Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/19
Nächste Seite
Inhoud
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de Stream Magic 6 Network Music Player.
Wij zijn ervan overtuigd dat u er vele jaren luisterplezier aan zult beleven. Net als alle
andere producten van Cambridge Audio, is de Stream Magic 6 gebaseerd op onze drie
basisprincipes - verbluffende prestaties, gebruiksgemak en ongelooijke waarde.
De Stream Magic 6 heeft toegang tot een breed scala van audio vanuit DNLA/UPnP servers
of lokaal aangesloten media of via internet vanuit Internetradio en streamingdiensten.
De gratis UuVol Radiodienst brengt de beste iRadio-stations naar uw NP30. Deze zijn
door ons gecontroleerd op betrouwbaarheid en geluidskwaliteit; met momenteel ruim
20.000 beschikbare stations, en daar komen elke dag meer bij.
Streamingdiensten van partnerleveranciers zijn ook beschikbaar. Hiervoor is meestal
een abonnement van de leverancier vereist, waarbij verschillende diensten beschikbaar
zijn in verschillende landen.
Zie onze Stream Magic website (www.stream-magic.com) voor meer informatie over
nieuwe eigenschappen en welke streamingdiensten beschikbaar zijn in uw regio.
De website stelt u ook in staat om tegelijkertijd nieuwe Stream Magic Radio stations voor
te stellen, uw favorieten te beheren en andere instellingen voor diverse Stream Magic
geactiveerde apparatuur.
Naast pure internetinhoud kunt u ook uw eigen lokaal opgeslagen muziek openen vanaf
USB-ashdrives of harde schijven en met het netwerk verbonden UPnP-servers.
De belangrijkste gecomprimeerde audioformaten worden ondersteund (MP3, AAC, WMA
en Vorbis) plus gecomprimeerde FLAC en ongecomprimeerde PCM/WAV tot 'beter-
dan-cd' 24-bits content bij 24-bit/48kHz of 24-bit/96kHz, verkregen van geschikte
downloadsites. Podcasts worden ook ondersteund.
Er zijn hoogwaardige componenten gebruikt, waaronder een WM8728 24 bit / 384kHz
digitaal-analoogomzetter (DAC) van de vermaarde fabrikant Wolfson.
Een bedrijfseigen audiobuffering, up-sampling en re-clocking schema tot 24 bit en
384kHz, ontwikkeld in samenwerking met Anagram Technologies uit Zwitserland
voorkomt jitter en levert ongeëvenaarde geluidskwaliteit.
Digitale inputs zijn aangebracht om het u mogelijk te maken te proteren van de Stream
Magic 6s DAC uitvoering van zeer hoge kwaliteit met andere bronnen met digitale outputs
zoals CD/DVD/BD-spelers, digitale iPod docks etc.
De optionele Cambridge Audio BT100 Bluetooth-adapter wordt ook ondersteund,
waardoor draadloze streaming-audio direct wordt toegevoegd vanuit de meeste
telefoons, tablets en laptops.
Een digitale Preamp-modus kan worden geactiveerd zodat de Stream Magic 6 desgewenst
direct kan worden aangesloten op een geschikte power amp of actieve speakers.
De Stream Magic 6 bevat tevens een milieuvriendelijk laagverbruik (<0,5 w) stand-
bycircuit.
Een gratis iPhone/iPod Touch/iPad toepassing is verkrijgbaar die volledige draadloze
regeling van de Stream Magic 6 mogelijk maakt (in combinatie met een Wi-Fi netwerk).
Zoek naar Stream Magic Remote in de Apple App Store of ga naar www.stream-magic.
com voor meer bijzonderheden over deze en andere apps en functies die op de markt
komen.
Ultieme geluidskwaliteit is afhankelijk van uw totale systeem. Wij raden u daarom sterk
aan om componenten te gebruiken uit het Cambridge Audio Azur assortiment, omdat
deze zijn ontworpen volgens dezelfde veeleisende standaarden als dit product.
