764147
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
300mm
300mm
150mm
150mm
600mm
1. PLAATSING
Uw rookmelder is geschikt voor de
overloop, gang, slaapkamer,
woonkamer en eetkamer.
Rookmelders moeten minstens op
300 mm afstand worden geplaatst van
armaturen en muren. Het beste is op
een zo centraal mogelijke positie in de
kamer.
Rookmelders moeten op maximaal
600 mm verticaal onder het hoogste
punt in de kamer worden geplaatst.
Indien u de rookmelder op de muur
plaatst, moet de bovenkant van het
detectie-element tussen de 150 mm en
300 mm onder het plafond zitten en
minstens 300 mm van elke
aangrenzende muur.
1
De rode LED op de voorkant van de rookmelder moet eenmaal per 32 seconden (ongeveer) flitsen om aan te geven dat de
rookmelder stand-by is en werkt.
Gebruik geen andere testmode behalve de in
deze handleiding beschreven procedure.
Verwijder de bodemplaat van de
melder door tegen de klok in te
draaien en plaats de
batterij.
Maak de bodemplaat aan het plafond was
met behulp van de meegeleverde schroeven.
Druk en draai de melder met
de klok mee op de bodemplaat.
2c 2d
2b2a
2. INSTALLATIE 3. ONDERHOUD
3a Test de melder elke maand.
Vervang de melder om de
10 jaar.
3b Stofzuig uw melder
elke 3 maanden.
3c Gebruik geen
schoonmaak- of
oplosmiddelen.
3d De melder niet
schilderen.
Rookmelders kunnen reageren op kookdampen of andere niet-noodsituaties. Uw melder
beschikt over 'Pauze'-technologie. Wanneer u weet dat het een ongewenste melding betreft, kunt u de rookmelder tijdelijk uitzetten door op de
testknop te drukken. De rode LED aan de voorkant van de rookmelder knippert om de 8 seconden om aan te geven dat het zich in Pauze
bevindt. Uw rookmelder keert na 8 minuten automatisch terug naar de volledige gevoeligheid. De rookmelder gaat continu in alarm en de rode
operationele LED knippert elke seconde wanneer de rookmelder rook heeft gedetecteerd.
NEGEER NOOIT EEN ALARM. Als het alarm afgaat, is dit een waarschuwingssignaal voor een mogelijk gevaarlijke situatie. Negeer dit alarm
niet. Het negeren van het alarmsignaal kan letsel of de dood tot gevolg hebben. Indien de rookmelder afgaat en u weet niet 100% zeker wat de
oorzaak is, laat iedereen onmiddellijk het huis verlaten.
Bij een ongewenste melding kan de melder tijdelijk worden onderdrukt.
Het alarmsignaal zal 8 minuten
worden uitgeschakeld.
4. PAUZE FUNCTIE
4b
4a
3e
PROBLEMEN OPLOSSEN
5. LEGE BATTERIJ WAARSCHUWING
6. FOUTMELDING
5a Wanneer de batterij bijna leeg
is, zal de rookmelder piepen en
de rode LED knippert een keer
per 32 seconden.
Vervang onmiddellijk
de batterij.
5b Altijd de melder testen
na vervangen van
de batterijen.
5c
6a Als de melder defect is, piept de rookmelder elke 32
seconden gevolgd door 2 x knipperen van de rode LED.
Indien de melder nog onder de garantie valt,
neem dan contact op met de technische dienst.
6b
8
+
-
+
-
+
-
Als uw rookmelder niet
afgaat tijdens de test:
Als uw rookmelder afgaat
terwijl er geen rook te
zien is:
Als uw rookmelder
vreemd klinkt of
af en toe piept:
Als u vaak last hebt
van een ongewenste
melding.
Controleer of uw batterij is aangesloten.
Bij een test na de eerste installatie heeft de melder een paar seconden nodig om
in te stellen.
Houd de testknop stevig ingedrukt.
Als de melder in alarmpauze staat, bestaat de kans dat deze niet reageert.
Wacht 15 minuten en probeer het dan opnieuw.
Vervang de batterij.
Controleer de plaats van uw rookmelder.
Maak de rookmelder schoon.
Controleer de plaats van uw rookmelder.
Maak de rookmelder schoon.
Controleer of uw rookmelder inderdaad de bron is van het piepgeluid;
ga na of het geluid niet van een andere melder afkomstig is
Controleer de plaats van uw rookmelder.
Maak de rookmelder schoon.
SB5-AE-BNL OPTISCHE ROOKMELDER
GEBRUIKERSHANDLEIDING
Optische rookmelders zijn geschikt voor detectie van langzame smeulbranden. Net als andere rookmelders zijn ze gevoelig voor vocht en
condens en mogen daarom niet in de buurt van badkamers worden geplaatst.
Voor de snelste waarschuwing raden wij aan rookmelders te plaatsen in alle kamers met een temperatuur tussen 0 °C (32 °F) en 40 °C (104 °F).
Langdurige blootstelling aan temperaturen buiten de bovengenoemde range verkort de levensduur van het product.
Controleer aan de hand van lokale bouw en regelgeving of u deze voorschriften naleeft. Dit kan per gemeente of provincie verschillen.
