Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
2
Geachte klant,
we zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons as-
sortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig
gecontroleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met
warmte, gewicht, bloeddruk, lichaams temperatuur, hartslag,
zachte therapie, massage en lucht.
Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze
voor later gebruik, houd deze toegankelijk voor andere gebrui-
kers en neem alle aanwijzingen in acht.
Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team
1. Introductie
De bovenarm-bloeddrukmeter is bestemd voor het niet-invasief
meten en controleren van arteriële bloeddrukwaarden van vol-
wassenen.
U kunt hiermee snel en eenvoudig uw bloeddruk meten, uw
meetwaarden opslaan en het verloop en het gemiddelde van
de meetwaarden tonen.
Bij eventueel aanwezige hartritmestoornissen wordt u gewaar-
schuwd.
De gemiddelde waarden worden volgens de richtlijnen van de
WHO ingedeeld en grafisch beoordeeld.
Bovendien is deze bloeddrukmeter voorzien van een hemo-
dynamische stabiliteitsweergave, die hierna de rustindicator
wordt genoemd. Deze geeft aan of tijdens de bloeddrukmeting
voldoende rust in de bloedsomloop was en de bloeddrukme-
ting daarmee nauwkeuriger overeenkomt met uw rustbloed-
druk. Meer informatie hierover op pagina 8 9.
Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor later gebruik en zorg dat
deze ook voor andere gebruikers beschikbaar is.
2. Belangrijke aanwijzingen
Aanwijzingen voor het gebruik
Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip, om vergelijk-
bare waarden te garanderen.
Rust voor elke meting ongeveer 5 minuten uit!
Wacht 5 minuten tussen twee metingen!
De door u gemeten waarden dienen uitsluitend ter informatie
– zij zijn geen vervanging voor een medisch onderzoek! Be-
spreek uw meetwaarden met uw arts, baseer in geen geval
eigen medische beslissingen hierop (bijv. met betrekking tot
geneesmiddelen en de doseringen)!
Er kunnen foute meetwaarden optreden bij aandoeningen
aan de hartcirculatie, evenals bij zeer lage bloeddruk, door-
bloedings- en hartritmestoornissen en ook bij overige eer-
dere aandoeningen.
Gebruik het apparaat alleen bij personen met de voor het ap-
paraat aangegeven bovenarmomvang.
U kunt het bloeddrukmeetapparaat met batterijen of met een
adapter gebruiken. Let op, gegevensopslag is alleen mogelijk
als uw bloeddrukmeter stroom bevat. Zodra de batterijen op
zijn of de adapter uit het stroomnet wordt getrokken, verliest
het bloeddrukmeetapparaat de datum en tijd.
NEDERLANDS
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Beurer BM 70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Beurer BM 70 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,8 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Beurer BM 70

Beurer BM 70 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch - 80 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info