715949

Werbung

62
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/64
Nächste Seite
62
11. Co robić w razie problemów?
Problem Przyczyna Usunięcie usterki
Głowice masujące
obracają się
spowolnione.
Głowice są zbyt mocno
obciążone.
Uwolnić głowice od nacisku.
Głowice masujące
nie poruszają się.
Urządzenie nie jest
podłączone do prądu.
Włóż zasilacz i włącz urządzenie.
12. Utylizacja
UWAGA
Ze względu na ochronę środowiska naturalnego po zakończeniu okresu eksploatacji urządze-
nia nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Utylizację należy zlecić
w odpowiednim punkcie zbiórki w danym kraju. Urządzenie należy zutylizować zgodnie z
dyrektywą o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych – WEEE (Waste Electri-
cal and Electronic Equipment). W razie pytań należy zwrócić się do odpowiedniej instytucji
odpowiedzialnej za utylizację.
13. Dane techniczne
Napięcie zasilacza:
Wejście
Wyjście:
100-240 V~; 50/60 Hz; 0,5 A
12,0 V
1,5 A; 18,0 W
Średnia wydajność podczas eksploatacji: ≥ 86,30%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %): ≥ 84,95 %
Pobór mocy przy braku obciążenia: ≤ 0,05 W
Wymiary: 33 x 20 x 11,5 cm
Masa: ~ 1,41 kg
14. Gwarancja / serwis
Firma Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (zwana dalej „Beurer”) udziela gwarancji na ten
produkt na następujących warunkach i w poniżej opisanym zakresie.
Poniższe warunki gwarancji nie naruszają ustawowych zobowiązań gwarancyjnych sprzedającego
wynikających z umowy kupna zawartej z kupującym.
Gwarancja obowiązuje również w sposób nienaruszający bezwzględnie obowiązujących przepisów
dot. odpowiedzialności.
Firma Beurer gwarantuje bezawaryjne działanie oraz kompletność niniejszego produktu.
Obowiązujący na całym świecie okres gwarancji obejmuje 3 lata/lat, licząc od zakupu nowego, nieużywanego
produktu przez kupującego.
Niniejsza gwarancja dotyczy tylko produktów nabytych przez kupującego jako konsumenta wyłącznie w
celach prywatnych w ramach użytku domowego.
Obowiązuje prawo niemieckie o ile jest to prawnie dopuszczalne.
Jeśli w okresie obowiązywania gwarancji produkt zostanie uznany za niekompletny lub wadliwy w działaniu
zgodnie z poniższymi postanowieniami, firma Beurer bezpłatnie wymieni go lub naprawi zgodnie z niniejszymi
warunkami gwarancji.
62

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Beurer MG 149 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Beurer MG 149 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,97 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info