Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Dansk - 4
Fjern sten, løse genstande af træ og andre
genstande fra det område, hvor græstrim-
meren skal benyttes.
Klippetråden fortsætter med at rotere i et par se-
kunder, efter at trimmeren er slukket. Motor/klip-
petråd skal stå helt stille, før der tændes for mo-
tor/tråd igen.
Sluk og tænd ikke græstrimmeren hurtigt efter
hinanden.
Tænd og sluk
Tryk på kontakten 1 og hold den nede. Slip kontak-
ten 1 for at afbryde.
Klipning af græs
Bevæg græstrimmeren til højre og venstre. Den skal
altid holdes i en god afstand fra kroppen.
Græstrimmeren kan klippe græs indtil en højde på
15 cm. Højere græs klippes i flere omgange.
Tag hjulene af, før der skæres langt græs (kun
ART 30/3000 COMBITRIM).
Skæring af meget langt græs/ukrudt
Maskinen er udstyret med en ekstrastærk klippe-
tråd; monteringen beskrives i afsnittet Vedligehol-
delse af spole.
Er planterne meget lange og modstandsdygtige,
øger den ektrastærke klippetråd arbejdsydelsen og
giver bedre resultater.
Trimning langs med en kant
Før græstrimmeren langs med græskanten. Hurtigt
slid af tråden undgås bedst ved at undgå at tråden
kommer i kontakt med faste overflader eller en mur.
Anvend til bedre styring træ-beskyttelsesbøjlen 9
som føringshjælp (kun ART 30/3000 COMBITRIM
fås som tilbehør til ART 23/26/2300/2600 COM-
BITRIM).
Klipning rundt om træer og buske
Klip forsigtigt rundt om træer og buske, så de ikke
kommer i kontakt med tråden.
Planter kan dø, hvis barken beskadiges.
Anvend til bedre styring d et indstillelige greb og
træ-beskyttelsesbøjlen 9 (kun ART 30/3000 COM-
BITRIM fås som tilbehør til ART 23/26/2300/2600
COMBITRIM).
I positionen til kantskæring (se Fig. J) må
tråden ikke efterføres og skæres. Udløse-
ren 20 kan blive varm.
Den roterende tråd slides med tiden og kan rives i
stykker. Dette mærker du ved at motoren arbejder
uden belastning og at trimmeren ikke klipper.
Tryk den igangværende græstrimmer mod jor-
den eller en fast overflade og slip den igen (nødven-
digt modtryk ca. 3 kg). Derved frigiver udløseren 20
skæretråden. Trådspolen frigiver ca. 4 cm tråd, hver
gang trimmeren trykkes mod en fast undergrund.
Hvis tråden er helt brækket, trykkes trimmeren to
gange mod en fast undergrund for at bibeholde hele
klippediameteren.
Hvis tråden overskrider den maks. klippediame-
ter, klippes den over af kniven 24, som er anbragt
under beskyttelsesskærmen 10.
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Bemærk: For at sikre lang og pålidelig drift skal føl-
gende vedligeholdelse udføres jævnligt.
Undersøg maskinen for synlige mangler med regel-
mæssige mellemrum som f.eks. løse forbindelser og
slidte eller beskadigede dele.
Kontrollér at dæksler og skærme ikke er beskadi-
gede og at de er monteret rigtigt. Udfør evt. fornøden
vedligeholdelse eller reparationer før brug.
Skulle græstrimmeren trods omhyggelig fabrikation
og kontrol engang holde op med at fungere, skal re-
parationen udføres af et autoriseret serviceværksted
for Bosch-elektroværktøj.
Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal
altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-
vedele.
Træk stikket ud, før der arbejdes på maski-
nen.
Udskiftning af trådspole
Hold fast i spolepladen 23.
Drej spolekappen 21 til venstre og tag den af.
Tag den tomme spole 25 ud af spolekappen.
Træk tråden i den nye/opfyldte spole gennem hul-
let 22 og læg den ind i spolekappen 21.
Træk ca. 9 cm tråd ud af spolen.
Anbring spole med spolekappe 21 rigtigt på spole-
pladen (bajonet), tryk den fast og drej den til højre
indtil stop.
Klipning og trimning langs med
en kant
I
J
K
Trådfremføring
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af spole
L
M
M
F 016 L70 621.book Seite 4 Montag, 30. November 2009 3:03 15
59 F 016 L70 621 09.11
59

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info