Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
NO
101
VEDLIKEHOLDELSE
Bruker er ansvarlig for regelmessig
vedlikehold av vognen. Alle tilkoblingsdeler
og nagler må strammes og sikres
skikkelig. Det er særlig viktig å sikre at
låsemekanismen og svingmekanismen
behandles regelmessig med teflonspray
(tørt smøremiddel). Det er viktig at bremser,
hjul og dekk ikke er svekket under bruk.
Inspisere dem regelmessig og reparere
eller erstatte hvis det er nødvendig. Du
kan også behandle andre bevegelige
deler med teflonspray (tørt smøremiddel).
Etter sprøyting med Teflon, tørk av
produktet med en myk klut. De rammerør
som er dekket av låsemekanismen og
dreiemekanismen bør også regelmessig
rengjøres og sprøytes. Dette vil sikre at
du får nyte barnevognen uten problemer.
Ikke gjør noen modifikasjoner på dette
y Den maksimale belastning for CYBEX
stelleveske er 2,0 kg.
y Regelmæssigt inspicer din CYBEX
PRIAM for tegn på slid eller beskadigede
dele og referer til instruktionerne for
Vedlikeholdelse og Rengjøring på side
101.
y Brug kun godkendt CYBEX tilbehør til
CYBEX PRIAM.
y Hvis dele af produktet er itu, revnet eller
mangler, må det ikke anvendes.
y Bruk bare originale CYBEX reservedeler.
Det kan være utrygt å bruke erstatninger.
VIKTIGE INFORMASJONER
RENGJØRING
Ikke bruk slipemidler for å rengjøre
rammen! Bruk en fuktig klut og et mildt
vaskemiddel, og tørk grundig.
Dersom trillen utsettes for saltvann, kan
du skylle den ned med frisk (spring) vann
så snart som mulig etterpå. Stoffene/
Trekkene kan vaskes i maskin ved maks. 30
° C på skånsom vask. Kalesjen kan vaskes
for hånd med et mildt rengjøringsmiddel
ved maks. 30 ° C. Legg merke til
vaskeanvisningen. Ikke bruk tørketrommel.
La trekket tørke helt før det settes på
igjen. Alle CYBEX tekstiler har blitt testet,
men når vognen er veldig våt, kan vannet
trenge gjennom fôret på de nedre kantene
og sømmene og legge igjen flekker på
møbeltrekk. Vi anbefaler deg å bruke et
regntrekk for å unngå dette. Også må du
ikke folde eller lagre produktet så lenge
det er våt. Hvis vognen er våt, la den tørke
med kalesjen utvidet. Oppbevares aldri
i fuktige omgivelser, da dette kan føre
til muggdannelser. Bemærk! Vennligst
vask trekket for seg før du bruker det
første gang. Må ikke tørketromles og må
ikke utsettes for direkte sollys! Ikke bruk
strykejern!
produktet. Hvis du har noen klager eller
problemer, ta kontakt med din leverandør
eller importør. En service bør være planlagt
hver 24. måned. Bruk bare originale
CYBEX reservedeler. Det kan være utrygt å
bruke erstatninger.
99

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info