Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/48
Nächste Seite
3
Om de batterijen te sparen, schakelt de bloeddrukmeter
zichzelf automatisch uit als er één minuut lang geen toets
ingedrukt wordt.
Aanwijzingen voor bewaring en onderhoud
De bloeddrukmeter bestaat uit elektronische onderdelen en
precisieonderdelen. De nauwkeurigheid van de meetwaarden
en de levensduur van het apparaat hangen af van een zorg-
vuldige behandeling:
- Stel het apparaat niet bloot aan schokken, vochtigheid,
vuil, sterke temperatuurschommelingen en direct zonlicht.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van sterke elekt-
romagnetische velden, houd het steeds ver van radio-
zendinstallaties of mobiele telefoons.
Druk niet op toetsen, zo lang de manchet niet is aangebracht.
In het geval dat het apparaat voor langere tijd niet wordt ge-
bruikt, is het aanbevolen om de batterijen te verwijderen.
Aanwijzingen voor batterijen
Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn als ze worden inges-
likt. Bewaar daarom batterijen en producten op een voor kin-
deren onbereikbare plaats. Indien er een batterij is ingeslikt,
moet u onmiddellijk medische hulp zoeken.
Batterijen mogen niet opgeladen of met andere middelen
geheractiveerd, niet uit elkaar gehaald, in vuur geworpen of
kortgesloten worden.
Neem de batterijen uit het apparaat als deze leeg zijn of als
u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt. Zo voorkomt u
schade die door lekkage kan ontstaan. Vervang de batterijen
altijd gelijktijdig.
Gebruik geen verschillende batterijtypes, batterijmerken of
batterijen met verschillende capaciteit. Gebruik bij voorkeur
alkalinebatterijen.
Aanwijzingen voor reparatie en verwijdering
Batterijen horen niet thuis bij het huisvuil. Deponeer de lege
batterijen in daarvoor voorziene inzamelplaatsen.
Open het apparaat niet. Bij niet naleven vervalt de garantie.
Het apparaat mag niet zelf gerepareerd of bijgesteld worden.
Een foutloze werking is in dat geval niet meer verzekerd.
Reparaties mogen alleen door de klantenservice of geautori-
seerde handelaars uitgevoerd worden.
Controleer voor iedere klacht de batterijen en vervang deze
eventueel.
Verwijder het apparaat conform Verordening 2002/96/
EC betreffende afgedankte elektrische en elektro-
nische apparatuur – WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment). Als u vragen heeft, neemt u contact
op met de verantwoordelijke voor afvalverwijdering in uw
gemeente.
3. Beschrijving
1. Deksel batterijcompartiment
2. Geheugentoets “MEM”
3. Functietoets
4. Insteltoets +
5. “START/STOP”-toets
6. Polsmanchet
7. Display
7
3
2
1
4
5
6
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Beurer BC 32 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Beurer BC 32 in der Sprache / Sprachen: Holländisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,63 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Beurer BC 32

Beurer BC 32 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch - 64 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info