Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/17
Nächste Seite
CXR120/200
AV-RECEIVER
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  CXR120/200
  AV-RECEIVER • Page 2

  CXR120/200

  Belangrijke veiligheidsinstructies .......................................................... 78
  Beperkte garantie................................................................................... 79
  Bedieningselementen aan de voorkant.................................................. 80
  Aansluitingen aan de achterkant............................................................ 80
  Afstandsbediening.................................................................................. 81
  Luidsprekeraansluitingen....................................................................... 82
  Analoge audio-aansluitingen.................................................................. 82
  Digitale audio-aansluitingen................................................................... 83
  HDMI-aansluitingen................................................................................ 83
  4K-videoresolutie................................................................................... 83
  5.1/7.1-direct-in...................................................................................... 84
  Antenneaansluitingen............................................................................. 85
  De tuner gebruiken................................................................................. 85
  Presets................................................................................................... 85
  StreamMagic...................................................................................... 85
  Gebruiksaanwijzing................................................................................ 85
  De bron selecteren............................................................................. 85
  De gewenste luistermodus selecteren............................................... 85
  Surroundformaten.................................................................................. 85
  DSP-modi............................................................................................... 86
  Stereo/Stereo + Sub........................................................................... 86
  Direct.................................................................................................. 86
  Alle kanalen........................................................................................ 86
  Instellngsmenu....................................................................................... 87
  Luidsprekers instellen......................................................................... 87
  Auto-setup......................................................................................... 87
  Handmatig instellen................................................................................ 88
  Input Setup............................................................................................. 88
  Lip Sync............................................................................................. 89
  Zone 2 (uitsluitend CXR200)................................................................... 89
  Lijn- en luidsprekeruitgangen voor Zone 2......................................... 89
  Network Setup....................................................................................... 89
  Verbinding maken met een bekabeld netwerk................................... 89
  Network Setup................................................................................... 89
  Wireless Setup................................................................................... 89
  General Settings..................................................................................... 90
  HDMI Output Setup................................................................................ 90
  DTS-HD-herpositionering................................................................... 91
  Trigger-uitgangen............................................................................... 91
  Softwareversie.................................................................................... 91
  Update Via USB................................................................................. 91
  Save Current Settings........................................................................ 91
  Load Current Settings........................................................................ 91
  Factory Reset..................................................................................... 91
  Network Software Update...................................................................... 91
  Interface voor internetbeheer............................................................. 91
  Bekabelde verbinding........................................................................ 91
  Draadloze verbinding......................................................................... 91

  Voordat u het apparaat aansluit
  Als u de CXR installeert, sluit dan eerst uw luidsprekers en bronapparatuur
  aan en installeer vervolgens het apparaat via de on-screen display (OSD).
  Voordat de CXR kan worden gebruikt, moet u eerst enkele dingen instellen.
  Wij raden u dringend aan om eerst het onderdeel ‘Instellingsmenu’ van deze
  handleiding door te lezen. Dit hoofdstuk begint op pagina 87 Hier vindt u
  veel informatie die van pas kan komen bij het kiezen van de juiste manier van
  aansluiten van zowel uw bronnen als de tv.

  Vergeet niet uw aankoop te registreren.
  Ga naar: www.cambridgeaudio.com/vip.
  Als u zich registreert, bent u altijd als eerste op
  de hoogte van:
  • nieuwe producten
  • software-upgrades
  •n
   ieuws, events, exclusieve aanbiedingen en
  prijsvragen!

  NEDERLANDS

  Inhoudsopgave

  Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van
  het product zo eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document
  verstrekte informatie is voor het drukken zorgvuldig gecontroleerd
  op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge Audio is echter
  gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specificaties
  kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden
  gewijzigd.
  © Copyright Cambridge Audio Ltd 2016
  De patenten voor DTS kunt u vinden op http://patents.dts.
  com. Geproduceerd onder licentie van DTS Licensing Limited.
  DTS, DTS-HD, het DTS-symbool, en DTS en het DTS-symbool
  samen zijn geregistreerde handelsmerken en DTS-HD Master
  Audio is een handelsmerk van DTS, Inc. © DTS, Inc. Alle rechten
  voorbehouden.
  Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro
  Logic en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby
  Laboratories.
  HDMI, het HDMI-logo en ‘High-Definition Multimedia Interface’
  zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van HDMI
  Licensing LLC.
  The Spotify software is subject to third party licenses found here:
  www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

  77 • Page 3

  Belangrijke veiligheidsinstructies
  Neem voor uw eigen veiligheid de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig
  door voordat u het apparaat aansluit op de netstroom. U bent dan ook
  verzekerd van optimale prestaties en u kunt de levensduur van het product
  verlengen:
  1. Neem deze instructies zorgvuldig door.
  2. Bewaar deze instructies.
  3. Let op de waarschuwingen.
  4. Volg alle instructies op.
  5. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
  6. Maak het apparaat alleen schoon met een droge doek.
  7. Z
   org ervoor dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd zijn. Installeer het
  apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
  8. P
   laats het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren,
  straalkachels, fornuizen of andere apparaten die warmte produceren
  (zoals versterkers).
  9. U
   mag de beveiliging van de gepolariseerde of geaarde stekker
  niet omzeilen. Een gepolariseerde stekker heeft twee contactstekkers,
  waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee
  contactstekkers en een derde aardcontact. De brede contactstekker of
  het derde aardcontact zijn aangebracht voor uw eigen veiligheid. Als de
  meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, neem dan contact op
  met een elektricien over de vervanging van uw stopcontact.
   laats het netsnoer zo dat er niet overheen wordt gelopen of dat het niet
  10. P
  bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en bij het punt waar
  het netsnoer uit het apparaat komt.
  11. Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
   aal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of
  12. H
  wanneer u het apparaat gedurende een langere tijd niet gebruikt.
  
  aat onderhoud en reparaties uitvoeren door gekwalificeerd
  13. L
  onderhoudspersoneel. Onderhoud is nodig wanneer het apparaat
  beschadigd is, bijvoorbeeld een beschadiging van het netsnoer of de
  stekker, als er vloeistof is gemorst of als er voorwerpen in het apparaat
  zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of water, of als
  het apparaat niet normaal functioneert of is gevallen.
  WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF ELEKTRISCHE
  SCHOKKEN TE VERMINDEREN, MAG DIT APPARAAT NIET WORDEN
  BLOOTGESTELD AAN REGEN OF VOCHT EN MOGEN ER GEEN OBJECTEN
  DIE GEVULD ZIJN MET EEN VLOEISTOF, BIJVOORBEELD VAZEN, OP HET
  APPARAAT WORDEN GEPLAATST.
  De batterijen (accu of geïnstalleerde batterijen) mogen niet worden
  blootgesteld aan overmatige hitte, bijvoorbeeld zonlicht, vuur en dergelijke.
  OM DIT APPARAAT HELEMAAL LOS TE KOPPELEN VAN DE NETSTROOM,
  MOET DE VOEDINGSKABEL UIT HET STOPCONTACT WORDEN
  VERWIJDERD. POUR DECONNECTER COMPLETEMENT L’APPAREIL DU
  RESEAU D’ALIMENTATION, DECONNECTER LE CORDON D’ALIMENTATION
  DE LA PRISE MURALE.
  DE STEKKER VAN DE VOEDINGSKABEL MOET ALTIJD BEREIKBAAR ZIJN.
  LA PRISE DU RESEAU D’ALIMENTATION DOIT DEMEURER AISEMENT
  ACCESSIBLE.
  Gebruik alleen de voedingskabel die geleverd werd bij deze eenheid.

  De waarschuwingsdriehoek met de bliksemflits waarschuwt de gebruiker
  voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke spanning’ binnen
  de behuizing van het product, die sterk genoeg kan zijn om een risico op
  elektrische schokken te vormen.
  De waarschuwingsdriehoek met het uitroepteken wijst de gebruiker op
  belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies in de onderhoudsdocumentatie
  van dit apparaat.
  Dit symbool geeft aan dat dit product een KLASSE II-constructie
  (dubbel geïsoleerde constructie) heeft.

  WEEE-symbool

  De doorgekruiste verrijdbare afvalbak is het symbool van de
  Europese Unie waarmee wordt aangegeven dat elektrische en
  elektronische apparatuur gescheiden dient te worden ingezameld.
  Dit apparaat bevat elektrische en elektronische onderdelen die
  hergebruikt, gerecycled of hersteld moeten worden en die niet
  mogen worden weggegooid bij het ongesorteerde normale afval.
  Lever het apparaat in bij, of neem contact op met de geautoriseerde dealer
  waar u dit product heeft gekocht voor meer informatie.

