Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/11
Nächste Seite
BINOCULARS
Handleiding
HOL
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  BINOCULARS

  HOL
  Handleiding • Page 2

  Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Canon product.
  De Canon 8x25 IS is een prismakijker uitgerust met een beeldstabilisator met
  kantelsysteem.
  Lees de handleiding aandachtig door voordat u de prismakijker in gebruik neemt,
  zodat u optimaal profijt trekt van de mogelijkheden van deze kijker.
  Kenmerken
  • Compacte 8x prismakijker geschikt voor veelzijdig gebruik zoals vogelobservatie,
  kijken naar sportevenementen, gebruik in het theater enz.
  • Beeldstabilisatiesysteem dat zowel met de linker als de rechter vinger bediend
  kan worden.
  • Ergonomisch ontwerp voor een gemakkelijke bediening en groot gebruiksgemak.

  Gebruikte symbolen
  Waarschuwing om een defect of beschadiging van de prismakijker te voorkomen.
  Handige tips voor het gebruik van de prismakijker.
  Toebehoren
  Bij de prismakijker worden de volgende toebehoren geleverd:
  Tas .............................................. 1
  Draagriem . ................................. 1
  Lensdoppen voor oculairs .......... 2
  CR123A lithiumbatterij ............... 1

  HOL-1 • Page 3

  Voorzorgsmaatregelen
  Voor de prismakijker

  (1) Kijk nooit door de prismakijker naar de zon of een sterke lichtbron. Dit
  beschadigt uw ogen.
  (2) Als de prismakijker vanuit een koude omgeving in een warme ruimte
  wordt gebracht, kan vocht condenseren op de buitenkant van de
  prismakijker en op de inwendige onderdelen. Om dit te voorkomen,
  steekt u de prismakijker in een plastic zak en maakt deze dicht, vóór u
  de warme ruimte binnengaat. Laat de prismakijker vervolgens
  voldoende opwarmen voordat u deze uit de plastic zak neemt. Ga op
  dezelfde wijze te werk wanneer u de prismakijker vanuit een warme
  ruimte in een koude omgeving brengt.
  (3) Deze prismakijker is een precisie-vervaardigd instrument. Vallen en
  stoten kan schade veroorzaken. Probeer nooit de prismakijker zelf te
  demonteren.
  (4) De prismakijker is niet waterdicht. Stel de prismakijker niet bloot aan
  regen, nevel e.d.
  (5) Het is mogelijk dat de prismakijker bij hoge temperaturen niet goed
  functioneert. Berg de kijker nooit op in de buurt van de verwarming, of
  in een gesloten auto op een zonnige dag.
  (6) Gebruik wanneer de lenzen vuil zijn eerst een blaaskwastje om stof en
  dergelijke van het lensoppervlak te verwijderen. Gebruik daarna een
  zacht, droog doekje om het lensoppervlak voorzichtig af te vegen.
  Voorkom krassen. Gebruik geen organische oplosmiddelen om de
  body of de lenzen te reinigen.
  (7) Wanneer u de prismakijker in een vochtige ruimte bewaart, kan er
  schimmel op de lenzen ontstaan. Wanneer u de prismakijker lange tijd
  niet gebruikt, dient u de lenzen en de body grondig te reinigen en de
  prismakijker op een goed geventileerde, droge plaats te bewaren.
  (8) Berg de prismakijker niet op in een laboratorium of andere plaats waar
  zich chemicaliën bevinden die oxydatie kunnen veroorzaken. Ook
  laden zijn niet geschikt voor het opbergen van uw prismakijker.
  (9) Verwijder de batterijen wanneer u de prismakijker lange tijd niet
  gebruikt. Laat u de batterijen in de prismakijker, dan kunnen ze gaan
  lekken waardoor oxydatie, een storing of brand kan ontstaan.

