544038
346
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/346
Nächste Seite
346 | Lietuviškai
1 609 929 U75 | (19.7.10) Bosch Power Tools
Priežiūra ir servisas
Priežiūra ir valymas
f Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio
reguliavimo ar priežiūros darbus reikia
ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.
Jeigu elektrinis įrankis, nepaisant gamykloje
atliekamo kruopštaus gamybos ir kontrolės
proceso, vis dėlto sugestų, jo remontas turi būti
atliekamas įgaliotame Bosch elektrinių įrankių
klientų aptarnavimo skyriuje.
Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis
būtina nurodyti dešimtženklį gaminio užsakymo
numerį.
Valymas
Kad galėtumėte gerai ir saugiai dirbti, pasirūpin-
kite, kad elektrinis įrankis ir ventiliacinės angos
būtų švarūs.
Slankusis apsauginis gaubtas turi laisvai judėti ir
savaime užsidaryti. Todėl slankųjį apsauginį
gaubtą ir aplink jį esančias dalis reguliariai
valykite.
Po kiekvienos darbinės operacijos dulkes ir
pjuvenas išpūskite suspaustu oru arba išvalykite
teptuku.
Reguliariai valykite slydimo ratuką 16.
Papildoma įranga
Pjūklo diskai medienai ir plokštėms, paneliams
ir lentjuostėms
Pjūklo diskas 190 x 30 mm,
Dantų skaičius: 40 . . . . . . . . . . . 2 609 256 821
Pjūklo diskas 190 x 30 mm,
Dantų skaičius: 12 . . . . . . . . . . . 2 609 256 868
Pjūklo diskas 190 x 30 mm,
Dantų skaičius: 24 . . . . . . . . . . . 2 608 640 615
Pjūklo diskas 190 x 30 mm,
Dantų skaičius: 60 . . . . . . . . . . . 2 608 641 188
Klientų aptarnavimo skyrius ir klientų
konsultavimo tarnyba
Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus
į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu,
technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis.
Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines
dalis rasite čia:
www.bosch-pt.com
Bosch klientų konsultavimo tarnybos specialis-
tai mielai jums patars gaminių ir papildomos
įrangos pirkimo, naudojimo bei nustatymo klau-
simais.
Lietuva
Bosch įrankių servisas
Informacijos tarnyba: +370 (037) 713350
ļrankių remontas: +370 (037) 713352
Faksas: +370 (037) 713354
El. paštas: service-pt@lv.bosch.com
Šalinimas
Elektrinis įrankis, papildoma įranga ir pakuotė
yra pagaminti iš medžiagų, tinkančių antriniam
perdirbimui, ir vėliau privalo būti atitinkamai
perdirbti.
Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų
konteinerius!
Tik ES šalims:
Pagal Europos direktyvą
2002/96/EB dėl elektros ir
elektroninės įrangos atliekų ir šios
direktyvos perkėlimo į nacionalinę
teisę aktus, naudoti nebetinkami
elektriniai įrankiai turi būti
surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai
nekenksmingu būdu.
Galimi pakeitimai.
OBJ_BUCH-880-004.book Page 346 Monday, July 19, 2010 11:56 AM
346

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Bosch PCM 7 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info