Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
WASMACHINE CTDF 1406
H V B1 C1 A
G B2 C2 p
A PROGRAMMA - EN TEMPERATUURKIEZER
Deze knop staat toe het gewenste wasprogramma te kiezen. Daarvoor zult u de knop (kan in
twee richtingen worden omgedraaid) moeten omdraaien totdat het programma overeenkomt
met het bedieningspunt (p). De temperatuurkeuze zal afhangen van het gekozen programma.
(Zie programmatabel).
B1 CENTRIFUGE TOERENTAL
B
2 “UITGESTELDE START” TOETS
C1
VOOR KOUDWATERWAS
C
2 ALLERGIE
G DEUR LAMPJE
H INWERKINGSTELLING / PAUZE
V DIGITAAL” DISPLAY
Het display indicatie sijsteem geeft u de mogelijkheid continue op de hoogte te blijven van de
status van de machine
p INDICATIE STAND VAN DE KNOPPEN
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  WASMACHINE CTDF 1406
  H

  G

  A

  V

  B1

  C1

  A

  B2

  C2

  p

  PROGRAMMA - EN TEMPERATUURKIEZER
  Deze knop staat toe het gewenste wasprogramma te kiezen. Daarvoor zult u de knop (kan in
  twee richtingen worden omgedraaid) moeten omdraaien totdat het programma overeenkomt
  met het bedieningspunt (p). De temperatuurkeuze zal afhangen van het gekozen programma.
  (Zie programmatabel).

  B1 CENTRIFUGE TOERENTAL
  B2

  “UITGESTELDE START” TOETS

  C1

  VOOR KOUDWATERWAS

  C2

  ALLERGIE

  G

  DEUR LAMPJE

  H

  INWERKINGSTELLING / PAUZE

  V

  DIGITAAL” DISPLAY
  Het display indicatie sijsteem geeft u de mogelijkheid continue op de hoogte te blijven van de
  status van de machine

  p

  INDICATIE STAND VAN DE KNOPPEN • Page 2

  Programme table mod CTDF 1406

  programma voor

  programma

  benaderi
  max.
  ng tijd
  minuten temp. ºC

  max.
  snelheid
  centrifugeren

  max.
  waslading
  kg.  6

  1400

  6

  1400

  6

  800

  2

  800

  2

  30º

  800

  2

  display

  40º

  600

  1,5  display

  30º

  800

  1  Handwas

  display

  30º

  800

  2  spoelen

  display

  800

  centrifugeren

  display

  1400

  90º

  1400

  6

  display

  60º

  1400

  6

  * Kleurecht

  display

  60º

  1400

  * Fijne kleuren

  display

  40º

  Fijne kleuren

  display

  30º

  Fijne kleuren

  display

  50º

  GEMENGD
  Fijne kleuren
  SYNTHETISCH Fijne kleuren

  display

  40º

  display

  Fijne was

  SPECIALE WAS

  II  display

  Kleurecht met voorwas

  FIJNE WAS

  I

  keuzetoetsen C  Witte was

  KATOEN

  toevoeging
  wasmiddel

  Wol

  legen
  Mix&wash (M&W)

  display
  display

  40º

  1000

  6  Snel 44

  display

  40º

  800

  3  Snel 32

  display

  30º

  800

  2

  * testprogramma’s voor katoen volgens EU-Verordeningen 1015/2010 en 1061/2010
  PROGRAMMA KATOEN 60 ºC
  PROGRAMMA KATOEN 40 ºC
  Deze programma’s zijn het meest geschikt voor het reinigen van normaal vervuild katoenen wasgoed en zijn het meest
  efficiënt voor wat het gecombineerde verbruik van water en energie betreft.
  Deze programma’s zijn ontwikkeld om te voldoen aan de temperaturen vermeld op de etiketten van het wasgoed; de
  werkelijke temperatuur van het water kan licht afwijken van de programmatemperatuur
  .
  Technische gegevens
  model CTDF 1406

  Voltage
  lichtnet
  220-230V. 50Hz.

  Ampères zekering
  lichtnet
  10 A.

  Waterdruk
  0,05-0,8 Mpa

  Maximum verbruikt
  potentiaal
  1500

  Belangrijk
  .- Geen vloeibaar wasmiddel gebruiken voor programma's met voorwas, en/of met uitgestelde start. • Page 3

  VOORBEREIDING VAN DE WASCYCLUS
  1.- Wanneer u de was eenmaal in de machine heeft gebracht, sluit dan de deksels van de trommel en
  controleer of deze goed gesloten zijn.
  2.- Voeg het wasmiddel en de toevoegels bij, zonder de indicatie “MAX” te overschrijden.