  CE-teken

  Als dit product gebruikt en ingesteld wordt volgens de instructies in
  deze handleiding voldoet het aan de Europese richtlijnen
  2014/35/EU (laagspanningsrichtlijn), 2014/30/EU (elektromagnetische
  compatibiliteit)
  en
  2009/125/EG
  (milieuvriendelijk
  ontwerp
  van
  energiegerelateerde producten). Om ervoor te zorgen dat het product
  aan deze richtlijnen blijft voldoen, adviseren wij uitsluitend accessoires
  van Cambridge Audio te gebruiken en onderhoud en service alleen door
  gekwalificeerd onderhoudspersoneel te laten uitvoeren.

  RCM (Regulatory Compliance Mark)

  Dit product voldoet aan de veiligheid, EMC en Radio
  Communications eisen van de ERAC en ACMA.

  EAC-teken

  Dit product voldoet aan de eisen van het elektronischeveiligheidskeurmerk in Rusland, Wit-Rusland en Kazachstan.

  Let op: heet oppervlak. Niet aanraken.

  De bovenkant van de interne koelplaat kan heet worden als
  het product langdurig wordt gebruikt. Vermijd contact met hete
  oppervlakken, met name in de buurt van het waarschuwingsteken
  voor hete oppervlakken en de bovenkant.

  FCC-wetgeving

  OPMERKING: DE FABRIKANT IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR
  STORINGEN IN HET RADIO- OF TELEVISIESIGNAAL DIE VEROORZAAKT
  WORDEN DOOR AANPASSINGEN AAN DIT APPARAAT DIE NIET
  DOOR CAMBRIDGE AUDIO ZIJN GOEDGEKEURD. DOOR DIT SOORT
  AANPASSINGEN KAN HET RECHT OM HET PRODUCT TE BEDIENEN
  MOGELIJK KOMEN TE VERVALLEN.
  Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een
  digitaal apparaat van Klasse B overeenkomstig deel 15 van
  de FCC-regelgeving. Deze beperkingen zijn bedoeld om te
  voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming tegen schadelijke
  interferentie bij een installatie in een niet-commerciële omgeving. Dit apparaat
  genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Wanneer
  het apparaat niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt, kan
  schadelijke interferentie ontstaan met radiocommunicatie. Er kan echter geen
  garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen interferentie
  zal optreden.
  Indien dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of
  televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te
  schakelen, wordt de gebruiker gevraagd om te proberen de interferentie op
  een van de volgende manieren te verhelpen:
  - Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
  - Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.
  -S
   luit het apparaat aan op een stopcontact in een andere stroomkring dan
  die waarop de ontvanger is aangesloten.
  -N
   eem contact op met de leverancier of een radio-/televisiemonteur voor
  hulp.

  78 • Page 4

  CXR120/200
  Beperkte garantie
  BELANGRIJK - Het apparaat wordt warm als het gebruikt wordt. Stapel
  niet meerdere apparaten op elkaar. Plaats het apparaat niet in een gesloten
  ruimte, zoals een boekenkast of in een kast zonder voldoende ventilatie.
  Zorg ervoor dat er geen kleine voorwerpen door het ventilatierooster vallen.
  Mocht dit toch gebeuren, zet het apparaat dan meteen uit, trek de stekker uit
  het stopcontact en neem contact op met uw dealer.
  Zorg voor voldoende ventilatie (minimaal 20 cm vrije ruimte aan de bovenkant,
  zijkant en achterkant). Plaats geen voorwerpen bovenop het apparaat. Plaats
  het apparaat niet op een tapijt of ander zacht oppervlak en zorg ervoor dat de
  ventilatieopeningen en -roosters niet bedekt zijn. De ventilatieroosters mogen
  niet bedekt worden met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen enz.

  Plaatsing

  Kies zorgvuldig een plaats om het apparaat neer te zetten. Niet in direct
  zonlicht of dichtbij een warmtebron plaatsen. Plaats geen open vuurbronnen,
  zoals aangestoken kaarsen, op het apparaat. Vermijd ook locaties die
  blootgesteld worden aan trillingen, excessieve stof, kou of vocht. Het
  apparaat kan worden gebruikt in een gematigd klimaat.
  Het apparaat moet op een stevige, vlakke ondergrond worden geplaatst. Niet
  in een afgesloten ruimte plaatsen, zoals een boekenkast of kast. Een open
  ruimte aan de achterkant is echter al voldoende (zoals in een speciaal rek
  voor apparatuur). Zet het apparaat niet op een instabiele ondergrond of een
  plank. Het apparaat kan naar beneden vallen en ernstig letsel veroorzaken bij
  kinderen of volwassenen. Ook kan er schade ontstaan aan het apparaat zelf.
  Plaats geen andere apparatuur bovenop het apparaat.
  In verband met interferentie door magnetische velden mogen er geen
  draaitafels of beeldbuistelevisies in de buurt van het apparaat worden
  geplaatst.
  Elektronische audiocomponenten hebben een inloopperiode van een week
  (indien meerdere uren per dag gebruikt). Hierdoor kunnen de nieuwe
  componenten zich 'zetten', waardoor de geluidskwaliteit verbetert.

  Voedingsbronnen

  Het apparaat mag alleen worden aangesloten op het voedingstype dat
  wordt aangegeven op het etiket. Als u niet zeker weet welke stroom er uit
  het stopcontact bij u thuis komt, neem dan contact op met uw dealer of
  plaatselijke energiemaatschappij.
  Als het apparaat in stand-bymodus staat, gebruikt het < 0,5W. U kunt het
  apparaat uitschakelen met de schakelaar aan de achterkant. Als u het
  apparaat langere tijd niet gebruikt, haal dan de stekker uit het stopcontact.

  Overbelasting

  Om het risico op brand of elektrische schokken te beperken, mag u
  stopcontacten en verlengsnoeren niet te zwaar belasten. Overbelaste
  stopcontacten, verlengsnoeren, versleten stroomsnoeren, beschadigde of
  gebarsten draadisolatie en gebroken stekkers vormen een risico en kunnen
  leiden tot elektrische schokken of brand.

  Cambridge Audio verklaart dat dit product vrij is van materiaal- en
  fabricagefouten (onderhevig aan de onderstaande voorwaarden). Cambridge
  Audio zal dit product of eventuele defecte onderdelen van dit product
  repareren of vervangen (naar goeddunken van Cambridge Audio). De
  garantieperiode kan van land tot land verschillen. Als u twijfelt, neem dan
  contact op met uw dealer en bewaar uw aankoopbewijs.
  Om aanspraak te maken op de garantie, kunt u contact opnemen met de
  geautoriseerde Cambridge Audio-dealer waar u dit product heeft gekocht.
  Als uw dealer niet over de juiste apparatuur beschikt om uw product namens
  Cambridge Audio te repareren, kan uw dealer het product retourneren aan
  Cambridge Audio of een geautoriseerde servicevertegenwoordiger van
  Cambridge Audio. U moet dit product in de originele verpakking terugsturen,
  of in een vergelijkbare verpakking die dezelfde mate van bescherming biedt.
  Om aanspraak te kunnen maken op de garantie, moet er een aankoopbewijs
  in de vorm van een aankoopbon of ontvangen factuur worden overlegd, als
  bewijs dat de garantieperiode van het product niet verstreken is.
  Deze garantie is ongeldig als (a) het serienummer dat in de fabriek op dit
  product is aangebracht, is gewijzigd of verwijderd, of als (b) dit product
  niet gekocht is bij een geautoriseerde dealer van Cambridge Audio. U kunt
  telefonisch contact opnemen met Cambridge Audio of met de Cambridge
  Audio-distributeur van uw land om te bevestigen dat u een ongewijzigd
  serienummer heeft en/of dat u het product bij een geautoriseerde Cambridge
  Audio-dealer heeft gekocht.
  Deze garantie dekt geen cosmetische schade of schade die ontstaan is als
  gevolg van overmacht, ongelukken, verkeerd gebruik, misbruik, nalatigheid,
  commercieel gebruik van of wijzigingen aan het product of onderdelen
  ervan. Deze garantie dekt geen schade die ontstaan is als gevolg van
  onjuist gebruik, onderhoud of installatie, of door reparaties die niet zijn
  uitgevoerd door Cambridge Audio, een dealer van Cambridge Audio of
  een servicevertegenwoordiger die door Cambridge Audio geautoriseerd is
  om garantiewerkzaamheden te verrichten. Elke reparatie waarvoor geen
  toestemming is gegeven, maakt deze garantie ongeldig. Deze garantie dekt
  geen producten die zijn verkocht ALS ZODANIG of MET ALLE GEBREKEN.
  REPARATIES OF VERVANGINGEN ZOALS GEDEKT DOOR DEZE GARANTIE,
  VORMEN HET EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VAN DE CONSUMENT.
  CAMBRIDGE AUDIO IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INCIDENTELE
  SCHADE OF GEVOLGSCHADE BIJ SCHENDING VAN ENIGE EXPLICIETE
  OF IMPLICIETE GARANTIE IN DIT PRODUCT. VOOR ZOVER DIT NIET BIJ
  WET VERBODEN IS, IS DEZE GARANTIE EXCLUSIEF EN VERVANGT DEZE
  ALLE ANDERE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, WAARONDER,
  MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN
  GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.
  In sommige landen en in bepaalde staten van de VS is de uitsluiting of
  beperking van incidentele schade of gevolgschade, of van impliciete
  garanties niet toegestaan, zodat de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk
  niet voor u gelden. Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u
  heeft mogelijk nog andere wettelijke rechten die van staat tot staat of van land
  tot land kunnen verschillen.
  Voor hulp en diensten, binnen of buiten uw garantie, kunt u contact opnemen
  met uw dealer.

