767936
1
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/2
Nächste Seite
GEBRUIK IN DE AUTO
4.
09
10
Schouderkussens
Gordelslot
Draagbeugel
Gordelgeleidingen
Toetsen
Hoofdsteun
Schoudergordels
01
02
03
04
06
07
08 Gordelhouder
Gordelspleten
Gordeleinde
09
11
12
Adapter
13
Haken voor de zonnekap
14
De bekleding verwijderen
1. Verwijder de zonnekap (zie hoofdstuk 8.5).
2. Open het gordelslot 08 (druk op de rode knop).
3.
Open de drukknopen van de schouderkussens
06
.
4. Trek het onder de schoudergordels 07 liggende deel
vande hoofdsteunbekleding naar boven.
5.
Verwijder de bekleding van de zitting
01
.
6. Haal de kunststof lijst die om de rand van het baby-auto-
stoeltje is aangebracht los.
7. Trek het gordeleinde door de spleet 09 uit de bekleding.
8. Verwijder de bekleding.
Nu kunt u de bekleding wassen.
Let op de aanwijzingen
ophet wasetiket van de bekleding.
Verwijder het achterdeel van de stoelverkleiner voor het
wassen, deze mag niet mee worden gewassen.
08
VERZORGING EN ONDERHOUD
5.
Slottongen
05
Opbergvak voor de gebruiksaanwijzing
10
14
13
06
04
0501
02
03
07
08
11
12
01
07
06
09
16
17
12
03
18
17
26
1. Draai de SICT 26 rechtsom volledig terug.
2. Haal de dwarsgordel 16 uit de lichtblauwe gordel-
houder 12 .
3. Open het slot van de autogordel 18 en verwijder het
heupgedeelte van de gordel 17 uit de donkerblauwe
gordelgeleiders 03 .
Nu kan het baby-autostoeltje worden verwijderd.
GEVAAR! Het kinderzitje moet in de auto altijd zijn
vastgezet, ook als er geen kind wordt vervoerd.
VERWIJDEREN:
Houd u aan de in uw land geldende afvoervoorschriften.
Afvoer van de verpakking Container voor papierwaren
Bekleding Huisvuil, thermische verwerking
Kunststofdelen Overeenkomstig de aanduiding
opde betreende containers
Metalen delen Container voor metaal
Riemen Container voor polyester
Slot en gespdelen Huisvuil
DEMONTAGE:
Demonteren en reinigen van het gordelslot
1. Kantel de zitkuip naar achteren.
2. Schuif de metalen plaat 30 waarmee het gordelslot aan
de zitkuip is bevestigd met de smalle zijde door degor-
delsleuf 31 .
3. Leg het gordelslot 08 minimaal 1 uur in warm water met
afwasmiddel. Spoel het slot vervolgens uit en laat dit
goed drogen.
Aanbrengen van het gordelslot:
1. Schuif de metalen plaat 30 met de smalle zijde van
boven naar beneden door de gordelsleuf 31 in de bekle-
ding en door de zitkuip. Let op de richting.
2. Trek hard aan het gordelslot 08 , om de bevestiging
tecontroleren.
De bekleding bevestigen
Voor het aanbrengen van de bekleding gaat u in omgekeerde
volgorde te werk.
08
30
31
Gefeliciteerd met de aankoop van de
RÖMER BABY i-SIZE
: de juiste keuze
omuw kind tijdens diens eerste levensmaanden veilig mee te vervoeren.
De
BABY-SAFE i-SIZE
moet voor een juiste bescherming van uw kind
altijd zo worden gebruikt en gemonteerd als in deze gebruiksaanwijzing
beschreven. Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de
BABY-SAFE i-SIZE
voor het eerst gebruikt en bewaar de gebruiksaanwij-
zing altijd binnen handbereik in het daarvoor bestemde opbergvak in het
babystoeltje.
Als u nog vragen hebt over het gebruik, neem dan contact met ons op:
In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:
Symbool Signaalwoord Uitleg
GEVAAR! Kans op zwaar persoonlijk letsel
WAARSCHUWING! Kans op licht persoonlijk letsel
VOORZICHTIG! Kans op schade aan voorwerpen
TIP! Nuttige tips
Handelingen die in een vaste volgorde moeten plaatsvinden, zijn genummerd.
Voorbeeld:
1. Druk op de knop... 16
17
Kleuren voor de gordel
Voor een beter onderscheid zijn de beide
autogordels van verschillende kleuren voorzien.
De dwarsgordel 16 is lichtblauw en de bek-
kengordel 17 is donkerblauw. De kleuren van de
gordelgeleiders in het kinderzitje komen hiermee
overeen.
Zie de aanwijzingen voor het gebruik van kinderbeveiligingssystemen in de handleiding
van uw auto.
Raadpleeg de handleiding van uw auto voor informatie over de autostoelen die conform
ECER16 zijn goedgekeurd voor gebruik in combinatie met kinderbeveiligingssystemen.
Gebruiksmogelijkheden
BABY-SAFE i-SIZE:
BRITAX RÖMER-
autokinderzitje
Zitpositie auto
i-Size Niet i-Size
BABY-SAFE i-SIZE
Bovendien kunt u de BABY-SAFE i-SIZE / BABY-SAFE i-SIZE² in combinatie met de
