767951
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/63
Nächste Seite
Var alltid noga med att följa dessa anvisningar noggrant
och ordentligt. Om denna stol inte monteras säkert och
EDUQHWLQWHVSlQQVIDVWSnUlWWVlWW¿QQVDOOYDUOLJULVNI|UDWW
ditt barn och andra passagerare skadas i händelse av en
olycka
Läs denna användarguide noggrant INNAN
du försöker installera din bilbarnstol.
Britax rekommenderar att inte köpa eller sälja
bilbarnstolar i andra hand. Var noga med att
kassera din barnstol. Sälj inte eller ge bort den.
Efter en olycka bör barnstolen och dina
säkerhetsbälten bytas ut. Även om de ser
oskadda ut kan det hända att de inte kan
skydda ditt barn så väl som de ska om du
skulle råka ut för ännu en olycka.
Ingen barnstol är rymningssäker
Det går inte att konstruera bältessystem som
är helt ”barnsäkra” och samtidigt uppfyller
de lagstadgade kraven i EU-standarden
ECE R44. Bältet måste spännas fast och
justeras korrekt varje gång, och barnet måste
uppmanas att sitta kvar med bältet på.
Så sköter du om barnstolen
Mat och dryck kan komma in i bältets fäste.
Detta kan göra att fästet slutar fungera – det
klickar inte. Rengör fästet i varmt vatten tills
det är rent (bild A och B).
Så rengör du överdraget
Läs tvättanvisningarna på etiketterna på
överdraget.
TORKTUMLA INTE överdraget – centrifugera
endast kort och låt lufttorka.
Så rengör du bältet och stolskalet
Rengör med en svamp, ENDAST med
handtvål och varmt vatten.
TA INTE ISÄR , eller försök ta isär, någon del
av bältet eller stolen vid rengöringen.
ANVÄND INTE rengöringsmedel, tvättmedel
eller diskmedel, eftersom sådana kan göra
bältet och stolen svagare.
ANVÄND INTE smörjmedel eller olja på någon
del av stolen.
Ta bort och sätta tillbaka överdraget
Tryck på bältets öppningsknapp och håll den
intryckt samtidigt som du håller handen under
axeldynorna (bild 1a) och drar BÅDA axelban-
den framåt så långt det går. Lossa bältets fäste
(tryck på den röda öppningsknappen).
Ta bort huvudstödets överdrag.
Lossa Velcro-fästet på grenkudden och ta bort
den. Öppna snäpplåsen och Velcro-fästena till
vänster och höger på baksidan av överdraget.
För bältets band genom öppningarna i över-
draget. Haka loss överdraget under kanten av
stolens skal.
Dra överdraget över avrundningen, fästet och
huvudstödet, nedifrån och upp.
Viktigt!
9–25 kg Grupp 1–2 (ungefärlig ålder 9 månader–6 år)
SE
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Britax-Romer MAX-WAY PLUS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Britax-Romer MAX-WAY PLUS in der Sprache / Sprachen: Englisch, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,9 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Britax-Romer MAX-WAY PLUS

Britax-Romer MAX-WAY PLUS Bedienungsanleitung - Deutsch - 63 seiten

Britax-Romer MAX-WAY PLUS Bedienungsanleitung - Holländisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch - 63 seiten

Britax-Romer MAX-WAY PLUS Bedienungsanleitung - Polnisch - 63 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info