  HOL-2 • Page 4

  Batterij-informatie

  (1) Probeer nooit batterijen te demonteren. Laat de batterijen niet op een
  warme plaats liggen en gooi ze niet in open vuur. Voorkom kortsluiting
  van de contacten. Al deze handelingen zijn bijzonder gevaarlijk.
  (2) Gebruik verschillende soorten batterijen nooit tegelijkertijd. Vervang
  altijd alle batterijen tegelijk wanneer ze leeg zijn.
  (3) Hoewel lithiumbatterijen goed werken bij lage temperaturen, wordt
  hun prestatievermogen minder bij temperaturen onder 0˚C. Bewaar
  een extra set batterijen in een warme jaszak en gebruik de
  batterijensets om de beurt wanneer u in een koude omgeving bent.
  (4) Als het controlelampje niet oplicht wanneer u op de
  beeldstabilisatieknop drukt, is de batterij uitgeput. Vervang de batterij
  in dat geval door een nieuwe.
  (5) Als het controlelampje wel oplicht, maar het beeldstabilisatiesysteem
  niet juist werkt, is de batterij waarschijnlijk uitgeput. Vervang de batterij
  in dat geval door een nieuwe.
  Uitsluitend bestemd voor de Europese Unie en EER (Noorwegen, IJsland en
  Liechtenstein)
  Met deze symbolen wordt aangegeven dat dit product in
  overeenstemming met de AEEA-richtlijn (2012/19/EU), de richtlijn
  2006/66/EG betreffende batterijen en accu's en/of de plaatselijk
  geldende wetgeving waarin deze richtlijnen zijn geïmplementeerd, niet
  bij het normale huisvuil mag worden weggegooid.
  Indien onder het hierboven getoonde symbool een chemisch symbool
  gedrukt staat, geeft dit in overeenstemming met de richtlijn betreffende
  batterijen en accu's aan dat deze batterij of accu een zwaar metaal
  bevat (Hg = kwik, Cd = cadmium, Pb = lood) waarvan de concentratie
  de toepasselijke drempelwaarde in overeenstemming met de
  genoemde richtlijn overschrijdt.
  Dit product dient te worden ingeleverd bij een hiervoor aangewezen inzamelpunt, bijv. door
  dit in te leveren bij een hiertoe erkend verkooppunt bij aankoop van een gelijksoortig product,
  of bij een officiële inzameldienst voor de recycling van elektrische en elektronische
  apparatuur (EEA) en batterijen en accu's. Door de potentieel gevaarlijke stoffen die
  gewoonlijk gepaard gaan met EEA, kan onjuiste verwerking van dit type afval mogelijk
  nadelige gevolgen hebben voor het milieu en de menselijke gezondheid. Uw medewerking
  bij het op juiste wijze weggooien van dit product draagt bij tot effectief gebruik van natuurlijke
  hulpbronnen.
  Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw
  plaatselijke gemeente, afvaldienst, officiële dienst voor klein chemisch afval of
  afvalstortplaats, of kunt u terecht op www.canon-europe.com/weee, of
  www.canon-europe.com/battery.
  Aangezien Canon een beleid voert waarin zorg voor het milieu een belangrijke plaats
  inneemt, zijn alle Canon Prismakijkers voorzien van loodvrij optisch glas.

  HOL-3 • Page 5

  Benaming van de onderdelen
  Beeldstabilisatieknop

  Scherpstelring
  Oogschelp

  Controlelampje

  Objectieflenzen

  Dioptriecorrectieschaal

  Deksel van
  batterijhouder

  Dioptriecorrectiering

  Oculairs

  Oogje voor draagriem

  Lensdoppen

  HOL-4 • Page 6

  Voordat u de prismakijker in gebruik neemt

  1

  Bevestig de draagriem.

  2

  Plaats de batterij.

  3

  Kijk of het controlelampje
  oplicht.

  Trek aan de draagriem om te
  controleren of deze stevig aan
  de oogjes van de prismakijker
  vastzit.

  Open het deksel van de
  batterijhouder en plaats de
  batterij met de + en – in de juiste
  richting, zoals aangegeven in de
  batterijhouder.

  Druk op de beeldstabilisatieknop
  en kijk of het controlelampje
  oplicht.

  Levensduur batterijen (bij continu-gebruik)
  CR123A lithiumbatterij

  25˚C
  6 uur

  –10˚C
  5 uur

  (Alle gegevens zijn gebaseerd op de testcondities van Canon.)

  HOL-5 • Page 7

  4

  Stel de afstand tussen de oculairs in.

  Kijk door de prismakijker en stel de afstand zo in dat het linker en rechter
  beeldveld samenvallen zoals aangegeven in de bovenstaande afbeelding.
  • Bij een juiste instelling is oog-vermoeidheid bij het kijken minimaal.
  • Kijk naar een voorwerp dat ver weg is wanneer u de afstand tussen de oculairs
  aanpast.
  • Brildragers kunnen de oogschelpen naar achteren vouwen.

  5

  Maak de juiste dioptrie-aanpassing.
  Kijk alleen door het linker oculair en
  draai aan de scherpstelring tot u het
  voorwerp waar u naar kijkt scherp
  kunt zien.

  Kijk nu alleen door het rechter oculair
  en naar hetzelfde voorwerp als
  voorheen, en draai aan de
  dioptriecorrectiering totdat u het
  voorwerp weer scherp kunt zien.

