Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/12
Nächste Seite
3
De automatische uitschakelfunctie zet de bloeddrukmeter uit
voor het vervangen van de batterijen als gedurende één mi-
nuut niet op een toets wordt gedrukt.
Aanwijzingen voor opslag en onderhoud
De bloeddrukmeter bestaat uit precisie- en elektronica-on-
derdelen. De nauwkeurigheid van de meetwaarden en de
levensduur van het apparaat zijn afhankelijk van zorgvuldige
hantering:
Bescherm het apparaat tegen stoten vocht, vuil, sterke
temperatuursschommelingen en direct zonlicht.
Laat het apparaat niet vallen.
Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van sterke elek-
tromagnetische velden en houd het uit de buurt van radio-
zendinstallaties en mobiele telefoons.
Gebruik alleen de meegeleverde of originele vervangende
manchetten, anders worden foute meetwaarden berekend.
Druk niet op toetsen als de manchet niet is aangebracht.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt,
raden wij aan de batterijen te verwijderen.
Aanwijzingen bij de batterijen
Batterijen zijn levensgevaarlijk, niet inslikken. Bewaar daarom
batterijen en dergelijke producten buiten het bereik van kin-
deren. Zoek onmiddellijk medische hulp als een batterij wordt
ingeslikt.
Batterijen mogen niet geladen of met andere middelen gere-
activeerd en niet uit elkaar gehaald, in het vuur geworpen of
kortgesloten worden.
Verwijder batterijen uit het apparaat als deze leeg zijn of als
u het apparaat niet langer gebruikt. Op die manier vermijdt u
schade die kan ontstaan door lekken. Vervang altijd alle bat-
terijen tegelijkertijd.
Gebruik geen batterijen van verschillende types, merken of
met verschillende capaciteit. Gebruik bij voorkeur alkaline-
batterijen.
Aanwijzingen voor reparatie en onderhoud
Batterijen horen niet bij het huisvuil. Breng uw gebruikte bat-
terijen naar de aangewezen depots.
Het apparaat niet openen. Bij het niet naleven van de aanwij-
zingen vervalt de garantie.
Het apparaat mag niet door uzelf gerepareerd of afgesteld
worden. In dit geval is foutloos functioneren niet meer ge-
waarborgd.
Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de
klantenservice van Beurer of geautoriseerde dealers. Test
vóór elke reclame eerst de batterijen en vervang deze indien
nodig.
Verwijder het toestel conform het Besluit Afval van
Elektrische en Elektronische Apparaten 2002/96/EC
– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).
Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de bevoegde
instanties voor afvalverwijdering.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Beurer BM 70 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Beurer BM 70 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,8 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Beurer BM 70

Beurer BM 70 Bedienungsanleitung - Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch - 80 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info