Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
SE
95
UNDERHÅLL
Användaren ansvarar för regelbundet
underhåll av barnvagnen. Alla delar och
tillbehör måste fastspännas och säkras
ordentligt. Det är särskilt viktigt att se
till att låsmekanismen och de svängbara
hjulen behandlas regelbundet med
teflonspray (torrt smörjmedel). Det är
viktigt att bromsar, hjul och däck inte
försämras under användningen. Dessa bör
inspekteras regelbundet och repareras eller
bytas ut vid behov. Du kan också behandla
andra rörliga delar med teflonspray (torrt
smörjmedel). Efter sprayning med teflon,
torka av produkten med en mjuk trasa.
Ramens rör som täcks av låsmekanismen
och vrid mekanism bör också regelbundet
y Den maximala belastningen för CYBEX
mugghållaren är 0,5 kg.
y Den maximala belastningen för CYBEX
Skötväska är 2,0 kg.
y Kontrollera regelbundet din CYBEX
PRIAM efter tecken på slitage eller
skadade delar och gå genom till
Underhåll och rengöring instruktionerna
på sidan 95.
y Använd endast godkända CYBEX
tillbehör med CYBEX PRIAM.
y Använd inte om någon del av produkten
är trasig eller saknas.
y Använd endast original CYBEX
reservdelar. Det kan vara farligt att
använda substitut.
VIKTIGA INFORMATIONER
RENGÖRING
Använd inte slipmedel för att rengöra
ramen! Använd en fuktig trasa och ett milt
rengöringsmedel och torka ordentligt.
Om vagnen exponeras för saltvatten,
vänligen skölj den med färsk(kran)
vatten så snart som möjligt. Klädseln får
endast tvättas i 30° C med ett skonsamt
tvättprogram. Suffletten kan handtvättas
med milt rengöringsmedel vid max. 30° C.
Vänligen notera skötselråden. Torktumla
inte. Låt tyg och sufflett torka helt innan
återmontering. Alla CYBEX tyger har
testats, men om vagnen bli mycket blöt, kan
vattnet tränga genom fodret vid bottens
kanter och sömmar och lämna vattenfläckar
på klädseln. Vi råder dig att använda ett
regnskydd för att undvika detta. Fäll inte
heller ihop vagnen eller förvara den om
den är blöt. Om vagnen är blöt, låt den
torka med suffletten utfällt. Förvara aldrig
i fuktig miljö eftersom detta kan orsaka att
mögel bildas. Observera! Vänligen tvätta
överdraget separat innan du använder det
rengöras och sprayas. Detta kommer att
säkerställa att du njuta av din barnvagn
problemfritt. Gör inga förändringar av
produkten. Om du har några klagomål
eler problem, kontakta din leverantör eller
importör. Service bör planeras varje 24
månad. Använd endast original CYBEX
reservdelar. Det kan vara farligt att använda
substitut.
93

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info