648453
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
NL
NL • 25
STORINGSLAMPJE
Als het storingslampje brandt, controleer dan:
Is de pluskabel van de lader aangesloten op de pluspool van de accu?
— Sluit de lader aan volgens pagina 24.
ACCUCAPACITEIT (Ah)
TIJD TOT 80% LADING
14Ah
7h
20Ah
5h
60Ah
13h
75Ah
17h
KLAAR VOOR GEBRUIK
In onderstaande tabel ziet u de geschatte tijd voor het opladen van een lege accu tot 80%.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
Typenummer
1052
Nominale spanning AC
220–240VAC, 50–60Hz
Oplaadspanning
14,4V
Min. accuspanning
2,0V
Laadstroom
3,3Amax.
Netspanning
0,6A
rms
(bij volle laadstroom)
Drainlekstroom*
<1Ah/maand
Spanningsrimpel**
<4%
Omgevingstemperatuur
-20°C tot +50°C, de uitvoer wordt bij hoge
temperaturen automatisch gereduceerd.
Ladertype
Volautomatische laadcyclus in 4 stappen
Soorten accu's
Alle soorten 12V loodaccu’s (NAT, MF, Ca/Ca, AGM en
GEL)
Accuvermogen
14 tot 75Ah, tot 120Ah voor onderhoudslading
Afmetingen
165x61x38mm(LxBxH)
Isolatieklasse
IP65
Gewicht
0,5kg
*) Drainlekstroom is de stroom die uit de accu ”lekt” wanneer de oplader niet op de
voeding is aangesloten. CTEK-opladers hebben een zeer lage drainlekstroom.
**) De kwaliteit van de laadspanning en de laadstroom is van groot belang. Een
hoge spanningsrimpel verhit de accu en heeft een verouderend effect op de positieve
elektrode. Een hoge spanningsrimpel kan schadelijk zijn voor andere op de accu aange-
sloten apparaten. CTEK-acculaders produceren een spanning van zeer hoge kwaliteit en
een lage rimpel.
BEPERKTE GARANTIE
CTEK SWEDEN AB geeft de eerste koper van dit product een beperkte garantie. Deze
beperkte garantie is niet overdraagbaar. De garantie geldt voor fabricagefouten en
materiaaldefecten gedurende 5 jaar vanaf de aankoopdatum. De klant moet het product
samen met het aankoopbewijs inleveren bij de leverancier. De garantie vervalt indien
de acculader geopend is geweest, onzorgvuldig is behandeld, of is gerepareerd door
anderen dan CTEK SWEDEN AB of haar geautoriseerde vertegenwoordigers. Een van de
schroefopeningen aan de onderkant van de lader is verzegeld. Als de verzegeling is ver-
wijderd of beschadigd vervalt de garantie. CTEK SWEDEN AB geeft geen garantie anders
dan deze beperkte garantie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten anders dan
in het vorenstaande vermeld, d.w.z. voor gevolgschade. Bovendien is CTEK SWEDEN AB
niet verplicht tot enige andere garantie dan hier vermeld.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek XS 3.3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek XS 3.3

Ctek XS 3.3 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Ctek XS 3.3 Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

Ctek XS 3.3 Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info