Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Svenska - 1
Obs! Läs noggrant igenom anvisningarna
nedan. Gör dig förtrogen med grästrimmerns
manöverelement och dess ändamålsenliga an-
vändning. Ta väl vara på bruksanvisningen för
senare användning.
Förklaring av symbolerna på grästrimmern
Allmänna varningar för riskmoment.
Läs bruksanvisningen.
Använd skyddsglasögon.
Se till att personer som står i närheten inte skadas
av föremål som eventuellt slungas ut.
Håll personer på betryggande avstånd från maski-
nen.
Frånkoppla grästrimmaren och dra stick-
proppen ur eluttaget före justering och ren-
göring, om elsladden trasslat ihop sig eller
när grästrimmaren lämnas utan uppsikt;
även om detta sker endast för en kort stund.
Håll elsladden på avstånd från skärtråden.
Grästrimmern får inte användas i eller läm-
nas utomhus vid regn.
Grästrimmern får aldrig användas när skydds-
skärmen eller annan skyddsutrustning skadats
och inte heller om skyddsutrustningen tagits bort.
Innan grästrimmern tas i bruk ska elsladden och
skarvsladden kontrolleras avseende skador eller
åldring. Om elsladden skadas under användning
ska den omedelbart dras ur eluttaget. BERÖR
INTE SLADDEN INNAN DEN FRÅNKOPPLATS.
Grästrimmern får inte användas med skadad eller
sliten elsladd.
Innan trimmern tas i bruk och efter stöt/slag kon-
trollera trimmern för slitage eller skador och repa-
rera om så behövs.
Använd inte grästrimmern barfota eller med
öppna sandaler; använd alltid stadiga skodon och
långbyxor.
Håll förlängningssladden på betryggande av-
stånd från skarpa byggnadsdelar.
Låt aldrig barn eller personer som inte är insatta i
grästrimmerns funktion använda den. Lokala fö-
reskrifter beträffande användarens ålder ska be-
aktas. Förvara grästrimmern oåtkomlig för barn.
Laddaren får inte användas av person (inklusive
barn) som har nedsatt fysisk eller psykisk presta-
tionsförmåga med dålig syn eller hörsel eller
mental skada, eller som saknar den erfarenhet
och kunskap som krävs för hantering. Undantag
görs om personen övervakas av en ansvarig per-
son kan undervisa i laddarens användning.
Se till att barn inte kan komma åt laddaren.
Använd aldrig grästrimmern när personer, speci-
ellt då barn, eller husdjur uppehåller sig i när-
heten.
Användaren eller ägaren ansvarar för olyckor el-
ler skador som drabbar andra människor eller de-
ras egendom.
Vänta tills den roterande tråden stannat helt
innan du berör den. Tråden fortsätter att rotera ef-
ter det motorn stängts av och kan därför föror-
saka skada.
Använd grästrimmern endast i dagsljus eller god
belysning.
Undvik att använda grästrimmern i vått gräs.
Slå ifrån grästrimmern när den transporteras från/
till arbetsstället.
Slå på grästrimmern först när du har fötterna och
händerna på betryggande avstånd från skär-
tråden.
För inte in hand eller fot mot roterande skärtråd.
Skärtrådar av metall får inte användas i denna
grästrimmer.
Kontrollera och underhåll grästrimmern regel-
bundet.
Låt endast auktoriserad serviceverkstad utföra
reparationer på grästrimmern.
Se till att ventilationsöppningarna alltid är fria och
rena.
Se upp för kniven som skär av tråden till lämplig
längd. Efter påfyllning/matning av tråden och före
påkoppling sväng alltid trimmern till vågrätt ar-
betsläge.
I läget för kanttrimning får tråden inte matas och
inte heller skäras av.
Frånkoppla och dra stickproppen ur eluttaget:
varje gång du lämnar grästrimmern utan uppsikt
före byte av trådspole
när elsladden är tilltrasslad
före rengöring eller andra åtgärder på gräs-
trimmern.
Förvara trimmern på ett säkert och torrt ställe
utom räckhåll för barn. Ställ inte upp andra före-
mål på trimmern.
Av säkerhetsskäl ska slitna eller skadade delar
bytas ut.
Kontrollera att reservdelarna är av Bosch-fabri-
kat.
Säkerhetsanvisningar
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
62 F 016 L70 621 09.11
62

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info