  HOL-6 • Page 8

  6

  Voer de scherpstelling uit.
  Kijk door de prismakijker en draai
  aan de scherpstelring tot het
  onderwerp scherp is.

  Gebruik van het beeldstabilisatiesysteem
  Wanneer u door de prismakijker kijkt, kan het beeld onduidelijk worden door
  het trillen van uw handen. In dat geval kunt u het beeldstabilisatiesysteem
  gebruiken om een stabiel beeld te verkrijgen.
  Het beeldstabilisatiesysteem werkt zolang u de beeldstabilisatieknop ingedrukt
  houdt. Wanneer u de knop loslaat, zal het systeem uitgeschakeld worden.
  Het controlelampje brandt wanneer
  het beeldstabilisatiesysteem
  ingeschakeld is.

  • Bij extreme schommelingen is het mogelijk dat het beeldstabilisatiesysteem niet
  effectief is.
  • Wanneer er geen batterijen in de prismakijker zijn, kunt u deze toch als een
  normale kijker gebruiken.

  HOL-7 • Page 9

  Problemen oplossen
  Raadpleeg de onderstaande lijst wanneer er een probleem optreedt, om te
  kijken of u het probleem zelf kunt oplossen. Is dit niet mogelijk, breng de
  prismakijker dan naar het dichtstbijzijnde Canon servicecentrum.
  Probleem
  Het beeld is niet duidelijk.

  Het beeldstabilisatiesysteem
  werkt niet.

  Wanneer u de prismakijker
  heen en weer beweegt terwijl
  het beeldstabilisatiesysteem
  in werking is, hoort u een
  vreemd geluid.

  HOL-8

  Mogelijke oorzaak

  Maatregel

  Het lensoppervlak is vuil.

  Gebruik een blaaskwastje
  om stof en dergelijke van het
  lensoppervlak te verwijderen.
  Gebruik daarna een zacht,
  droog doekje om het
  lensoppervlak af te vegen.

  De afstand tussen de
  oculairs is niet goed
  ingesteld op de afstand
  tussen uw ogen.

  Stel de afstand tussen de
  oculairs juist in (zie stap 4).

  De dioptrie is niet goed
  ingesteld.

  Stel de dioptrie juist in
  (zie stap 5).

  De prismakijker is niet goed
  scherpgesteld.

  Stel het beeld scherp
  (zie stap 6).

  Er zijn geen batterijen
  geplaatst.

  Plaats batterijen met
  voldoende spanning.

  Wanneer u op de
  beeldstabilisatieknop drukt,
  gaat het controlelampje niet
  branden.

  Als het controlelampje niet
  gaat branden, betekent dit
  dat de batterijen leeg zijn.
  Vervang beide batterijen
  door nieuwe.

  De batterijen zijn bijna leeg.

  De batterijspanning kan
  onvoldoende zijn om het
  beeldstabilisatiesysteem te
  laten werken. Vervang beide
  batterijen door nieuwe.

  De batterijen zijn leeg.

  Vervang beide batterijen
  door nieuwe. • Page 10

  Belangrijkste technische gegevens
  8 × 25 IS
  Type

  Porro prismakijker

  Vergrotingsfactor  Effectieve doorsnede van objectieflens

  25 mm

  Reëele beeldhoek
  Schijnbare beeldhoek

  6,6˚
  49,5° (berekend op basis van ISO 14132-1:2002)

  Beeldveld op 1000 meter

  115 meter

  Doorsnede uittredepupil

  3,1 mm

  Oogafstand

  13,5 mm

  Scherpstelbereik
  Beeldstabilisatiesysteem
  Correctiehoek

  Ca. 3,5 meter - oneindig
  Optische correctie door kantelen van de corrigerende optica
  (objectief-lens nr. 3)
  ±1˚

  Batterijcontrole
  Bedrijfsomstandigheden
  Afmetingen (B × H × D)
  Gewicht

  Lampje
  Temperatuur: –10° tot 45°C
  Luchtvochtigheid: 90%
  120 × 137 × 61 mm
  Ca. 480 gram (zonder batterijen)

  * Wijzigingen in technische gegevens voorbehouden.

  HOL-9 • Page 11

  YT1-7921-014

  0515Ni

  © CANON INC. 2002


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Canon 8x25 IS wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Canon 8x25 IS in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,3 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Canon 8x25 IS

Canon 8x25 IS Bedienungsanleitung - Deutsch - 11 seiten

Canon 8x25 IS Bedienungsanleitung - Englisch - 12 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info