544038
345
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/346
Nächste Seite
Lietuviškai | 345
Bosch Power Tools 1 609 929 U75 | (19.7.10)
Dirbančiojo padėtis (žiūr. pav. K)
f Nestovėkite priešais elektrinį įrankį vienoje
linijoje su pjūklo disku, visada stovėkite nuo
pjovimo disko pasitraukę į šoną. Taip jūsų
kūnas bus apsaugotas nuo galimos
atatrankos.
Rankas ir pirštus laikykite toliau nuo
besisukančio pjūklo disko.
Nesukryžiuokite savo rankų priešais prietaiso
svertą.
Leistini ruošinio matmenys
Didžiausi ruošiniai:
Mažiausi ruošiniai
(= visi ruošiniai, kuriuos galima tvirtai įveržti
kartu tiekiamu veržtuvu 14 pjūklo disko kairėje
ar dešinėje):
100 x 40 mm (ilgis x plotis)
Maks. pjovimo gylis (0°/0°): 50 mm
Skersavimas
Suveržkite ruošinį atitinkamai pagal
matmenis.
Nustatykite norimą įstrižo pjūvio kampą
horizontalioje ir/arba vertikalioje
plokštumoje.
Prietaisą įjunkite.
Spauskite svirtelę 3 ir lėtai lenkite rankena 1
prietaiso svertą žemyn.
Pjaukite ruošinį tolygia pastūma.
Išjunkite elektrinį įrankį ir palaukite, kol
pjūklo diskas visiškai sustos.
Lėtai kelkite prietaiso svertą aukštyn.
Įstatomosios plokštelės keitimas
Raudona įstatomoji plokštelė 7 po ilgesnio
elektrinio prietaiso naudojimo susidėvi.
Pažeistas įstatomąsias plokšteles būtinai
pakeiskite.
Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.
Kryžminiu atsuktuvu išsukite varžtus 8 ir
išimkite seną įstatomąją plokštelę.
Įdėkite naują įstatomąją plokštelę ir vėl
įsukite visus varžtus 8.
Profiliuotų lentjuosčių apdirbimas
Profiliuotas lentjuostes galima apdirbti dviem
skirtingais būdais:
Visada pirmiausia patikrinkite įstrižo pjūvio
kampą ant nebetinkamo medienos gabaliuko.
Transportavimas
Prieš transportuodami elektrinį prietaisą atlikite
šiuos veiksmus:
Nustatykite elektrinį įrankį į transportavimo
padėtį.
Nuimkite visą papildomą įrangą, kurios
negalite tvirtai primontuoti prie elektrinio
prietaiso.
Jei yra galimybė, nenaudojamus pjūklo
diskus transportuokite uždaroje talpykloje.
Norėdami elektrinį įrankį pakelti ar
transportuoti, paimkite elektrinį įrankį už
specialių išėmų 13, esančių pjovimo stalo
šonuose 11.
f Elektriniam prietaisui transportuoti
naudokite tik transportavimo įtaisus ir
niekada nenaudokite apsauginių įtaisų.
Įstrižo pjūvio kampas Aukštis x plotis
horizonta-
lioje plokš-
tumoje
vertikalioje
plokštumoje
0° 0°
50 x 110 mm
45° 0°
50 x 76 mm
0° 45°
37 x 110 mm
45° 45°
37 x 76 mm
atrėmus į atraminį bėgelį
paguldžius ant pjovimo
stalo
OBJ_BUCH-880-004.book Page 345 Monday, July 19, 2010 11:56 AM
345

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch PCM 7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info