648453
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/4
Nächste Seite
26 • NL
VEILIGHEID
•De acculader is alleen bedoeld voor het opladen van accu's volgens de technische
specificaties. Gebruik de acculader nooit voor andere doeleinden. Volg altijd de
aanbevelingen van de fabrikant van de accu.
•Probeer nooit een niet-oplaadbare batterij of accu op te laden.
•Controleer vóór gebruik dekabels van de lader. Let erop dat de kabels of de isolatie
ervan geen scheurtjes vertonen. Een lader met beschadigde kabels mag niet worden
gebruikt. Een beschadigde kabel moet worden vervangen door een vertegenwoordi-
ger van CTEK.
•Laad nooit een beschadigde accu op.
•Laad nooit een bevroren accu op.
•Plaats de lader tijdens het laden nooit op de accu.
•Zorg altijd voor voldoende ventilatie tijdens het opladen.
•Bedek de lader niet.
•Een accu die wordt geladen kan explosieve gassen afgeven. Voorkom vonken in de
nabijheid van de accu. Wanneer accu's aan het einde van de levenscyclus komen,
kunnen interne vonken voorkomen.
•Vroeg of laat houdt elke accu ermee op. Storingen tijdens het opladen worden
meestal verholpen door het geavanceerde oplaadsysteem, maar sommige zelden
voorkomende storingen in de accu zijn desondanks mogelijk. Laat daarom een accu
tijdens het laden niet gedurende langere tijd ongecontroleerd achter.
•Let erop dat de kabels niet in de war raken of in contact komen met hete oppervlakken
of scherpe kanten.
•Accuzuur is een bijtende stof. Spoel direct grondig met water wanneer het zuur in
contact komt met huid of ogen en raadpleeg onmiddellijk een arts.
•Controleer altijd of de lader is ingesteld op
, voordat u deze gedurende langere tijd
zonder toezicht achterlaat. Als de lader niet binnen 24 uur is overgeschakeld op
,
duidt dat op een storing. Koppel dan de lader handmatig los.
•Accu's gebruiken water wanneer ze worden gebruikt en opgeladen. Bij accu's waar
water kan worden bijgevuld, moet het vloeistofniveau regelmatig worden gecontro-
leerd. Vul gedestilleerd water bij als het niveau te laag is.
•Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik door kinderen of personen die de handlei-
ding niet kunnen lezen of begrijpen, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een persoon
die ervoor kan zorgen dat de acculader veilig wordt gebruikt. Bewaar en gebruik
de acculader buiten het bereik van kinderen en zorg ervoor dat kinderen niet met de
lader kunnen spelen.
•De aansluiting op het elektriciteitsnet moet voldoen aan de nationaal geldende voor-
schriften voor elektrische installaties.
ONDERSTEUNING
CTEK biedt professionele klantondersteuning: www.ctek.com.
Zie voor de laatst bijgewerkte gebruikershandleiding: www.ctek.com.
Per e-mail: info@ctek.se,pertelefoon:+46(0)22535180,
perfax+46(0)22535195.
CTEK-PRODUCTEN WORRDEN BESCHERMD DOOR
Patenten Ontwerpen Handelsmerken
EP10156636.2pending RCD 509617 TMA 669987
US12/780968 pending US D575225 CTM844303
EP1618643 USD580853 CTM372715
US7541778 USD581356 CTM3151800
EP1744432 US D571179 TMA823341
EP1483817pending RCD321216 CTM1025831
SE524203 RCD000911839 CTM 405811
US7005832B2 RCD 081418 CTM830545751pending
EP1716626 pending RCD 001119911-0001 CTM1935061pending
SE526631 RCD 001119911-0002 V28573IP00
US7638974B2 RCD 081244 CTM 2010004118 pending
EP09180286.8 pending RCD321198 CTM 4-2010-500516
US12/646405 pending RCD321197 CTM410713
EP1483818 ZL200830120184.0 CTM 2010/05152 pending
SE1483818 ZL200830120183.6 CTM1042686
US7629774B2 RCD001505138-0001 CTM 766840 pending
EP09170640.8 pending RCD000835541-0001
US12/564360pending RCD000835541-0002
SE528232 D596126
SE525604 D596125
RCD001705138-0001
USD29/378528pending
ZL201030618223.7
USRE42303
USRE42230
20018613A
2012–05–30
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ctek XS 3.3 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Ctek XS 3.3

Ctek XS 3.3 Bedienungsanleitung - Deutsch - 4 seiten

Ctek XS 3.3 Bedienungsanleitung - Englisch - 4 seiten

Ctek XS 3.3 Bedienungsanleitung - Französisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info