  Zorg ervoor dat u de stroomkabel goed in het stopcontact steekt. Om gebrom
  en ruis te voorkomen, mag u de tussenverbindingsdraden niet bundelen met
  de stroomkabel of de luidsprekerkabels.

  Reiniging

  Om het apparaat te reinigen, mag u de behuizing afvegen met een droge,
  stofvrije doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen die alcohol, ammoniak
  of schuurmiddelen bevatten. Gebruik geen spuitbussen bij of in de buurt van
  het apparaat.

  Batterijen verwijderen.

  Batterijen kunnen stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu.
  Verwijder lege batterijen zorgvuldig en in overeenstemming met de plaatselijke
  milieurichtlijnen/richtlijnen voor verwijdering van elektronische apparatuur.

  Luidsprekers

  Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is voordat u luidsprekers aansluit
  en dat u alleen geschikte kabels gebruikt.

  Onderhoud

  Deze apparaten kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Probeer
  het apparaat nooit te repareren, demonteren of reconstrueren als het niet
  correct lijkt te werken. Als u deze voorzorgsmaatregel negeert, loopt u een
  aanzienlijk risico op een elektrische schok. Bij problemen of storingen kunt u
  contact opnemen met uw dealer.

  79

  79

  NEDERLANDS

  Ventilatie • Page 5

  Bedieningselementen aan de voorkant
  CX R200

  4

  7

  5

  11
  6
  8

  3

  9

  1

  HDMI 8/ MHL

  2

  1. Standby/On
  2. Phones

  10

  4. Direct

  Deactiveert alle signaalbehandeling
  voor de huidige bron.

  Hoofdtelefoon

  zodra
  een
  hoofdtelefoon wordt aangesloten,
  wordt het signaal naar de luidsprekers
  automatisch onderdrukt.

  5.
  Zone
  CXR200)

  (uitsluitend

  Druk op deze knop en op de knop
  Standby/On om Zone 2 aan en uit te
  schakelen.

  3. Tuner +/-

  Om de radiotuner af te stemmen
  op FM/AM-frequenties en om te
  wisselen tussen de presets van de
  geïntegreerde tuner.

  6. Display

  7

  1

  5

  Terug – druk om deze knop in het
  instellingsmenu om terug te gaan naar
  het vorige item.

  10. Ingangen voor USB/
  MP3/HDMI/MHL

  13
  12

  9

  6

  MP3 (
  ) – om een draagbare
  mediaspeler aan te sluiten.
  HDMI 8/MHL – om een HDMIbronapparaat of een MHL-compatibel
  apparaat aan te sluiten.

  11. Volume

  Volumeregelaar en selectieknop.

  USB – om muziek op USB-media af te
  spelen, bijvoorbeeld USB-flashdisks
  of externe USB-schijven.

  Informatievenster.

  Aansluitingen aan de achterkant

  2

  7. Source +/8. Menu
  9. Back

  17

  18

  16

  19

  21

  14

  8
  3

  15

  20
  22

  4
  10

  1. FM/AM-antenne
  2. Analoge ingangen
  3. 7.1-Direct-in
  4. Pre-out/Sub-out
  5. Rec-out
  6. Zone 2-out (uitsluitend
  CXR200)
  7. HDMI 2.0-compatibele
  ingangen

  11

  8. Ventilatierooster

  NIET BLOKKEREN!

  9. Digitale ingang

  CXR120 – uitgangen gespiegeld.

  (CXR120, slechts 2 x optisch)

  CXR200 – uitgang 2 kan een andere
  bron weergeven in Zone 2.

  10. Luidsprekeruitgangen
  voor Zone 2(uitsluitend

  14. USB

  CXR200)

  11.
  Luidsprekeraansluitingen
  voor bi-amping (uitsluitend
  CXR200)

  12. Ethernet-aansluiting
  80

  13. HDMI-uitgangen

  17.
  18.
  19.
  20.
  21.

  Ingang IR-zender
  IR-uitgang
  Trigger-uitgang
  Netstroomaansluiting
  RS232C

  Om de meegeleverde Wi-Fi-antenne
  of optionele BT100 Bluetoothaudioreceiver op aan te sluiten.

  Bijzondere installatieomstandigheden
  - een volledig protocol voor de CXR is
  te vinden op onze website.

  15.
  Luidsprekeraansluitingen
  16. Ingang IR-ontvanger

  22. Stroomschakelaar • Page 6

  CXR120/200
  Afstandsbediening
  1. Knopverlichting

  Indrukken om de knopverlichting aan te zetten.

  2. Standby/On
  3. Source-knoppen

  1

  2

  Door nogmaals op de AM/FM-knop te drukken, kunt u
  tussen de AM- en FM-modus wisselen.
  De TV-knop selecteert TV-ARC (Audio Return Channel).

  Sources

  De SM-knop selecteert de StreamMagic-module.

  4. Volume
  5. Back

  1

  2

  3

  5

  6

  7

  8

  SM

  MP3

  FM/AM

  TV

  3

  4
  CXR200

  Druk op deze knop om terug te gaan naar het vorige menu.

  6. Home

  Schakelt het instellingsmenu op het scherm in en uit.

  7. Skip

  6

  7

  7

  8

  9

  10

  11

  12. Stereo modes
  13. Surround modes
  14. Stop/Play/Pause (StreamMagic)

  12

  4

  Vol

  Geeft de huidige bron/het huidige volume weer op het
  scherm.

  StreamMagic
  Stereo
  Modes

  Surround
  Modes

  15

  Direct

  Bass
  Treble

  Druk op deze knop om het afspelen te stoppen, starten 17
  of pauzeren.
  19

  Store
  Presets

  13

  15. Direct

  14
  16

  Lip
  Sync

  18
  Stereo
  Mono

  Deactiveert alle signaalbehandeling voor de huidige bron.

  16. Helderheid

  1

  2

  3

  4

  17. Bass/Treble
  18. Lip Sync
  19. Store Presets

  5

  6

  7

  8

  21

  Stelt de helderheid van de display in.

  Voor FM/AM-radio

  20

  Presets

  NEDERLANDS

  8. Enter
  9. Navigatie
  10. Mute
  11. Info

  4

  Vol

  Druk op deze knop om naar het volgende of vorige nummer
  op de StreamMagic-module te gaan.
  5

  1
  2

  23

  Zone 2

  20. Stereo/Mono

  22

  3
  Blu-ray

  Trigger

  Voor FM/AM-radio

  21. Presets

  Druk op deze knop om de opgeslagen presets op te roepen.

  22. Trigger

  De triggeruitgangen in- en uitschakelen.

  23. Zone 2

  Houd deze knop ingedrukt en druk vervolgens op Source, Volume of Mute.

  81 • Page 7

  Luidsprekeraansluitingen
  Schakel de stroom uit voordat u de luidsprekers aansluit. Let op de juiste
  polariteit van elke luidsprekerstekker.

  Gebruik 4-mm-stekkers en sluit deze direct aan op de luidsprekeraansluitingen.
  De aansluitingen voor de achter-/hoogtekanalen, bi-amping en Zone 2
  kunnen allemaal op de luidsprekers worden aangesloten. Er kan echter maar
  één aansluiting tegelijkertijd worden gebruikt. Dit kan worden ingesteld in het
  menu Speaker Configuration.