  Zeep voor de voorwas I

  Zeep voor het wasprogramma II

  Wasverzachter
  KEUZE VAN DE PROGRAMMA´S EN GEWENSTE OPTIES
  3.- De programmakiezer (A) omdraaien tot aan het gewenste programma.
  4.- Druk, zo gewenst, de keuzetoets of de keuzetoetsen die u nodig heeft in (C1, C2,).
  .- Aangeraden wordt de gewenste keuzen te maken alvorens de starttoets van het programma (H) in te
  drukken.
  .- Houd er rekening mee dat wanneer de wasfase eenmaal het punt van de werking van de keuze is
  gepasseerd, deze niet zal werken
  C1 toets voor koudwaterwas
  Door het indrukken van deze toets kunnen alle wasfases worden uitgevoerd zonder dat het water wordt
  verwarmd, terwijl alle andere karakteristieken overanderd blijven (waterniveau, tijden, wastempo´s, enz).
  De koude wasprogramma´s worden aangeraden voor alle soorten van wasgoed waarvan de kleuren niet
  kleurecht zijn en voor het wassen van gordijnen, spreien, speciaal delicate synthetische weefsels, kleine
  kleedjes of weinig vuile stoffen.
  C2 toets allergie
  Dankzij het nieuwe SENSOR ACTIVA SYSTEM is het door het indrukken van deze toets mogelijk een speciale
  wascyclus te verrichten die toegepast kan worden op alle programma´s en soorten weefsels waarbij aandacht
  wordt besteed aan de textielvezels en de tere huid van de gebruikers.
  De toevoer van veel meer water en de nieuwe gecombineerde werking van rotatiecyclussen van de trommel
  met aan -en afvoer van water zorgt voor het verkrijgen van een uiterst schone en gespoelde was. Het water
  wordt tijdens de was vermeerderd zodat, voor het garanderen van een efficiënte waswerking, wordt gezorgd
  voor een volmaakte oplossing van het wasmiddel. Eveneens wordt, voor het verwijderen van ieder spoor van
  wasmiddel in de vezels, water toegevoerd aan de spoelingen.
  Deze werking is in het bijzonder uitgedacht voor personen met een tere en gevoelige huid en voor wie het
  geringste overblijfsel van wasmiddel irritatie of allergie kan veroorzaken.
  Ook wordt aangeraden deze werking te gebruiken voor kinderwasgoed en in het algemeen speciaal voor fijne
  was en badstoffenwas, die de neiging hebben het wasmiddel achter te houden.
  5.- Wanneer u dat wenst kunt u de snelheid voor het centrifugeren kiezen (B1)
  B1 centrifuge toerental
  Als het programma is geselecteerd, zal het maximale aantal toeren toegestaan voor het programma worden
  weergegeven. Elke keer als u de centrifuge knop indrukt zal het toerental met 100 rpm afnemen. Het minimum
  is 400 rpm, het is mogelijk de centrifuge uit te schakelen door de centrifuge toets meerdere malen in te
  drukken.
  6.- Wanneer de gewenste keuzemogelijkheden eenmaal zijn uitgekozen druk dan, voor het begin van het
  programma, de starttoets H in; de wasmachine zal beginnen met het gewenste programma. Mocht u, wanneer
  u reeds de voorkeur heeft gegeven aan een keuzemogelijkheid en deze wilt annuleren dan hoeft u alleen maar
  opnieuw de toets in te drukken (het indicatieve controlelampje zal uitgaan).
  B2 “uitgestelde start” toets
  Deze knop geeft u de mogelijkheid om de start en eindtijd van uw wasprogramma voor te programmeren.(tot 24
  uur)
  Om de start uit te stellen handelt u als volgt:
  Stel het programma in.
  Druk eenmaal op de toets om hem te activeren (h00 verschijnt in het display) druk nogmaals om 1 uur in te
  stellen (h01 verschijnt in het display) elke keer als u op de toets druk verhoogt u de tijd met 1 uur tot een
  maximum van 24 uur. Als u dan nog een keer druk begint hij weer bij 0 uur.
  Bevestig door de “START/PAUZE” toets in te drukken (het lampje op het display zal gaan knipperen). Het
  aftellen zal beginnen en als deze voorbij is zal het programma automatisch starten.
  Het is mogelijk om de uitgestelde start te annuleren: • Page 4

  Druk de toets in en hou deze 5 sec. vast totdat het display de instellingen weergeeft.
  Tijdens deze fase is het mogelijk het al geselecteerde programma te starten door op de “START/PAUZE” toets
  te drukken. U kunt het programma annuleren door de selectie op de UIT positie zetten.
  WASTIJD (V)
  Als er een programma is geselecteerd zal het display automatisch aangeven hoelang het programma duurt, dit
  is afhankelijk van geselecteerd opties.
  Tijdens het programma zal u constant op de hoogte worden gehouden van de restrende wastijd.
  Deur lampje (G)
  Als de START/PAUZE toets is ingedrukt zal het lampje voor de deur gaan knipperen en daarna gaan branden.
  Deze blijft branden totdat het programma is beëindigd.
  2 minuten na het einde van het programma zal het lampje uit gaan en de deur kan worden geopend.
  Annuleren-veranderen van programma´s
  Wanneer het programma reeds gestart is en u dit wenst te veranderen of te annuleren, ga dan op de volgende
  manier te werk:
  - Zet de programmakiezer op stand “OFF”. Op dit moment heeft u het programma geannuleerd en kunt u,
  indien gewenst, een nieuw programma kiezen.
  - Kies het nieuwe programma.
  - Druk opnieuw de toets (H) in.
  De wasmachine zal het nieuwgekozen programma uitvoeren.
  Pauze programma
  Het is mogelijk het wasprogramma tijdelijk stop te zetten om bijvoorbeeld meer wasgoed toe te voegen. Ga
  daarom op de volgende wijze te werk:
  - Druk de toets (H) in en houd deze ingedrukt totdat de lampjes van de keuzetoetsen, de display die de
  resterende tijd aangeeft en het startlampje, gaan knipperen.
  - Wanneer het veiligheidslampje van de deur uitgaat (duurt ongeveer 2 minuten) open dan de deur en voeg
  het gewenste wasgoed toe.
  - Sluit de deuren van de trommel en de buitendeksel op de juiste wijze.
  - Druk de toets (H) in en de wasmachine zal het programma voortzetten.
  Wanneer het programma eenmaal beëindigd is zal op de indicatie-display “END” verschijnen.
  Wacht totdat het veiligheidslampje (G) van de deur is uitgegaan (duurt ongeveer 2 minuten).
  Voor het verwijderen van het wasgoed moet u de programmakiezer op stand “OFF” zetten en de deur
  van de wasmachine en de deksels van de trommel openen.

  27.10.11/ H-46006462 NL


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy CTDF 1406 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy CTDF 1406 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info