Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/66
Nächste Seite
NL 30
wat garandeert ATAG
omvang van de garantie
Op dit apparaat geeft ATAG u:
5 jaar onderdelengarantie;
1 jaar gratis service.
De garantie op ATAG keukenapparatuur is
alleen geldig indien het toestel voor
huishoudelijk gebruik is geïnstalleerd en in
gebruik is voor doeleinden waarvoor het is
geconstrueerd.
De garantieperiode gaat in op de datum van
aflevering. Deze datum moet u op verzoek
kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een
afleveringsbon of aankoopnota. Onderdelen
die defect zijn geraakt door materiaal-,
constructie- of fabricagefouten, worden
gedurende een periode van 5 jaar gratis
geruild.
Tijdens het eerste jaar ontvangt u ook gratis
service. Dat wil zeggen dat bij reparaties
geen administratiekosten, voorrijkosten en
arbeidsloon in rekening worden gebracht.
Bij het verzenden van gratis onderdelen
worden gedurende het eerste jaar geen
verzendkosten in rekening gebracht.
tot wie kunt u zich wenden
In de landen waar ATAG een
vertegenwoordiging heeft, kunt u zich tot
deze wenden als u een beroep wilt doen op
de ATAG Servicedienst.
In de overige landen neemt u contact op
met uw leverancier.
buiten de garantie vallen
transportschade
Controleer uw nieuwe apparatuur voordat u
deze in gebruik neemt.
Als u beschadigingen aantreft, neem dan
contact op met uw leverancier.
installatiefouten
Defecten en schaden die het gevolg zijn van
een installatiefout vallen buiten de garantie.
Schade ontstaan door onvoldoende
ventilatie van het toestel of een foutieve
elektrische aansluiting wordt niet vergoed.
Ook gebreken die ontstaan omdat er
wijzigingen aan de apparatuur zijn
aangebracht, zijn van garantie uitgesloten.
gebruiksfouten en verkeerd of
onvoldoende onderhoud
Dit geldt bijvoorbeeld voor glasbreuk en
emaillebeschadigingen, ontstaan door
stoten of vallen van voorwerpen op of tegen
de apparatuur.
Door onvoldoende of verkeerd onderhoud
kunnen verkleuringen aan oppervlakten
ontstaan en rubbers en kunststoffen snel
verouderen. Ook dit valt niet onder de
garantie.
gebruiksslijtage of veroudering
Voorbeelden hiervan zijn defect geraakte
lampen, verkleuringen van kunststof of
gelakte delen en krassen op de apparatuur.
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für ATAG MC311E wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von ATAG MC311E in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,45 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info