  10 mm

  Actieve subwoofer

  Middenluidspreker

  Phono/RCAkabel

  7.1
  Right

  5.1
  Left

  Front
  Right

  Front
  Left

  Centre

  Surround
  Right

  Surround
  Left

  Sub Out

  Surround Back/Height

  SW1

  Speaker Impedance: Nominal 8 Ohms

  Surroundluidsprekers Voorluidsprekers
  achter

  Surroundluidsprekers

  Analoge audio-aansluitingen
  Schakel de stroom uit voordat u de luidsprekers aansluit.
  Uitgang

  Cd-speler

  Pre Out

  Uitgang

  Phono-kabel
  (2RCA-2RCA)

  Sub Out

  Muziekspeler/-recorder
  (cassette/minidisc/CD-R)

  Ingang
  82

  Blu-ray/dvd-speler • Page 8

  CXR120/200
  Digitale audio-aansluitingen
  Blu-ray/dvd-speler

  Uitgang

  OF

  1

  Pre Out

  OF

  1
  2

  2

  Sub Out

  1

  2
  2

  Muziekspeler/-recorder
  (cassette/minidisc/CD-R)

  Cd-speler

  Uitgang

  1

  OF

  OF

  Uitgang

  Uitgang

  iD100 - digitale iPod-dock

  HDMI-aansluitingen

  4K-videoresolutie

  De resolutie van de bron mag niet hoger zijn dan de resolutie van de tv die u
  gebruikt. Zie de handleiding van uw HDMI-bron en uw tv en pas de resolutie
  aan.

  De CXR ondersteunt 4K-videoresolutie. Gebruik een high-speed HDMI-kabel
  om 4K-apparaten aan te sluiten.

  4K
  (3840 x 2160)

  NEDERLANDS

  Controleer of de HDMI-uitgang van uw Blu-ray-speler is ingesteld op 'Raw'.
  Dit is nodig om de nieuwste hoge-resolutie-audioformaten naar de CXR te
  kunnen doorgeven.

  1080p
  (1920 × 1080)

  Blu-ray-speler

  Pre Out

  Sub Out

  Set-topbox

  83 • Page 9

  Phono-kabels
  (2RCA-2RCA)

  84

  Pre Out

  Sub Out

  Subwoofer

  Middenluidspreker

  Surroundluidspreker, rechts

  Surroundluidspreker, links

  Voorluidspreker, links

  Voorluidspreker, rechts
  Pre Out
  Sub Out

  Tv
  Tv

  ARC

  5.1/7.1-direct-in

  DVD-A SACD-speler • Page 10

  CXR120/200
  Antenneaansluitingen
  FM-antenne

  Gebruiksaanwijzing
  Voorbeelden

  OF

  Om de CXR in te schakelen, zet u de voedingsschakelaar op de achterkant
  in de aanstand en drukt u op de knop Standby/On op het bedieningspaneel
  aan de voorkant.

  De bron selecteren

  Externe
  FM-antenne
  (aanbevolen)

  U selecteert de gewenste bron door op de knop Source +/- op het voorpaneel
  te drukken. Na 4 tot 5 seconden selecteert de CXR de nieuwe bron, maar u
  kunt hem ook zelf selecteren door de volumeknop in te drukken. U kunt ook
  de knoppen voor bronselectie op de afstandsbediening gebruiken om de
  gewenste bron te selecteren.

  De gewenste luistermodus selecteren

  U kunt een geschikte luistermodus voor de bron/het bronmateriaal
  selecteren door op de knoppen Stereo Modes en Surround Modes van de
  afstandsbediening te drukken.

  Externe
  AM-antenne
  (aanbevolen)
  OF

  Pre Out

  Sub Out

  AM-lusantenne

  Aarding
  (optioneel)

  De tuner gebruiken
  Als de FM- of AM-tuner is geselecteerd, stelt u de tuningmodus in op Preset,
  Manual of Scan via Input Setup > Mode.
  Druk op de knop Tuner +/- op de voorzijde (of de knoppen ▲ en ▼ van de
  afstandsbediening) om de zender te selecteren.
  De frequentiestappen voor AM/FM kunnen worden ingesteld op basis van
  locatie. General Settings > AM/FM Tuner Steps.

  Radio Data Systems (RDS)

  Surroundformaten
  De CXR ondersteunt verschillende formaten voor muziek en home cinema. Het
  uitgangssignaal van de CXR is afhankelijk van het beschikbare bronsignaal, de
  geselecteerde luidsprekerinstellingen en de geselecteerde decodeermodus.
  Lossless audioformaat van Dolby dat speciaal is ontwikkeld voor geavanceerde
  Blu-ray-disks/-spelers. Door gebruik te maken van 100% lossless codering,
  levert Dolby True HD in theorie een geluid dat bit voor bit identiek is aan de
  masteropnames van de oorspronkelijk opnamestudio. Eerdere formaten,
  zoals Dolby Digital 5.1 of EX, maken gebruik van codering waarbij verlies
  optreedt: bepaalde gegevens (die in theorie vrijwel niet hoorbaar zijn) worden
  tijdens het codeerproces altijd overgeslagen om de benodigde opslagruimte
  op de schijf te verminderen. Dolby True HD is een nieuw formaat dat Blu-raydisks met maximaal acht full-range audiokanalen (meestal een 7.1-opstelling)
  en een resolutie van 24-bit/96kHz, of twee audiokanalen met een resolutie van
  24-bit/192kHz ondersteunt. Dit formaat is niet achterwaarts compatibel met
  oudere systemen. Dolby True HD kan als 'bitstream' worden doorgestuurd
  naar de CXR die het signaal vervolgens decodeert (aanbevolen). Het kan
  ook gedecodeerd worden door sommige Blu-ray-spelers en daarna als
  multichannel PCM-signaal worden doorgestuurd naar de CXR. In beide
  gevallen is er een HDMI-verbinding met de CXR en een geschikte Blu-rayspeler nodig, omdat Dolby True HD altijd alleen via HDMI wordt doorgegeven.

  PS (zendernaam) - naam van de actuele zender wordt weergegeven.
  PTY (programmatype) - actuele programmatype wordt weergegeven.
  RT (radiotext) - eventuele tekstberichten worden weergegeven.

  Presets
  1. H
   oud de knop Store Presets op de afstandsbediening 5 seconden lang
  ingedrukt.
  2. Selecteer met de knop Tuner +/- op de voorkant van de CXR, of met de
  navigatieknoppen op de afstandsbediening een presetnummer (1-30) voor de
  zender die u wilt opslaan.
  3. D
   ruk op de knop Store Presets op de afstandsbediening om de zender
  op te slaan.

  StreamMagic

  U kunt de Connect App-gebruiken om een internetradiozender te zoeken en
  deze als preset op te slaan in de app.

  Een codeersysteem dat gebaseerd is op de oorspronkelijke Dolby
  Digital CODEC, maar dan met een efficiëntere codering en een betere
  geluidskwaliteit. Dolby Digital Plus ondersteunt 7.1 geheel onafhankelijke
  kanalen, in tegenstelling tot Dolby Digital 5.1 (of 6.1 in de EX-variant waarbij
  het zesde kanaal matrixgecodeerd is). Deze Dolby Digital Plus-bitstreams
  zijn niet achterwaarts compatibel met oudere Dolby Digital-decoders, maar
  werken met AV-receivers die speciaal ontworpen zijn om dit soort signalen
  te decoderen (zoals de CXR) en een HDMI-verbinding, omdat Dolby Digital
  Plus momenteel alleen via HDMI kan worden doorgegeven. Elke Blu-rayspeler met Dolby Digital Plus moet dit signaal echter kunnen omzetten in een
  achterwaarts compatibel Dolby Digital 5.1-signaal zodat het ook kan worden
  afgespeeld op oudere Dolby Digital-systemen. De CXR is echter volledig
  compatibel met Dolby Digital Plus.
  Een nieuwe lossless audio-CODEC van DTS. DTS-HD Master Audio wordt
  doorgegeven als extensie van een normale DTS-bitstream en is daardoor
  compatibel met eerdere versies. Hierbij wordt een tweede, geïntegreerde
  signaalstroom verzonden die bestaat uit informatie over het 'verschil' tussen
  de oorspronkelijke studiomaster en de met verlies gecomprimeerde DTS,
  plus twee extra kanalen. Apparaten die compatibel zijn met DTS-HD Master
  Audio (zoals de CXR) kunnen deze informatie gebruiken om een nieuwe
  versie van de originele 7.1-gegevens te creëren die bit voor bit identiek is
  aan het oorspronkelijke signaal. Apparaten die de Master Audio-extensie
  niet ondersteunen, negeren deze en decoderen gewoon het oorspronkelijke
  5.1-DTS-signaal, zodat ze achterwaarts compatibel zijn.

