470391
51
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/52
Nächste Seite
51
W czasie pracy nie należy odłączać urządzenia od prądu. Zawsze należy najpierw je wyłączyć i odczekać,
aż powróci do pozycji wyjściowej.
Po zakończeniu użytkowania należy wyciągnąć wtyczkę zasilacza z kontaktu.
Ważna informacja
Urządzenie zostało wyposażone w funkcję automatycznego wyłączania, które ustawiono na mak-
symalny czas pracy równy 15 min.
8. Przechowywanie i konserwacja
Czyszczenie
OSTRZEŻENIE
Przed każdym czyszczeniem należy wyciągnąć zasilacz z kontaktu i odłączyć go od urządzenia.
Urządzenie czyścić tylko w podany sposób. Do urządzenia i osprzętu nie może przedostać się żaden
płyn.
Drobniejsze zabrudzenia można usuwać ściereczką lub wilgotną gąbką z ewentualnym dodatkiem
niewielkiej ilości łagodnego środka czyszczącego. Nie należy używać środków czyszczących za-
wierających rozpuszczalniki.
Zdejmowane pokrowce można prw pralce w temperaturze 30 °C. Należy przestrzegać informacji
dotyczących pielęgnacji i czyszczenia, umieszczonych pod postacią symboli na naszywce pokrow-
ca.
Przed wypraniem poduszki pod kark należy wyjąć jej wypełnienie.
Urządzenia używać dopiero po całkowitym wyschnięciu.
Przechowywanie
Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, zalecamy przechowywać je w oryginalnym opakowaniu
w suchym miejscu bez obciążania.
UWAGA
W celu przechowania urządzenie można złożyć. Najpierw należy zdjąć podłokietniki, oparcie prze-
sunąć maksymalnie do przodu, a siedzenie opuścić całkowicie w dół.
Jeśli używa się śruby zabezpieczającej w transporcie należy pamiętać, aby ją koniecznie usunąć
przed uruchomieniem urządzenia.
9. Co robić w razie problemów?
Problem Przyczyna Usunięcie usterki
Głowice masujące
obracają się
spowolnione.
Głowice są zbyt mocno
obciążone.
Zmniejsz kąt pochylenia oparcia.
Zmniejsz siłę nacisku.
Głowice masujące
obracają się tylko
w górnym lub
dolnym obszarze.
Masaż został aktywowany dla
ograniczonego obszaru.
Aby zmienić/rozszerzyć zakres masażu, należy
nacisnąć przycisk FULL BACK, UPPER BACK lub
LOWER BACK.
Głowice masujące
nie poruszają się.
Urządzenie nie jest podłą
czone do prądu.
Podłączyć wtyczkę sieciową i włą czyć urządzenie.
Urządzenie nie jest włą
czone.
Włączyć urządzenie przyciskiem
.
Wybrać obszar masażu.
Zadziałała ochrona termiczna,
urządzenie jest uszkodzone.
Zwrócić się do sprzedawcy urządzenia lub pod
wskazany adres serwisu.
51

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Beurer MG 310 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Beurer MG 310

Beurer MG 310 Bedienungsanleitung - Holländisch, Dänisch, Portugiesisch, Schwedisch, Norwegisch - 76 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info