Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/194
Nächste Seite
Українська - 1
Увага! Уважно прочитайте нижчеподані
вказівки. Ознайомтеся з органами управління
і правильним користуванням тримером.
Добре зберігайте інструкцію з експлуатації
для подальшого користування нею.
Пояснення щодо символів на тримері
Загальна вказівка на небезпеку.
Прочитайте інструкцію з техніки
безпеки.
Вдягайте захисні окуляри.
Слідкуйте за тим, щоб чужорідні тіла, що
відлітають, не поранили людей поблизу.
Люди повинні знаходитися лише на безпечній
відстані від машини.
Перед тим, як міняти що-небудь в
настройках на приладі, та перед
очищенням приладу, якщо шнур приладу
заплутався або якщо Ви збираєтеся
залишити тример навіть на короткий час
без нагляду, вимкніть тример і витягніть
штепсель з розетки. Не допускайте
потрапляння шнура живлення під ліску.
Не підрізайте траву під дощем і не
залишайте тример в дощ надворі.
Ніколи не працюйте з тримером, якщо
пошкоджені або зняті кришки або захисні
пристрої.
Перед експлуатацією перевіряйте шнур
приладу та подовжувач на предмет
пошкоджень. У разі пошкодження шнура під
час роботи негайно витягніть його з розетки.
НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ДО ШНУРА, ПОКИ
ШТЕПСЕЛЬ ЩЕ ВСТРОМЛЕНИЙ В РОЗЕТКУ.
Не користуйтеся тримером з пошкодженим
або зношеним шнуром.
Перед роботою, а також після електричного
удару перевірте прилад на предмет зношення
і за необхідністю відремонтуйте.
Не працюйте з тримером босоніж або у
відкритих сандалях, завжди майте на собі
міцне взуття і довгі штани.
Тримайте подовжувач в стороні від
різального інструмента.
Ні в якому разі не дозволяйте користуватися
тримером дітям і особам, що не знайомі з
цими інструкціями. Національні приписи
можуть обмежувати допустимий вік
користувача. Якщо Ви саме не працюєте з
тримером, зберігайте його в недоступному
для дітей місці.
Цим приладом не дозволяється
користуватися особам (включаючи дітей) з
фізичними розладами, порушеннями зору,
слуху або психічними розладами, або особам
без досвіду та знань – це дозволяється
робити лише у тому випадку, якщо за ними
спостерігає особа, що відповідає за їхню
безпеку, або вони пройшли інструктаж з
поводження з приладом.
Наглядайте за дітьми і переконайтеся, що
вони не грають з.
Ніколи не підрізайте траву, коли поблизу
знаходяться люди, зокрема діти, або домашні
тварини.
За нещасні випадки, тілесні ушкодження
інших людей і пошкодження чужого майна
відповідає користувач.
Перш ніж торкатися до ліски, зачекайте, поки
вона не зупиниться. Після вимкнення мотора
ліска ще продовжує обертатися і може
призвести до поранень.
Підрізайте траву лише при денному світлі або
при доброму штучному освітленні.
За можливістю не користуйтеся тримером на
мокрій траві.
Перед перенесенням тримера з/до місця
роботи вимикайте його.
Перед увімкненням приймайте руки й ноги від
ліски, що обертається.
Не підсовуйте руки і ноги під ліску, що
обертається.
Ні в якому разі не використовуйте в цьому
тримері металеву ліску.
Регулярно перевіряйте тример і здійснюйте
його техобслуговування.
Віддавайте тример на ремонт лише в
авторизовану майстерню.
Постійно слідкуйте за тим, щоб у
вентиляційних щілинах не було трави.
Остерігайтеся травм від вставленого ножа,
що ріже ліску в довжину. Після заправлення/
підтягування ліски обов’язково перевертайте
тример в горизонтальне робоче положення,
перш ніж вмикати його.
Вказівки з техніки безпеки
360°
F 016 L70 621.book Seite 1 Montag, 30. November 2009 3:03 15
130 F 016 L70 621 09.11
130

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

 • Ich würde gerne die Fadenspule durch Messer ersetzen, brauche ich einen Adapter? Eingereicht am 19-6-2020 14:37

  Antworten Frage melden
 • ART 23, Bedienungsanleitung, Rasentrimmer
  Hallo Kundendienst,
  ich wollte von meinem geschenkten Rasentrimmer den Spulendeckel öffnen und weiß nicht wie das funktionieret?
  Im JouTube nichts, eine deutsche Rufnummer finde ich nicht?
  Können Sie mir das erklären?
  Bitte, wie bekomme ich den Deckel von der Fadenspule auf?
  MfG aus meiner neuen Heimat Horst Messer
  hm33@hispeed.ch
  Eingereicht am 27-9-2017 16:45

  Antworten Frage melden
 • Wie wechsle ich die Ersatzspule beim ART 23 Combitrim von Bosch aus? Eingereicht am 24-4-2017 13:20

  Antworten Frage melden

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch ART 23 COMBITRIM wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Bosch ART 23 COMBITRIM in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,61 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info