  DTS-HD High Resolution Audio

  Dit formaat wordt ook wel DTS-HR genoemd. Het is een extensie van
  het oorspronkelijke DTS-audioformaat. DTS-HD High Resolution Audio
  ondersteunt 7.1 geheel onafhankelijke kanalen, in tegenstelling tot de
  5.1 kanalen van DTS (of de 6.1 kanalen van DTS ES Matrix of DTS ES
  Discrete). Net als bij DTS-HD Master Audio wordt een tweede, geïntegreerde
  signaalstroom verzonden die bestaat uit informatie over het 'verschil' tussen
  de oorspronkelijke studiomaster en de met verlies gecomprimeerde DTS, plus
  twee extra kanalen - in dit geval is de extra signaalstroom echter ook met
  verlies gecomprimeerd. In feite is dit een 7.1-versie van DTS, die gedecodeerd
  kan worden door apparaten die DTS-HD High Resolution Audio kunnen
  decoderen (zoals de CXR). Apparaten die de High Resolution-extensie niet
  ondersteunen, negeren deze en decoderen gewoon het oorspronkelijke 5.1
  DTS-signaal, zodat ze achterwaarts compatibel zijn.

  85

  NEDERLANDS

  Druk op de Info-knop op de afstandsbediening en selecteer: • Page 11

  Dit formaat is ook bekend als Dolby Digital (3/2) of Dolby Digital 5.1. Het levert
  (maximaal) 5.1 uitgangen voor geschikt, gecodeerd Dolby Digital-materiaal,
  met 5 hoofdkanalen (linksvoor, rechtsvoor, midden, surround links, surround
  rechts) en een kanaal met lage frequenties voor de subwoofer, die allemaal
  afzonderlijk gecodeerd zijn. Om Dolby Digital te decoderen, is een Dolby
  Digital-gecodeerde dvd nodig, en een digitale verbinding tussen de bron (bijv.
  een dvd-speler) en de CXR.
  Opmerking: Dolby Digital- en DTS-formaten kunnen soms over minder
  kanalen beschikken dan maximaal mogelijk is, bijv. Dolby Digital (2/0), een
  gecodeerd Dolby Digital-signaal dat slechts het stereosignaal voor twee
  kanalen bevat (de andere kanalen zijn dan niet actief).
  Dit formaat is ook bekend als DTS (3/2) of DTS 5.1. Het levert (maximaal)
  5.1 uitgangen voor geschikt, gecodeerd DTS-materiaal, met 5 hoofdkanalen
  (linksvoor, rechtsvoor, midden, surround links, surround rechts) en een kanaal
  met lage frequenties voor de subwoofer. Al deze kanalen zijn afzonderlijk
  gecodeerd. Voor het decoderen van DTS is een DTS-gecodeerde schijf nodig,
  en een digitale verbinding tussen het bronapparaat en de CXR.
  Dit formaat is ook bekend als Dolby Digital (3/3) of Dolby Digital 6.1. Het is
  een verbeterde versie van Dolby Digital. Naast de afzonderlijk gecodeerde
  5.1 kanalen biedt Dolby Digital EX een extra zesde kanaal (surround achter,
  voor 6.1 kanalen in totaal) dat via matrixcodering geïntegreerd is in het
  signaal voor de achterluidsprekers, voor een dieper geluidsbeeld en een
  robuuster geluid achter de luisteraar. Voor Dolby Digital EX is een schijf met
  Dolby Digital EX-codering nodig. Dolby Digital EX is achterwaarts compatibel
  met Dolby Digital 5.1-decodering. Als Dolby Digital EX wordt gedecodeerd
  als een gewoon Dolby Digital-signaal, wordt het achtersignaal weergegeven
  via de luidsprekers links- en rechtsachter (waardoor middenachter een
  fantoombron ontstaat). Dit formaat kan ook worden gedecodeerd als een
  7.1-signaal, waarbij het gedecodeerde achtersignaal wordt doorgestuurd naar
  de luidsprekers links- en rechtsachter (waardoor de twee achterluidsprekers
  een monosignaal afgeven).
  Dit formaat is ook bekend als DTS (3/3) Matrix. Het is een verbeterde versie
  van DTS. Naast de afzonderlijk gecodeerde 5.1-kanalen biedt DTS ES een
  extra zesde kanaal (surround achter, voor 6.1 kanalen in totaal) dat via
  matrixcodering geïntegreerd is in het signaal voor de achterluidsprekers,
  voor een dieper geluidsbeeld en een robuustere weergave achter de
  luisteraar. Voor DTS ES is een DTS ES-gecodeerde schijf nodig. DTS
  ES-materiaal is achterwaarts compatibel met DTS 5.1-decodering. Als
  DTS ES wordt gedecodeerd als een gewoon DTS-signaal, wordt het
  achtersignaal weergegeven via de luidsprekers links- en rechtsachter
  (waardoor middenachter een fantoombron ontstaat). Dit formaat kan ook
  worden gedecodeerd als 7.1-signaal, waarbij het gedecodeerde achtersignaal
  wordt doorgestuurd naar de luidsprekers links- en rechtsachter (waardoor de
  twee achterluidsprekers een monosignaal afgeven).
  Dit formaat is een geavanceerde variant van DTS die ook wel DTS (3/3)
  Discrete of DTS ES Discrete 6.1 wordt genoemd. Ook DTS ES Discrete
  biedt een extra kanaal (achterkanaal) voor een dieper geluidsbeeld en een
  robuustere weergave achter de luisteraar, maar in dit geval bevat de bitstream
  extra gegevens, zodat alle kanalen afzonderlijk gecodeerd worden. De
  achterluidspreker van het surroundsysteem heeft een betere scheiding van de
  andere kanalen dan mogelijk zou zijn met matrixgecodeerde technologieën.
  Voor DTS-ES Discrete is een DTS-ES Discrete-gecodeerde schijf nodig.
  DTS ES Discrete is achterwaarts compatibel met DTS 5.1- en DTS ES Matrix
  6.1-decodering. Als DTS ES Discrete wordt gedecodeerd als een gewoon
  DTS-signaal, wordt het achtersignaal weergegeven via de luidsprekers linksen rechtsachter (waardoor middenachter een fantoombron ontstaat). Als DTS
  ES Discrete gedecodeerd wordt met DTS ES Matrix, wordt het achtersignaal
  afzonderlijk gedecodeerd (d.w.z. als 6.1) door een matrixprocedure, wat
  resulteert in dezelfde kanaalscheiding als bij een bronschijf met echte DTS ES
  Matrix-codering (maar niet zo goed als DTS EX Discrete).
  Dit formaat kan ook worden gedecodeerd als een 7.1-signaal, waarbij het
  gedecodeerde achtersignaal wordt doorgestuurd naar de luidsprekers linksen rechtsachter (waardoor de twee achterluidsprekers een monosignaal
  afgeven).
  Dolby Pro Logic II, de vervanger van het oorspronkelijke Dolby Pro Logic,
  is een techniek waarbij vijf kanalen (linksvoor, rechtsvoor, midden, surround
  links, surround rechts) via een analoog matrixproces worden gecodeerd
  naar een stereomix. Dolby Pro Logic II-materiaal kan worden afgespeeld op
  normale stereo-apparatuur (in stereo) of worden gedecodeerd naar 5-kanaals
  surroundgeluid.

