Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Polski - 1
Uwaga! Przed przyståpieniem do pracy nale†y
dok∆adnie przeczytaç poni†sze wskazøwki oraz
zapoznaç si∑ z budowå i prawid∆owå obs∆ugå
urzådzenia. Prosimy starannie przechowywaç
instrukcj∑ obs∆ugi do dalszego zastosowania.
Wyja∂nienie symboli umieszczonych na
podkaszarce
Ogølna wskazøwka ostrzegajåca przed
potencjalnym zagro†eniem.
Nale†y przeczytaç instrukcj∑ obs∆ugi.
Zak∆adaç okulary ochronne.
Nale†y zwracaç uwag∑, aby znajdujåce si∑ w
pobli†u osoby nie zosta∆y skaleczone wyrzuconym
przedmiotem.
Przebywajåce w pobli†u osoby postronne powinny
zachowaç bezpiecznå odleg∆o∂ç od urzådzenia.
Przed wykonaniem jakichkolwiek prac
konserwacyjnych, czyszczenia, zmiany
nastaw na urzådzeniu, w razie zaplåtania
przewodu lub przed pozostawieniem
urzådzenia nawet przez krøtki czas bez
nadzoru, urzådzenie nale†y wy∆åczyç i
wyjåç przewød sieciowy z gniazda. Przewød
sieciowy trzymaç poza zasi∑giem nici
tnåcej.
Nie stosowaç podkaszarki w czasie deszczu
i nie pozostawiaç jej na zewnåtrz w czasie
deszczu.
Nie u†ywaç podkaszarek z uszkodzonymi bådΩ
zdemontowanymi pokrywami lub
zabezpieczeniami.
Przed u†yciem sprawdziç, czy przewød
zasilajåcy lub przed∆u†ajåcy nie jest uszkodzony
lub przetarty. W przypadku uszkodzenia
przewodu podczas pracy, natychmiast od∆åczyç
przewød od zasilania, wyjmujåc wtyk przewodu.
NIE DOTYKAÇ PRZEWODU, ZANIM NIE
ZOSTANIE ON ODˆÅCZONY OD ˇRÓDˆA
ZASILANIA. Nie u†ywaç podkaszarek z
przewodem uszkodzonym lub noszåcym ∂lady
zu†ycia.
Przed u†yciem oraz ka†dorazowo po uderzeniu o
kamieµ, dok∆adnie sprawdziç urzådzenie i
ewentualnie oddaç je do naprawy.
Nie u†ywaç podkaszarki boso ani w odkrytym
obuwiu. Podczas pracy nale†y zak∆adaç zawsze
stabilne obuwie robocze i d∆ugie spodnie.
Przed∆u†acz trzymaç poza zasi∑giem
mechanizmu tnåcego.
Nie wolno udost∑pniaç kosiarki do u†ytku
dzieciom ani osobom, ktøre nie zapozna∆y si∑ z
niniejszå instrukcjå. Prosz∑ zwrøciç uwag∑, czy w
danym kraju nie istniejå przepisy, ograniczajåce
wiek u†ytkownika podobnych urzådzeµ.
Nieu†ywanå podkaszark∑ przechowywaç w
miejscu niedost∑pnym dla dzieci.
Urzådzenie nie mo†e byç stosowane przez osoby
(wliczajåc w to dzieci) nie w pe∆ni sprawne
fizycznie, psychicznie, z os∆abionym wzrokiem
lub s∆uchem, lub takie, ktørych do∂wiadczenie lub
wiedza så niewystarczajåce – je†eli osoby takie
nie znajdujå si∑ pod nadzorem osøb
odpowiedzialnych za ich bezpieczeµstwo lub
je†eli nie zosta∆y one poinstruowane, jak nale†y
obchodziç si∑ z urzådzeniem.
Dzieci powinny znajdowaç si∑ pod nadzorem, a
urzådzenie zabezpieczone w taki sposøb, †eby
nie mog∆y si∑ one nim bawiç.
Nigdy nie u†ywaç podkaszarki, je†eli w pobli†u
znajdujå si∑ inne osoby, zw∆aszcza dzieci, oraz
zwierz∑ta domowe.
Operator lub u†ytkownik jest odpowiedzialny za
wypadki lub szkody wyrzådzone osobom trzecim,
a tak†e za uszkodzenie ich mienia.
Nie dotykaç nici tnåcej, zanim nie zatrzyma si∑
ona ca∆kowicie. Niç wiruje jeszcze przez jaki∂
czas po wy∆åczeniu silnika i mo†e spowodowaç
obra†enia.
Pracowaç tylko w ciågu dnia lub przy dobrym
sztucznym o∂wietleniu.
W miar∑ mo†liwo∂ci unikaç koszenia mokrej
trawy.
Wy∆åczyç podkaszark∑ przed przenoszeniem jej
na miejsce pracy lub z powrotem.
Przed w∆åczeniem urzådzenia upewniç si∑, †e
r∑ce i stopy znajdujå si∑ poza zasi∑giem
obracajåcej si∑ nici.
Zachowaç bezpiecznå odleg∆o∂ç d∆oni i støp od
obracajåcej si∑ nici.
Nie u†ywaç w tym typie podkaszarki nici
metalowych.
Systematycznie kontrolowaç i konserwowaç
podkaszark∑.
Napraw∑ urzådzenia zlecaç wy∆åcznie
autoryzowanemu serwisowi elektronarz∑dzi
Bosch.
Przepisy bezpieczeµstwa
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
94 F 016 L70 621 09.11
94

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info