BABY-SAFE i-SIZE BASE/FLEX BASE (leverbaar als accessoire) als voor i-Size goedge-
keurd product gebruiken. Met de base is het gemakkelijker om het stoeltje veilig in uw auto
te plaatsen en weer te verwijderen. De BABY-SAFE i-SIZE FLEX BASE biedt bovendien de
mogelijkheid de zithoek van het baby-autostoeltje aan te passen.
U kunt het autokinderzitje als volgt gebruiken:
in de rijrichting nee
tegen de rijrichting in ja
met tweepuntsgordel nee
met driepuntsgordel1) ja
op de passagiersstoel ja 2)
op de buitenste zitplaatsen
vandeachterbank
ja
op de middelste zitplaats van de
achterbank (met driepuntsgordel)
ja 3)
1) De gordel dient overeenkomstig ECE R 16 (of een vergelijkbare norm) goedgekeurd te zijn.
Ditis bijv. herkenbaar aan de omcirkelde "E", "e" op het controlelabel van de gordel.
2) De frontairbag moet uitgeschakeld zijn. Neem de aanwijzingen in de handleiding van de auto
in acht.
3) Gebruik is niet mogelijk als er alleen een tweepuntsgordel aanwezig is.
De
BABY-SAFE i-SIZE
is uitsluitend bedoeld ter beveiliging van uw kind in de auto.
BRITAX RÖMER-
kinderzitje
Controle en goedkeuring
conform ECE* R 129/00
Lichaamslengte Lichaamsgewicht
BABY-SAFE i-SIZE
40 - 83 cm ≤ 13 kg
*ECE = Europese norm voor veiligheidsuitrusting
Het baby-autostoeltje is ontworpen, gecontroleerd en goedgekeurd overeen-
komstig de vereisten van de Europese norm voor veiligheidsvoorzieningen voor
kinderen (ECE R129/00). Het keurmerk “E” (omcirkeld) en het goedkeuringsnum-
mer bevinden zich op het goedkeuringslabel (sticker op het autokinderzitje).
GEVAAR! De baby-autostoel mag nooit met andere dan die in
hoofdstuk “4 GEBRUIK IN DE AUTO” vermelde basissta-
tions worden gebruikt.
GEVAAR! De goedkeuring vervalt zodra u zelf wijzigingen aanbrengt
aan het autokinderzitje. Wijzigingen mogen alleen door de
fabrikant worden uitgevoerd. Door zelf aangebrachte tech-
nische wijzigingen kan de beveiligingsfunctie van het zitje
nadelig worden beïnvloed of geheel teniet worden gedaan.
Breng geen technische wijzigingen aan het kinderzitje aan.
WAARSCHUWING!
De
BABY-SAFE i-SIZE
mag uitsluitend worden gebruikt
ter beveiliging van uw kind in de auto. Het product is niet
geschikt om in huis als stoeltje of als speelgoed tewor-
den gebruikt.
GEVAAR! Zet uw kind of het kinderzitje nooit vast met een twee-
puntsgordel. Als uw kind in het kinderzitje slechts met
een tweepuntsgordel is vastgezet, kan het daardoor bij
een ongeval zwaar gewond raken of zelfs overlijden.
PAGINA I
Zorg ervoor dat u uitsluitend originele vervangende stoelbekledingen van BRITAX
RÖMER gebruikt, omdat de stoelbekleding een vast onderdeel is van het autokinder-
zitje en belangrijke functies heeft ten aanzien van een probleemloze werking van het
systeem. Reservezitbekleding kunt u krijgen bij uw dealer.
• De kunststofdelen kunnen met zeep worden gereinigd. Gebruik geen bijtende
schoonmaakmiddelen (bijv. oplosmiddelen).
GEVAAR! Het autokinderzitje mag niet zonder bekleding worden gebruikt.
Gebruiksaanwijzing
www.britax.com
2000029669 11/17
NL
≤ 13 kg
40 cm - 83 cm
DEMONTAGE/VERWIJDERING
6.
INLEIDING
2. GOEDKEURING
3.
PRODUCTOVERZICHT
1.
Britax Childcare
BRITAX RÖMER
Kindersicherheit GmbH
Theodor-Heuss-Straße 9
D-89340 Leipheim
Duitsland
Tel.: +49 (0) 8221 3670-199/-299
F.: +49 (0) 8221 3670-210
E.: service.de@britax.com
www.britax.com
Britax Childcare
Britax Exelsior Limited
1 Churchill Way West
Andover
Hampshire SP10 3UW
Verenigd Koninkrijk
Tel.: +44 (0) 1264 333343
F.: +44 (0) 1264 334146
E.: service.uk@britax.com
www.britax.com
40 - 83 cm
≤ 13 kg
BABY-SAFE i-SIZE
BABY-SAFE² i-SIZE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer BABY-SAFE i-SIZE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer BABY-SAFE i-SIZE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,14 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer BABY-SAFE i-SIZE

Britax-Romer BABY-SAFE i-SIZE Bedienungsanleitung - Deutsch - 2 seiten

Britax-Romer BABY-SAFE i-SIZE Bedienungsanleitung - Englisch - 2 seiten

Britax-Romer BABY-SAFE i-SIZE Bedienungsanleitung - Französisch - 2 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info