  86

  Dolby Pro Logic II is compatibel met het eerdere 4-kanaals Dolby ProLogicsysteem (links, midden, rechts en mono-surround - de tegenhanger van Dolby
  Surround-codering) dat vaak wordt gebruikt bij videobanden, tv-uitzendingen
  en oudere films.
  Opmerking: Dolby Pro Logic heeft geen lage-frequentiekanaal voor de
  subwoofer, maar het Bass Management van de CXR kan een signaal creëren
  voor de subwoofer (voor een 5.1-systeem). Meer informatie kunt u vinden in
  het onderdeel 'Luidsprekers instellen' van deze gebruiksaanwijzing.
  Een nieuwere versie van Dolby Pro Logic II, die 7 discrete surroundkanalen
  kan weergeven op basis van stereomateriaal met de juiste codering. Dolby
  Pro Logic IIx heeft ook modi om stereomateriaal of 5.1-materiaal te verwerken
  tot 7 kanalen, al dan niet met Pro Logic IIx-codering. Wanneer 5.1-decodering
  nodig is, zal de CXR altijd Dolby Prologic II gebruiken in plaats van Dolby
  Pro Logic IIx, omdat IIx alleen werkt bij een uitgangssignaal voor 7 kanalen.
  Opmerking: Dolby Pro Logic IIx heeft geen lage-frequentiekanaal voor de
  subwoofer, maar het Bass Management van de CXR kan een signaal creëren
  voor de subwoofer (voor een 7.1-systeem). Meer informatie kunt u vinden in
  het onderdeel 'Luidsprekers instellen' van deze gebruiksaanwijzing.
  Een nieuwe matrixtechnologie van Dolby die aanvullende hoogtekanalen
  boven de linker- en rechtervoorluidsprekers aanstuurt. Dolby Pro Logic IIz
  herkent ruimtelijke informatie die ontstaat bij de meeste content, maar ook
  omgevingsgeluiden en amorfe effecten zoals regen en wind, en stuurt deze
  door naar de hoogteluidsprekers.
  De producenten van films en games kunnen ook speciale hoogtekanalen
  opnemen in een tweekanaals, een 5.1-kanaals of een 7.1-kanaals soundtrack
  die vervolgens gedecodeerd worden door Dolby Pro Logic IIz.
  Als u Dolby Pro Logic IIz wilt gebruiken, moet u de CXR instellen in de modus
  5.1 + Height, twee luidsprekers aansluiten op de SBL- en SBR-uitgangen
  en deze plaatsen boven de luidsprekers links- en rechtsvoor. Selecteer
  vervolgens post-processing door Dolby Pro Logic IIz. Zie verderop.
  Een DTS-technologie die 6-kanaals surroundgeluid (linksvoor, rechtsvoor,
  midden, surround links, surround rechts, surround achter) kan weergeven
  vanaf geschikt analoog, matrixgecodeerd stereo-bronmateriaal. DTS
  Neo:6 kan worden afgespeeld op normale stereoapparatuur (in stereo) of
  gedecodeerd worden als 7.1, waarbij het gedecodeerde achtersignaal wordt
  doorgestuurd naar de luidsprekers links- en rechtsachter (waardoor de twee
  achterluidsprekers een monosignaal afgeven).
  Opmerking: Neo:6 heeft geen lage-frequentiekanaal voor de subwoofer,
  maar het Bass Management van de CXR kan een signaal creëren voor de
  subwoofer. Meer informatie kunt u vinden in het onderdeel 'Luidsprekers
  instellen' van deze gebruiksaanwijzing.
  Een DTS-technologie die 5.1 audiokanalen met een resolutie van 96kHz/24bit levert (indien gewenst met video) voor dvd-schijven met audio of video
  (indien correct gecodeerd in DTS 96/24). Dvd-spelers die een digitale DTSuitgang hebben, sturen de DTS 96/24-bitstream via S/PDIF of HDMI, zodat
  deze gedecodeerd kan worden in de CXR.

  DSP-modi
  Stereo/Stereo + Sub

  Met deze modi kunt u kiezen tussen een conventionele stereo-installatie
  met een linker- en rechterluidspreker, of voor stereoluidsprekers met een
  subwoofer.

  Direct

  De analoge en digitale signalen slaan eventuele DSP, regeling van bass/treble
  en multichannel post-processing over.

  Alle kanalen

  Er wordt een stereo-ingang toegewezen aan alle luidsprekers, waardoor
  de linkerluidsprekers het linkerstereokanaal en de rechterluidsprekers
  het rechterstereosignaal ontvangen. De middenluidspreker en subwoofer
  ontvangen een monosignaal. • Page 12

  CXR120/200
  Instellngsmenu
  Luidsprekers instellen

  In de onderstaande afbeeldingen ziet u een aantal typische voorbeelden van
  luidsprekeropstellingen

  Luidsprekers configureren
  CXR Setup Menu

  5.1  Speaker Setup

  Speaker Configuration

  Input Setup

  Auto Setup

  Zone 2 Settings

  Unit

  Metres

  Network Setup

  SW Selection

  Subwoofer1+Subwoofer2

  General Settings

  Back Amp Configuration

  Bi-Amp  Enter

  HDMI Output Setup
  Advanced Setup

  Selecteer eerst het aantal subwoofers dat u heeft aangesloten onder SW Selection. Als u
  een 7.1-systeem heeft, kies dan Surround Back bij Back Amp Configuration. Als u
  hoogteluidsprekers wilt gebruiken, kies dan 5.1 + Height.
  CXR Setup Menu

  5.1 + Height  Speaker Setup

  Speaker Configuration

  Input Setup

  Auto Setup

  Zone 2 Settings

  Unit

  Metres

  Network Setup

  SW Selection

  Subwoofer1+Subwoofer2

  General Settings

  Back Amp Configuration

  Surround Back  HDMI Output Setup
  Advanced Setup

  CXR Setup Menu


  Speaker Setup

  Speaker Configuration

  Input Setup

  Auto Setup

  Zone 2 Settings

  Unit

  Metres

  Network Setup

  SW Selection

  Subwoofer1+Subwoofer2

  General Settings

  Back Amp Configuration

  Surround Back  HDMI Output Setup

  7.1

  Advanced Setup

  CXR200

  Auto-setup

  Auto-setup controleert of uw luidsprekers beschikbaar zijn, aangesloten zijn, hoe groot ze
  zijn en stelt de crossover-instellingen en de onderlinge afstand in.

  HDMI 8/ MHL

  NEDERLANDS

  Sluit de bijgeleverde
  microfoon aan
  Selecteer Run Auto Setup.
  CXR Speaker Configuration
  C

  FL

  FR

  SW1
  SL

  Run Auto Setup

  SR

  Accept Setup
  SBL

  SBR

  Test Tone : Off

  Speaker Configuration: 7.1Ch
  Menu

  OK

  Exit

  Selecteer uw luidsprekeropstelling.
  CXR Speaker Auto Setup
  C

  FL

  Select Speaker Channel

  FR

  SW1
  SL

  7.1

  SR

  5.1
  SBL

  SBR

  3.1
  2.1

  Test Tone : Off
  OK

  Speaker Configuration: 7.1Ch

  Please check mic is connected in MP3 aux input.

  Menu

  Exit

  87 • Page 13

  Als u dit gedaan heeft, drukt u op de knop Enter van de afstandsbediening om de opstelling
  te accepteren.
  CXR Speaker Configuration
  C

  FL

  SR

  SBL

  SBR

  Size

  Small

  Distance

  2.4m

  Level

  -2.OdB

  Crossover

  6O Hz

  CXR Speaker Configuration
  C

  FL

  Front Left

  FR

  SW1
  SL

  SR

  Next Speaker

  Accept Setup

  Test Tone : Off

  Markeer Test Tone en druk op Enter. Gebruik de navigatieknoppen op de afstandsbediening
  om de verschillende luidsprekers te selecteren en pas het niveau aan tot alle luidsprekers
  hetzelfde volume hebben. Gebruik de luidspreker links- of rechtsvoor als referentie.

  Front Left

  FR

  SW1
  SL

  Level

  Back

  SBL

  SBR

  Speaker Configuration: 7.1Ch
  Menu

  OK

  Size

  Large

  Distance

  3.6 m

  Level

  1.5 dB

  Crossover

  Off

  Next Speaker

  Exit

  Back

  Test Tone : Off

  Als er tijdens deze procedure een fout optreedt, geeft de CXR aan welke luidspreker(s) u
  moet controleren voordat u het opnieuw probeert.

  C
  SW1

  CXR Speaker Configuration

  Error Speaker List:

  SR

  SUB
  SBL

  C

  FL

  SBR

  Front Left

  FR

  SW1
  SL

  SBL

  Test Tone : Off

  Exit

  Speaker Error Status

  FR

  SL

  Menu

  Crossover (voor kleine luidsprekers)

  CXR Speaker Auto Setup
  FL

  Speaker Configuration: 7.1Ch

  OK

  SR

  SBR

  Back

  Speaker Configuration: 7.1Ch

  Size

  Small

  Distance

  3.6 m

  Level

  O.O dB

  Crossover

  8O Hz

  Next Speaker
  Menu

  OK

  Exit

  Back

  Test Tone : Off

  Speaker Configuration: 7.1Ch

  OK

  Afmetingen

  Selecteer welke luidspreker u wilt instellen en kies uit Small, Large of None.
  Large = vloerluidsprekers of grotere statiefluidsprekers
  Small = kleine luidsprekers of satellietluidsprekers (er moet een subwoofer worden gebruikt)
  CXR Speaker Configuration
  C

  SR

  SBL

  SBR

  Size

  Large

  Distance

  3.6 m

  Level

  O.O dB

  Crossover

  Off

  Instellen op feet of meters.

