Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
Dit document bevat belangrijke informatie over de
veiligheid, het gebruik, het weggooien en recyclen
van de iPad, informatie over de regelgeving, de
softwarelicentie en de eenjarige garantie van de iPad.
Voor meer informatie met betrekking tot het
milieu raadpleegt u de iPad-gebruikershandleiding
op: support.apple.com/nl_NL/manuals/iPad
±
Om letsel te voorkomen, is het
van belang dat u de onderstaande
wenken voor uw veiligheid en de
gebruiksaanwijzing doorneemt voordat
u de iPad in gebruik neemt. Uitgebreide
instructies voor het gebruik vindt u
in de iPad-gebruikershandleiding op
uw iPad (ga naar help.apple.com/iPad
of selecteer de bladwijzer voor de
iPad-gebruikershandleiding in Safari).
Om de iPad-gebruikershandleiding en de
meest recente versie van de handleiding
Belangrijke productinformatie te
downloaden gaat u naar support.apple.
com/nl_NL/manuals/iPad
Belangrijke informatie over
veiligheid en het gebruik
WAARSCHUWING:  Als u deze
veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dit leiden
tot brand, een elektrische schok, ander letsel of
schade aan de iPad of andere eigendommen.
De iPad vervoeren en gebruiken De iPad bevat
gevoelige onderdelen. U mag de iPad nooit laten
vallen, demonteren, openen, in elkaar drukken,
buigen, vervormen, doorboren, in een magnetron of
versnipperaar plaatsen, verbranden of beschilderen,
en er ook geen vreemde voorwerpen in plaatsen.
Niet gebruiken in de buurt van water en vochtige
plaatsen Gebruik de iPad niet in de regen of in de
buurt van wastafels of andere vochtige plaatsen.
Zorg dat u geen voedsel of vloeistof op de iPad
morst. Als de iPad met vocht in aanraking komt,
koppelt u alle kabels los en schakelt u de iPad uit
(houd de knop voor de sluimerstand ingedrukt en
versleep de schuifknop op het scherm) voordat u
het apparaat reinigt. Schakel de iPad pas weer in
als het apparaat helemaal droog is. Probeer de iPad
niet te drogen met een externe warmtebron, zoals
een magnetron of föhn. Een iPad die beschadigd is
doordat het apparaat aan vocht is blootgesteld, kan
niet worden gerepareerd.
De iPad repareren of aanpassen Probeer de
iPad niet zelf te repareren of aan te passen. Het
demonteren van de iPad kan schade veroorzaken
die niet door de garantie wordt gedekt. De iPad
bevat geen onderdelen die u zelf kunt vervangen,
met uitzondering van de simkaart en de simhouder
van de iPad Wi-Fi + 3G. Onderhoud mag alleen
worden uitgevoerd door een door Apple erkende
serviceaanbieder. Als de iPad met vocht in aanraking
is geweest, is doorboord of hard is gevallen, brengt
u het apparaat naar een door Apple erkende
serviceaanbieder voordat u het weer in gebruik
neemt. Voor informatie over service en reparatie
kiest u 'iPad Help' uit het Help-menu in iTunes of
gaat u naar:
www.apple.com/nl/support/iPad/service
De batterij vervangen De oplaadbare batterij in de
iPad mag alleen worden vervangen door Apple. Ga
voor meer informatie over vervanging van de batterij
naar: www.apple.com/nl/batteries/ipad.html
De iPad opladen Laad de iPad alleen op met
behulp van de Apple dockconnector-naar-USB-kabel
met een Apple USB-lichtnetadapter van 10 W of
een USB-poort met hoog vermogen op een ander
apparaat dat compatibel is met USB 2.0, een ander
Apple product of accessoire dat geschikt is voor de
iPad, of een gecerticeerd accessoire van een andere
fabrikant met het logo Works with iPad” van Apple.
Lees alle veiligheidsinstructies voor alle producten
en accessoires voordat u deze met de iPad gebruikt.
Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van
accessoires van andere fabrikanten en aanvaardt
geen aansprakelijkheid als dergelijke accessoires niet
voldoen aan de veiligheidsnormen en regelgeving.
Als u de iPad oplaadt met de Apple USB-
lichtnetadapter van 10 W, zorgt u ervoor dat de
lichtnetadapter volledig is geassembleerd voordat
u deze op een stopcontact aansluit. Vervolgens sluit
u de Apple USB-lichtnetadapter van 10 W stevig aan
op het stopcontact. Zorg dat uw handen droog zijn
als u de Apple USB-lichtnetadapter van 10 W aansluit
of loskoppelt.
De Apple USB-lichtnetadapter van 10 W kan warm
worden wanneer u deze gebruikt. Zorg daarom
voor voldoende ventilatie rond de Apple USB-
lichtnetadapter van 10 W en ga voorzichtig met de
adapter om. Koppel de Apple USB-lichtnetadapter
van 10 W direct los als zich een van de volgende
situaties voordoet:
 De voedingskabel of stekker is rafelig of
beschadigd.
 De adapter is in aanraking gekomen met regen,
vloeistoen of vocht.
 De behuizing van de adapter is beschadigd.
 U vermoedt dat de adapter onderhoud nodig
heeft of moet worden gerepareerd.
 U wilt de adapter reinigen.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Apple Ipad wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Apple Ipad in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,44 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info