Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
VOORBEREIDING VAN DE WASCYCLUS
1.- Wannee
r u de was eenmaal in de machine heeft gebracht, sluit dan de deksels van de trommel en
controleer of deze goed gesloten zijn.
2.- Voeg het wasmiddel en de toevoegels bij, zonder de indicatie “MAX” te overschrijden.
Zeep voor de voorwas I
Zeep voor het wasprogramma II
Wasverzachter
KEUZE VAN DE PROGRAMMA´S EN GEWENSTE OPTIES
3.- De p
rogrammakiezer (A) omdraaien tot aan het gewenste programma.
4.- Druk, zo gewenst, de keuzetoets of de keuzetoetsen die u nodig heeft in (C1, C2,).
.- Aangeraden wordt de gewenste keuzen te maken alvorens de starttoets van het programma (H) in te
drukken.
.- Houd er rekening mee dat wanneer de wasfase eenmaal het punt van de werking van de keuze is
gepasseerd, deze niet zal werken
C1 toets voor koudwaterwas
Door het indrukken van deze toets kunnen alle wasfases worden uitgevoerd zonder dat het water wordt
verwarmd, terwijl alle andere karakteristieken overanderd blijven (waterniveau, tijden, wastempo´s, enz).
De koude wasprogramma´s worden aangeraden voor alle soorten van wasgoed waarvan de kleuren niet
kleurecht zijn en voor het wassen van gordijnen, spreien, speciaal delicate synthetische weefsels, kleine
kleedjes of weinig vuile stoffen.
C2 toets allergie
Dankzij het nieuwe SENSOR ACTIVA SYSTEM is het door het indrukken van deze toets mogelijk een speciale
wascyclus te verrichten die toegepast kan worden op alle programma´s en soorten weefsels waarbij aandacht
wordt besteed aan de textielvezels en de tere huid van de gebruikers.
De toevoer van veel meer water en de nieuwe gecombineerde werking van rotatiecyclussen van de trommel
met aan -en afvoer van water zorgt voor het verkrijgen van een uiterst schone en gespoelde was. Het water
wordt tijdens de was vermeerderd zodat, voor het garanderen van een efficiënte waswerking, wordt gezorgd
voor een volmaakte oplossing van het wasmiddel. Eveneens wordt, voor het verwijderen van ieder spoor van
wasmiddel in de vezels, water toegevoerd aan de spoelingen.
Deze werking is in het bijzonder uitgedacht voor personen met een tere en gevoelige huid en voor wie het
geringste overblijfsel van wasmiddel irritatie of allergie kan veroorzaken.
Ook wordt aangeraden deze werking te gebruiken voor kinderwasgoed en in het algemeen speciaal voor fijne
was en badstoffenwas, die de neiging hebben het wasmiddel achter te houden.
5.- Wanneer u dat wenst kunt u de snelheid voor het centrifugeren kiezen (B1)
B1 centrifuge toerental
Als het programma is geselecteerd, zal het maximale aantal toeren toegestaan voor het programma worden
weergegeven. Elke keer als u de centrifuge knop indrukt zal het toerental met 100 rpm afnemen. Het minimum
is 400 rpm, het is mogelijk de centrifuge uit te schakelen door de centrifuge toets meerdere malen in te
drukken.
6.- Wanneer de gewenste keuzemogelijkheden eenmaal zijn uitgekozen druk dan, voor het begin van het
programma, de starttoets H in; de wasmachine zal beginnen met het gewenste programma. Mocht u, wanneer
u reeds de voorkeur heeft gegeven aan een keuzemogelijkheid en deze wilt annuleren dan hoeft u alleen maar
opnieuw de toets in te drukken (het indicatieve controlelampje zal uitgaan).
B2 “uitgestelde start” toets
Deze knop geeft u de mogelijkheid om de start en eindtijd van uw wasprogramma voor te programmeren.(tot 24
uur)
Om de start uit te stellen handelt u als volgt:
Stel het programma in.
Druk eenmaal op de toets om hem te activeren (h00 verschijnt in het display) druk nogmaals om 1 uur in te
stellen (h01 verschijnt in het display) elke keer als u op de toets druk verhoogt u de tijd met 1 uur tot een
maximum van 24 uur. Als u dan nog een keer druk begint hij weer bij 0 uur.
Bevestig door de “START/PAUZE” toets in te drukken (het lampje op het display zal gaan knipperen). Het
aftellen zal beginnen en als deze voorbij is zal het programma automatisch starten.
Het is mogelijk om de uitgestelde start te annuleren:
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Forum

Suche zurücksetzen

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Candy CTDF 1406 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Candy CTDF 1406 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,29 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info