  Input Setup

  Back

  Speaker Configuration: 7.1Ch
  Menu

  Broningang selecteren

  Input Name

  Gebruik de navigatieknoppen ▲▼◄► op de afstandsbediening of de knoppen -/+ op de
  voorkant van het apparaat om de tekens te selecteren en de naam aan te passen.

  Next Speaker

  OK

  Unit

  Source Input

  Front Left

  FR

  SW1
  SL

  Test Tone : Off

  Exit

  De frequenties onder de geselecteerde crossover-instelling worden naar de subwoofer
  gestuurd. De standaardinstelling is 80Hz, wat in de meeste gevallen goed werkt. Voor
  kleinere luidsprekers kan het nodig zijn om deze frequentie te verhogen, en voor grotere
  luidsprekers kan hij verlaagd worden.

  Handmatig instellen

  FL

  Menu

  Exit

  Video Input

  U kunt uitsluitend een HDMI-ingang toewijzen als u SM/Connect, MP3, FM en AM als bron
  heeft gekozen.

  Distance

  Meet de afstand tussen uw luisterpositie en de betreffende luidspreker en voer deze in. De
  CXR compenseert de verschillende afstanden tot alle luidsprekers van uw systeem.
  CXR Speaker Configuration
  C

  FL

  SBL

  SR

  SBR

  Size

  Large

  Distance

  3.6 m

  Level

  O.O dB

  Crossover

  Off

  Back

  OK

  Selecteer Analog, Digital, HDMI, 7.1Ch Direct In of None.
  De audio-ingang voor SM/Connect, MP3, FM en AM kan niet worden gewijzigd.

  Analog Audio Process

  Next Speaker

  Test Tone : Off

  In de modus Processed upscalet de CXR 1080p-video naar 4K. In de modus Passthrough
  blijft het uitgangsformaat hetzelfde als het ingangsformaat.

  Audio Input

  Front Left

  FR

  SW1
  SL

  Video Scaling

  Speaker Configuration: 7.1Ch
  Menu

  Exit

  Kies No om DSP te negeren.

  Bass

  Stelt de lage tonen bij.

  Treble

  Stelt de hoge tonen bij.

  Dolby Volume

  Dolby Volume zorgt ervoor dat het volume van verschillende content, programma's en
  bronnen gelijk blijft.

  Dolby Volume Leveler

  Kan worden ingesteld van 1 tot 9 en Off. Ontdek zelf welke instelling uw voorkeur heeft.

  Dolby Calibration Offset

  Wordt gebruikt om het verschil tussen het ingangsniveau van verschillende bronnen te verkleinen.
  88 • Page 14

  CXR120/200
  Ingang instellen (vervolg)
  Stereo Processing

  Zone 2 aansturen

  Selecteer de gewenste stereobewerking voor de huidige bron.

  U kunt de afstandsbediening, de knoppen op de voorzijde van het apparaat of de
  Cambridge Connect-app gebruiken om het volume en de bron te regelen, en om het geluid
  te onderdrukken.

  Multichannel Processing

  Kies de gewenste multichannel processing voor de huidige bron.

  Houd de knop Zone 2 op de afstandsbediening ingedrukt en druk vervolgens op de
  gewenste functie.

  Lip Sync

  Stelt de audiovertraging van de huidige bron bij om het geluid te synchroniseren met het
  beeld.

  Zone 2 (uitsluitend CXR200)

  Selecteert de video-/audiobron die wordt doorgestuurd naar Zone 2.

  On

  Zone 2 Source

  Follow Main Zone

  Zone 2 Power On Volume

  Zone 2 Settings

  Zone 2 Power On Volume

  - 30 dB

  Stel het maximale volume in waarmee Zone 2 wordt opgestart.

  Network Setup

  Network Setup
  General Settings
  HDMI Output Setup
  Advanced Setup

  CXR Setup Menu

  In Zone 2 kunt u kiezen voor een andere bron dan de bron die gebruikt wordt in de
  hoofdzone, of u kunt Follow Main Zone selecteren.
  De uitgang HDMI 2 geeft het audiosignaal af zoals het geformatteerd is door de
  geselecteerde bron, in stereo of multikanaals AC3. Als 'Follow Main Zone' is ingesteld, wordt
  een stereo-mixdown doorgestuurd naar de uitgang.

  Lijn- en luidsprekeruitgangen voor Zone 2

  Om audio van een HDMI-bron door te sturen naar Zone 2 moet u Follow Main Zone
  selecteren, of dezelfde bron selecteren als in de hoofdzone. Als u voor Zone 2 een andere
  bron heeft geselecteerd, moet er voor de bron van Zone 2 een stereo-ingangssignaal zijn
  geselecteerd.

  Luidsprekeruitgangen voor Zone 2

  Selecteer Zone 2 in het menu Speaker Setup > Back Amp Configuration.
  Zone 2  Speaker Setup

  Connection Information

  Input Setup

  Network Setup  Zone 2 Settings

  Wireless Setup  Network Setup

  Retry Connection

  Not Connected

  General Settings
  HDMI Output Setup
  Advanced Setup

  Om de CXR te gebruiken om muziek of internetradio te streamen, heeft u nodig:
  • een snelle internetverbinding
  • een draadloze of bekabelde netwerkaansluiting
  Om 24-bit/176kHz en 24-bit/192kHz probleemloos af te kunnen spelen, heeft u een
  bekabelde aansluiting nodig.

  Verbinding maken met een bekabeld netwerk
  Internet

  Router/Modem

  Ethernet-kabel

  NEDERLANDS

  Zone 2 Power

  Input Setup

  Schakelt de Zone 2-functie in.

  Zone 2 Source

  CXR Setup Menu
  Speaker Setup

  Zone 2 Power

  Sluit een netwerkkabel (kategorie 5/5E) aan tussen de CXR en uw router.

  Network Setup

  Zone 2 gebruiken met een externe versterker

  De lijnuitgangen voor Zone 2 kunnen worden aangesloten op een versterker, zodat u ze
  kunt gebruiken in Zone 2.

  Voor ervaren gebruikers die een statisch IP-adres willen gebruiken. Selecteer alleen een
  statisch IP-adres als u weet wat u doet!

  Wireless Setup
  Internet

  Zone 2
  Router/Modem

  Sluit de meegeleverde draadloze antenne aan op de juiste USB-ingang aan de achterkant
  van de CXR – de antenne moet zich binnen het bereik van uw draadloze router bevind

  89 • Page 15

  Selecteer Scan for Networks, selecteer uw Wi-Fi-netwerkrouter en voer uw wachtwoord in.

  Met ARC (Audio Return Channel) kan een televisie de audio terugsturen via de
  binnenkomende HDMI-kabel, zodat u de audio van een tv-bron kunt afspelen met de CXR
  terwijl u op uw tv naar het bijbehorende beeld kijkt.

  CXR Setup Menu
  Speaker Setup

  TV ARC (HDMI OUT 1)

  Network

  Input Setup

  CEC Control

  Zone 2 Settings
  Network Setup

  Inschakelen om de CEC-controlefuncties te gebruiken.

  General Settings
  HDMI Output Setup

  CEC Power Off Control

  Advanced Setup

  Hierdoor kan de CXR door de tv in de stand-bymodus worden gezet.

  CEC Power On Control

  CXR Setup Menu

  Hierdoor kan de CXR door de tv uit de stand-bymodus worden gehaald en worden
  ingeschakeld.

  Speaker Setup
  Input Setup

  Enter Password

  Zone 2 Settings
  Network Setup

  On Screen Info Display

  A

  General Settings

  Als deze instelling geactiveerd is, wordt de naam van de bron, het type audiosignaal en het
  ingestelde volume weergegeven op het scherm als de ingang wordt gewijzigd, of als de
  knop Info op de afstandsbediening wordt ingedrukt.

  HDMI Output Setup
  Advanced Setup

  Advanced Setup

  Retry Connection

  Probeer het opnieuw als er geen verbinding wordt gemaakt.