Deze rookmelder is geschikt voor gebruik in campers en caravans. Deze rookmelder is niet bedoeld voor commerciële- of
industriële toepassing, alleen voor gebouwen met een woonfunctie.
© 2018 Sprue Safety Products Ltd.
Vanguard Centre, Coventry CV4 7EZ,
Verenigd Koninkrijk.
www.sprue.com
0359-CPR-00649
EN 14604:2005 +AC:2008
Hulpmiddelen rookmelder
DOP: SADOP-SB5-01
18
Technische ondersteuning
Online: www.angeleye.com
E-mail: klantenservice@angeleye.com
Telefoon: 0800-3111 111 (NL) 0800-29097 (BE)
Opmerking: Deze gebruikershandleiding is ook beschikbaar
in grootschrift en andere formaten. Stuur een e-mail naar:
klantenservice@angeleye.com
GN5133R3
Sprue Safety Products Ltd garandeert de oorspronkelijke koper dat de bijgesloten rookmelder van Sprue Safety Products Ltd geen
materiaalfouten en fabricagefouten bevat bij normaal binnenshuis gebruik en onderhoud gedurende een periode van 5 (vijf) jaar vanaf de
datum van aankoop (exclusief de vervangbare batterij). Mits het product wordt teruggestuurd naar Sprue Safety Products met geldig bewijs en
datum van aankoop, garandeert Sprue Safety Products Ltd hierbij dat gedurende de periode van 5 (vijf) jaar ingaande op de datum van
aankoop Sprue Safety Products Ltd, naar eigen keuze, verklaart de unit kosteloos te vervangen. De garantie op vervangende
SB5-AE-BNL-melders zal gelden voor de resterende periode van de oorspronkelijke garantie van de oorspronkelijk gekochte melder – dat wil
zeggen, vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop en niet vanaf de datum van ontvangst van het vervangende product. Sprue Safety
Products Ltd behoudt zich het recht voor om een alternatief product gelijkwaardig aan het product dat moet worden vervangen aan te bieden,
als het oorspronkelijke model niet meer leverbaar of op voorraad is. Deze garantie geldt alleen voor de oorspronkelijke koper bij de
detailhandel vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum bij de detailhandel en is niet overdraagbaar. Aankoopbewijs is vereist.
Deze garantie dekt niet de schade die ontstaat door ongelukken, misbruik, demontage, verkeerd gebruik of onlogisch onderhoud aan het
product, of toepassingen die niet in overeenstemming zijn met de gebruikershandleiding. Deze garantie dekt niet de gebeurtenissen en
omstandigheden die buiten de controle van Sprue Safety Products Ltd vallen, zoals overmacht (brand, uitzonderlijke weersomstandigheden
enz.). Deze garantie is niet van toepassing op de detailhandelszaken, servicecentra, distributeurs of vertegenwoordigers. Sprue Safety
Products Ltd zal geen enkele wijzigingen met betrekking tot deze garantie door derden erkennen.
Sprue Safety Products Ltd is niet aansprakelijk voor incidentele schade of gevolgschade als gevolg van schending van enige expliciete of
impliciete garantie. Voor zover niet uitgesloten door toepasselijke wetgeving, is elke impliciete garantie van verhandelbaarheid of geschiktheid
voor een bepaald doel beperkt tot de duur van 5 (vijf) jaar.
Deze garantie tast uw wettelijke rechten niet aan. Behalve in geval van overlijden of persoonlijk letsel is Sprue Safety Products Ltd niet
aansprakelijk voor enig verlies van gebruik, schade, kosten of uitgaven met betrekking tot dit product of voor enige indirecte, of gevolgschade,
schade of kosten die zijn opgelopen door u of enige andere gebruiker van dit product, als gevolg van het gebruik.
AFVOER
Afgedankte elektrische producten mogen niet samen met uw andere huishoudelijk afval worden verwijderd. De melder is uitstekend
geschikt voor afvoer binnen het recyclagesysteem voor afgedankte elektronische en elektrische apparatuur (AEEA).
Recyclen op de recyclingvestigingen. Informeer bij uw plaatselijke autoriteiten, detailhandelaar of neem contact op met onze technische
ondersteuningsteam voor advies over recycling. Dit is namelijk per gemeente verschillend. Voor afvoer van de detector moeten eerst de
batterijen worden verwijderd. Beide batterijen en de detector moeten in overeenstemming met de huidige voorschriften worden afgevoerd.
Niet proberen open te maken. Niet verbranden.
GARANTIE EN VERWIJDERING
Uw melder werkt op een 1 x 9 V (PP3) batterij. Onder normale omstandigheden is de levensduur van de batterij vijf jaar. Gebruik van een
batterij anders dan zoals hier aanbevolen kan een nadelig effect hebben op de melder: DC9V Duracell MN1604, Gold Peak GP1604A, Raymax
6LR61.
MELDER TEST:
Druk en houd de testknop
5 seconden ingedrukt.
Het alarmsignaal
gaat af.
Druk en houd de testknop
5 seconden ingedrukt.
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für AngelEye SB5-AE-BNL wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info