97284
124
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/126
Nächste Seite
124 | Türkçe 3 609 929 A78 8.8.06
Torkun ayarlanması
Tork kesici debriyajın yay gerilim kuvvetine bağlıdır.
Kesici debriyaj hem sağa hem de sola dönüşte
ayarlanan torka erişildiğinde devreye girer.
İşinize uygun torku ayarlamak için sadece aletle
birlikte teslim edilen ayar aletini 19 kullanın.
Koruyucu kovanı 3, gövdede uzunlamasına bir delik
görününceye kadar çevirin. Bir çatal anahtarla uç
kovanını 11 yavaşça çevirin. Gövde deliğinde,
kuplajda küçük bir girinti (ayar diski 20) görününce
bu girintiye ayar aletini 19 yerleştirin ve çevirin.
Saat hareket yönünde çevirme yüksek tork, saat
hareket yönünün tersinde çevirme düşük tork sağlar.
Ayar aletini 19 alın. Koruyucu kovanı 3 hissedilir
biçimde kavrama yapıncaya kadar çevirin.
ıklama: Gerekli ayar vida bağlantısının türüne
bağlı olup, en iyi biçimde deneyerek bulunur. Dene-
me vidalamasını bir tork anahtarı ile kontrol edin.
f Torku sadece belirtilen performans alanında
ayarlayın, aksi takdirde kesici debriyaj işlev
görmez.
f Yüksek torklarda buna uygun karşı kuvvet
gereklidir. Bu karşı kuvvetler bir germe tertibatı
ile daha iyi karşılanır.
şeli vidalama başının ayarlanması
şeli vidalama başı 1 uç kovanı 11 ile birlikte
kademesiz olarak 360°’lik ayarlanabilir. Bunu
yapmak için vidalama makinesini belirtilen germe
alanında 10 tespit edebilirsiniz.
Kontra somunu 2, uygun bir aleti kontra somunun
deliklerinden birine takarak ve ok yönünde a (sol
dişli) çevirerek gevşetin.
şeli vidalama başını 1 ok yönünde b, en fazla 360°
derece olmak üzere, istenen çalışma açısına kadar
çevirin.
şeli vidalama başını 1 kontra somunu 2 ok
yönünde cşeli vidalama başına karşı çevirerek bu
pozisyonda sabitleyin. Kontra somunu 2 yaklaşık
80 Nm’lik bir torkla tekrar sıkın.
Basınç sorgulama
Havalı alet, basınç sorgulaması yoluyla ayarlanan
torka erişildiğinde otomatik bir kesme sinyali verme
sistemine sahiptir. Bu kesme sinyali örneğin bant
kontrolünde, üretim sırasındaki vidalama işlemele-
rinin dokümantasyonunda veya bir vidalama otoma-
tındaki vida besleme işlerinde yardımcı olur.
Havalı aletinizi basınç sorgulama işlevi ile kullanmak
istiyorsanız lütfen yetkili Bosch Müşteri Servisine
başvurun.
19
20
3
11
20
19
11
1
2
10
b
c
a
OBJ_BUCH-220-001.book Page 124 Tuesday, August 8, 2006 9:41 AM
124

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

bosch-0-607-452-603

Suche zurücksetzen

  • Ich kann die Kindersicherung nicht rückgängig machen
    Eingereicht am 21-7-2022 13:54

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch 0 607 452 603 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info