  General Settings

  CXR Setup Menu

  CXR Setup Menu

  Mute Level

  Mute

  Input Setup

  Mute Analogue REC Out

  None

  Zone 2 Settings

  Front IR

  Enable

  Network Setup

  Main Power on volume

  - 30 dB

  Speaker Setup

  OSD Language

  English

  General Settings

  Advanced Dolby/DTS  Input Setup

  Auto Power Off

  30 Minutes

  HDMI Output Setup

  Trigger 1 Out  Zone 2 Settings

  Eco Mode

  Enable

  Advanced Setup

  Trigger 2 Out  Network Setup

  Front Panel Dim

  Bright

  General Settings

  Network Standby

  Disable

  HDMI Output Setup

  AM Tuner Steps

  9 KHz (EU)

  Advanced Setup

  FM Tuner Steps

  50 KHz (EU)

  Taal selecteren voor de on-screen display.

  Mute Analogue REC Out

  Auto Power Off

  Als er niets wordt afgespeeld, schakelt de CXR zich na 30 minuten uit. U kunt deze instelling
  wijzigen naar 1 Hour, 4 Hours, 8 Hours en Off.

  Eco Mode

  Stand-by-modus met een stroomverbruik van 0,5 watt, waarbij Standby HDMI Bypass en
  Network Standby niet gebruikt kunnen worden.

  Front Panel Dim

  Met deze functie voorkomt u dat het signaal uit de analoge uitgang waarop uw
  opnameapparaat is aangesloten, teruggestuurd wordt naar de ingang.

  Front IR

  Als deze is uitgeschakeld, schakel hem dan opnieuw in met de volumeregelaar.

  Main Power On Volume

  Stel het maximale volume in waarmee de CXR wordt opgestart.

  Advanced Dolby/DTS

  De helderheid van de display van de CXR aanpassen.

  Network Standby

  Geactiveerd: er is altijd een netwerkverbinding en de CXR kan altijd worden ingeschakeld
  met de Cambridge Connect-app.

  AM Tuner Steps

  Panorama Mode – Een Dolby Pro Logic II/IIx-modus die de stereoweergave van de
  voorkanalen uitbreidt naar de surroundluidsprekers.
  Centre Width – Past de weergave aan van uitsluitend door de middenluidspreker (instelling
  0) tot uitsluitend weergave via de linker- en rechterluidsprekers (fantoommidden, instelling 7).
  Dimension - Verschuift het geluidsveld geleidelijk van voor naar achter in de kamer.

  De stappen van de AM-tuner instellen voor EU of VS.

  Dolby DRC (Dynamic Range Control)

  FM Tuner Steps

  Beperkt het niveauverschil tussen luide en zachte passages.

  De stappen van de FM-tuner instellen voor EU of VS.

  Dolby D EX Modes

  HDMI Output Setup

  Decodering van nummers met Dolby EX-codering voor surroundluidsprekers.

  Height Gain

  Bepaalt de gain van de hoogteluidsprekers.

  CXR Setup Menu
  Speaker Setup

  Standby HDMi Bypass

  HDMI

  Input Setup

  TV ARC (HDMI OUT 1)

  Enable

  Zone 2 Settings

  CEC Control

  Off

  Network Setup

  CEC Power Off Control

  Disable

  General Settings

  CEC Power On Control

  Disable

  HDMI Output Setup

  On Screen Info Display

  On

  Advanced Setup

  Standby HDMI Bypass

  Mute Level

  Selecteer volledige signaalonderdrukking, 10dB onder huidig niveau of 30dB onder huidig
  niveau.

  OSD-taal

  Met deze functie kan één HDMI-bron worden doorgestuurd naar uw tv als de CXR in standbymodus staat, bijvoorbeeld als u de luidsprekers van uw tv wilt gebruiken.

  90

  Speaker Setup • Page 16

  CXR120/200
  HDMI-uitgang instellen (vervolg)
  DTS-HD-herpositionering

  Bij het afspelen van een DTS-HD-nummer kan de CXR uw luidsprekers elektronisch
  zo herpositioneren, dat ze precies overeenkomen met de luidsprekeropstelling die
  gebruikt is in de oorspronkelijke opnamestudio. In de meeste gevallen gebeurt
  dit automatisch, maar voor 7.1-opstellingen moet u kiezen uit optie 1 of optie
  5 – selecteer de instelling die het meest lijkt op uw huidige luidsprekeropstelling.
  Configuratie 1 - 7.1-kanaals: L, C, R, LFE, Ls, Rs, Lsr, Rsr
  Links (30°)

  Midden

  Rechts (30°)

  Rechts surround
  (110°)

  Linksachter (150°)

  Met deze interface kunnen gebruikers:

  -
  de naam aanpassen die verschijnt in de lijst met spelers in de Cambridge
  Connect-app en de Spotify Connect-app.
  -d
   e draadloze netwerkverbinding instellen.
  - de firmware van de CXR updaten.

  LFE
  Links surround (110°)

  Interface voor internetbeheer

  Rechtsachter (150°)

  Bekabelde verbinding

  Sluit de CXR aan op een bekabeld netwerk en zoek het IP-adres in het
  instellingsmenu van de CXR.
  CXR Setup Menu
  Speaker Setup

  Connection Information

  Input Setup

  Network Selection

  Ethernet

  Zone 2 Settings

  IP Adress

  192.168.0.127

  Network Setup

  Subnet Mask

  0.0.0.0

  General Settings

  Gateway

  0.0.0.0

  HDMI Output Setup

  DNS1

  0.0.0.0

  Advanced Setup

  Next Page

  Configuratie 5 - 7.1-kanaals: L, C, R, LFE, Lss, Rss, Lsr, Rsr
  Links (30°)

  Midden

  Rechts (30°)

  LFE
  Zijkant links (90°)

  Linksachter (150°)

  Open een webbrowser die gebruikmaakt van hetzelfde netwerk en ga naar het
  IP-adres van de CXR, bijv. http://10.0.0.183/

  Zijkant rechts (90°)

  Rechtsachter (150°)

  Trigger-uitgangen

  Het uitgangssignaal is 0V voor Off en 12V voor On bij maximaal 100mA. De
  aansluitingen zijn 3,5-mm-mono-mini-jacks, met het uiteinde als de uitgang en de
  ring als aarding.
  Manual Select: De triggeruitgang kan worden in- en uitgeschakeld met behulp van
  de triggerknop op de afstandsbediening.
  Follow Standby: De triggeruitgang volgt de On/Off-stand van het apparaat.
  Sources: – De triggeruitgang wordt gekoppeld aan een specifieke bron.

  Softwareversie

  Draadloze verbinding

  Sluit de draadloze antenne aan op de USB-aansluiting aan de achterkant van de
  CXR.
  Klik op het Wi-Fi-/netwerklogo op uw computer/tablet en selecteer de CXR.

  NEDERLANDS

  De opties zijn:

  Open een browser op uw apparaat en ga naar http://10.10.10.10/

  U moet de vier versienummers van de software opgeven als u contact opneemt
  met de klantenservice.

  Update Via USB

  De CXR-software kan geüpdatet worden met behulp van de USB-aansluiting op
  de voorkant van het apparaat. Deze aansluiting wordt normaal gesproken alleen
  gebruikt door een onderhoudsafdeling of als er geen netwerk beschikbaar is. Over
  het algemeen worden upgrades geïnstalleerd via een netwerkverbinding.

  Save Current Settings

  Slaat de instellingen op in het intern geheugen.

  Load Current Settings

  Laadt de opgeslagen instellingen.

  Factory Reset

  Hiermee worden alle instellingen teruggezet naar de standaardwaarden die in de
  fabriek zijn ingesteld.

  Network Software Update
  De CXR kan geüpdatet worden via een StreamMagic-module die is aangesloten
  op internet. De updates van de StreamMagic-module zelf kunnen alleen gestart
  worden met de Cambridge Connect-app of de interface voor internetbeheer. Let
  op: een volledige update kan 60 minuten duren.

  91 • Page 17

  Cambridge Audio is een handelsmerk van Audio Partnership Plc.
  Statutair gevestigd in: Gallery Court, Hankey Place
  London SE1 4BB, Groot-Brittannië
  Geregistreerd in Engeland onder nummer 2953313.

  © 2016 Cambridge Audio Ltd

  AP33863/3

  www.cambridgeaudio.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio CXR120 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio CXR120 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 5,44 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Cambridge Audio CXR120

Cambridge Audio CXR120 Bedienungsanleitung - Deutsch - 17 seiten

Cambridge Audio CXR120 Bedienungsanleitung - Englisch - 17 seiten

Cambridge Audio CXR120 Bedienungsanleitung - Französisch - 17 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info