(windkracht6)ofanderongunstigeweersomstandigheden
geen trap of ladder.
• Laateenopgesteldetrapofladdernooitonbeheerdachter.Denkaan(spelende)kinderen.
• Sluit,waarmogelijk,ramenendeuren(geennooduitgangen)indedirectewerkomgeving.
• Beklimdetrapofladdermetmaximaaléénhandvrij.Houdttijdenshetbeklimmen/afdalendetrapoflad-
der goed vast. Dit altijd met het gezicht naar de trap of ladder toe.
• Gebruikdetrapofladdernietalseen(werk)brug.
• Draagdegelijkschoeiselomwegglijdenen/ofpijnlijkstotentevoorkomen.
• Stageenlangeperiodesopeentrapofladderzonderregelmatigterusten.Denkeraanvermoeidheidiseen
risico!
• Gebruik een ladder van de juiste lengte. De ladder dient minstens één meter uit te steken boven de
gewenste sta- of overstaphoogte (fig. 9).
• Gereedschapdatgebruiktwordtopeentrapofladdermoetlichtenhandigingebruikzijn.
• Voorkomwerkzaamhedendieeenzijwaartsedrukopdetrap/reformladderuitoefenen,zoalsboreninhard
gesteente. Hierdoor kan de trap/reformladder kantelen.
• Houdtijdensdewerkzaamhedendetrapofladdermetminimaaléénhandvastofneemveiligheidsmaat-
regelen als dit niet mogelijk is.
• Ganietmetmeerdanéénpersoonopeentrapofladder.
• Ganooitopdesteunbeugelvandetrap staan.
• Verplaatsnooitdetrapofladderterwijleriemandopstaat.
• Gebruikeentrap niet achterstevoren of ondersteboven. Beklim een enkel oploopbare trap maar aan één
kant.Stanooitophetachterrek!Deoploopbarekantisherkenbaaraandehorizontaletreden.Eendubbel
oploopbare trap is aan beide kanten op te lopen.
• Gebruikeenladder niet achterstevoren of ondersteboven. Dit is te controleren aan de hand van het stavlak
van de sporten dat horizontaal moet zijn.
• Sommige ladders zijn voorzien van een los meegeleverde stabiliteitsbalk. Monteer deze, vóór gebruik,
volgens de bijgevoegde instructie.
Aanvullende veiligheidsinstructies bij het gebruik van trappen/ladders
• Draaggeenslobberendekledingofsieraden.Dezekunnentijdenshetbeklimmenofafdalenvandetrapof
ladder blijven haken waardoor valgevaar ontstaat.
• Controleerregelmatigofdevoetjesnietzijnversleten.Versletenvoetjeskunnentotbeschadigingvande
ondergrond leiden, of tot uitglijden van de trap of ladder.
• GebruikinhetbelangvanpersoonlijkeveiligheidalleenaccessoiresofhulpmiddelendiedoorAltrexwor-
den aanbevolen.
• Plaatsonderaandetrapofladdergeengereedschapofanderematerialenwaaroverukuntvallen.
• Tileentrapofladderzwaarderdan25kg,altijdmettweepersonen.
• Opslagladder/trapopeendrogeplaats,nietindevollezon,envervanwerkzaamhedendiedeladder/trap
kunnen beschadigen. (lassen, slijpen, sloopwerkzaamheden e.d.)
Relax. It ’s an Altrex.
6
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Altrex reformladder 3x7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Altrex reformladder 3x7

Altrex reformladder 3x7 Bedienungsanleitung - Holländisch - 6 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info