Uw verkooppunt kan tevens Cambridge Audio-aansluitmateriaal leveren, waarmee u
zeker kunt zijn dat alle mogelijkheden van uw systeem optimaal worden benut.
Dank u dat u de tijd neemt om de handleiding te lezen. Wij raden u aan deze bij de hand
te houden voor toekomstig gebruik.
Matthew Bramble
Cambridge Audio Technical Director
en het Stream Magic 6 ontwikkelingsteam
Inleiding
Belangrijk!
The Stream Magic 6 is grotendeels een op software gebaseerd product; nieuwe
functies en updates worden van tijd tot tijd beschikbaar gesteld. In het gedeelte
over het upgraden van rmware aan het einde van deze handleiding wordt
uitgelegd hoe u erachter kunt komen of er nieuwe functies en updates zijn
en hoe u deze vervolgens automatisch naar uw speler kunt downloaden via
internet. Dit neemt slechts enkele minuten in beslag.
We adviseren u om te controleren of er updates zijn voordat u uw Stream Magic
6 voor het eerst gaat gebruiken, en om dit ook daarna regelmatig te doen.
Kijk ook regelmatig op de ondersteuningspagina voor de Stream Magic 6 op
http://support.cambridgeaudio.com. voor bijzonderheden over nieuwe functies,
voor advies over compatibiliteit met andere producten en audio-formaten en
voor de meeste recente versie van deze handleiding.
Vergeet niet uw aankoop te registreren.
Ga naar: www.cambridge-audio.com/sts
Als u zich registreert, bent u altijd als eerste
op de hoogte van:
Toekomstige productintroducties
Software-upgrades
Nieuws, evenementen en exclusieve
aanbiedingen en wedstrijden!
Deze handleiding is bedoeld om de installatie en het gebruik van het product zo
eenvoudig mogelijk te maken. De in dit document verstrekte informatie is voor het
drukken zorgvuldig gecontroleerd op nauwkeurigheid; het beleid van Cambridge
Audio is echter gericht op voortdurende verbetering. Ontwerp en specicaties
kunnen derhalve zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Dit document bevat informatie die is beschermd door eigendoms- en auteursrecht.
Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag noch geheel noch gedeeltelijk
worden verveelvoudigd met behulp van mechanische, elektronische of andere
middelen, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de fabrikant. Alle handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn
eigendom van de respectievelijke eigenaren.
© Copyright Cambridge Audio Ltd 2012
Cambridge Audio en het Cambridge Audio-logo zijn handelsmerken van
Cambridge Audio.
Stream Magic is een handelsmerk van Audio Partnership Plc en is geregistreerd
in de Europese Unie en in andere landen.
Andere genoemde merken zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaren en
worden uitsluitend ter referentie weergegeven.
Dit product bevat software die is gelicentieerd onder versie 2 van de GNU Public
License en versie 2.1 van de GNU Lesser Public License. De broncode voor deze
software is beschikbaar bij:
http://gpl.stream-magic.com/
Dit product omvat technologie die eigendom is van Microsoft Corporation
en onder een licentie van Microsoft Licensing GP. Gebruik of distributie van
dergelijke technologie buiten dit product is verboden zonder licentie van Microsoft
Corporation en/of Microsoft Licensing, GP al naar gelang wat van toepassing is.
Inleiding .................................................................................................................................. 2
Belangrijke veiligheidsaanwijzingen ..................................................................................... 3
Wi-Fi-informatie ...................................................................................................................... 4
Beperkte garantie .................................................................................................................. 5
Aansluitingen op het achterpaneel ....................................................................................... 6
Voorzijdeaansluitingen........................................................................................................... 7
Afstandsbediening ................................................................................................................. 8
Overzicht ................................................................................................................................. 9
Verbinding maken .................................................................................................................. 9
Bedieningsinstructies .......................................................................................................... 10
Het menu Instellingen .......................................................................................................... 14
Technische specicaties ...................................................................................................... 18
Problemen verhelpen ........................................................................................................... 18
2
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cambridge Audio Stream Magic 6 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cambridge Audio Stream Magic 6 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4,86 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info