97284
125
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/126
Nächste Seite
Türkçe | 1253 609 929 A78 8.8.06
Bakım ve servis
Bakım ve temizlik
f Alette ayarlama yapmadan, aksesuar parçala-
rını değiştirmeden veya havalı aleti elinizden
bırakmadan önce hava ikmalini kesin. Bu ön-
lem sayesinde havalı aletin yanlışlıkla çalışma-
sını önlersiniz.
Dikkatli üretim ve test yöntemlerine rağmen havalı
aletiniz arıza yapacak olursa, onarımı Bosch
Elektrikli El Aletleri için yetkili bir serviste yaptırın.
Lütfen bütün başvurularınızda veya yedek parça
siparişlerinizde aletinizin tip etiketi üzerindeki
10 haneli ürün kodunu belirtiniz.
Havalı aletin hava girişindeki
süzgeci düzenli olarak temizle-
yin. Bunu yapmak için hortum
nipelini 8 sökün ve süzgeçteki toz
ve kir parçacıklarını temizleyin.
Daha sonra hortum nipelini tekrar
vidalayın.
Havalı aletin iç kısmındaki valf
parçalarının hasar görmemesi
için, hortum nipelini 8 takar ve sökerken hava
girişindeki bağlantı rakorunu 7 bir çatal anahtarla
(anahtar açıklığı 22 mm) tutun.
Basınçlı hava içindeki su ve kir
parçacıkları paslanmaya ve lamellerin,
valflerin vb.’nin yıpranmasına neden olur.
Bunu önlemek için hava girişine 7 birkaç
damla motor yağı damlatın. Daha sonra
havalı aleti tekrar hava ikmaline bağlayın (Bakınız:
“Hava ikmalinin bağlanması, sayfa 122) ve bir
yandan dışarı çıkan yağı bir bezle silerken aleti
5 10 saniye çalıştırın. Havalı alet uzun süre
kullanım dışı kaldığında bu işlemi mutlaka
yapmalısınız.
CLEAN serisine girmeyen bütün Bosch havalı
aletlerinde (yağsız basınçlı hava ile işlev gören özel
bir basınçlı hava motoru) basınçlı havaya sürekli
olarak bir yağ bulutu karıştırmalısınız. Bunun için
gerekli olan basınçlı hava yağlayıcı havalı alete
monteli basınçlı hava bakım ünitesinde
bulunmaktadır (bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi
kompresör üreticisinden alabilirsiniz).
İlk 150 işletim saatinden sonra şanzımanı yumuşak
bir çözücü madde ile temizleyin. Kullanım ve tasfiye
konularında çözücü madde üreticisinin talimatına
uyun. Daha sonra şanzımanı Bosch Özel Şanzıman
Yağı ile yağlayın. İlk temizlikten sonra her 300 işletim
saatinden sonra bu temizlik işlemini tekrarlayın.
100 000 vidalama işleminden sonra kesici debriyajın
hareketli parçalarını birkaç damla SAE 10/SAE 20
motor yağı ile yağlayın. Kayıcı ve sürtünmeli
parçaları Molikot yağı ile yağlayın. Bu sırada
debriyajda aşınma olup olmadığını kontrol edin. Bu
sayede çalışma sırasındaki tekrarlanabilirliği ve
hassaslığı güvence altına alırsınız. Daha sonra
kuplajın torkunu tekrar ayarlayın.
Yağlama maddesi:
Özel şanzıman yağı (225 ml)
Ürün kodu 3 605 430 009
Molikot yağı
Motor yağı SAE 10/SAE 20
Motor lamelleri düzenli olarak uzmanlar tarafından
kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir.
f Bakım ve onarım işlerini sadece uzman
personele yaptırın. Bu sayede havalı aletini
güvenliğini sağlarsınız.
Yetkili Bosch Müşteri Servisi bu işleri hızlı ve
güvenilir biçimde yapar.
Yağlama ve temizlik maddelerini çevre dostu bir
şekilde tasfiye edin. Yasal hükümlere uyun.
Aksesuar
Kaliteli aksesuar programı hakkında
www.bosch-pt.com, www.boschproductiontools.com
internet adreslerinden veya yetkili satıcınızdan bilgi
alabilirsiniz.
Servis ve müşteri danışmanı
Robert Bosch GmbH bu ürünün yasal ve ülkelere
özgü hükümler çerçevesinde sözleşmeye uygun
olarak teslim edileceği konusunda güvence verir.
Ürün hakkındaki şikayetlerinizi lütfen şu merciye
yapın:
Faks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +49 (711) 7 58 24 36
www.boschproductiontools.com
Tasfiye
Havalı alet, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre
dostu yeniden değerlendirme işlemine tabi tutulmak
zorundadır.
f Motor lamellerini usulüne uygun olarak
tasfiye edin! Motor lamelleri teflon içerir. Bunları
400 derecenin üzerinde ısıtmayın, aksi takdirde
sağlığa zararlı buharlar çıkar.
Havalı aletiniz kullanım ömrünü tamalayınca lütfen
onu bir Recycling merkezine gönderin veya yetkili
satıcınıza geri verin.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
7
8
OBJ_BUCH-220-001.book Page 125 Tuesday, August 8, 2006 9:41 AM
125

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln
1

Forum

bosch-0-607-452-603

Suche zurücksetzen

  • Ich kann die Kindersicherung nicht rückgängig machen
    Eingereicht am 21-7-2022 13:54

    Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch 0 607 452 603 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info