Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/124
Nächste Seite
DK
113
VEDLIGEHOLDELSE
Brugeren er ansvarlig for regelmæssig
vedligeholdelse af klapvognen. Alle
samledele skal være stramme og
fastgjort korrekt. Det er især vigtigt
at sikre, at de låsende og drejelige
mekanismer behandles regelmæssigt
med Teflon spray (tør smøremiddel).
Det er vigtigt, at bremser, hjul og dæk
ikke forringes under brug. Disse bør
efterses regelmæssigt og repareres eller
udskiftes, hvis det er nødvendigt. Alle
bevægelige dele kan behandles med
Teflon spray (tør smøremiddel). Efter
påføring, aftør produktet med en blød klud.
Rammeprofilerne der dækkes af låse- og
y Den maksimale belastning for CYBEX
kopholder er 0,5 kg.
y Den maksimale belastning for CYBEX
pusletaske er 2,0 kg.
y Regelmæssigt inspicer din CYBEX
PRIAM for tegn på slid eller beskadigede
dele og referer til instruktionerne for
Vedligeholdelse og Rengøring på side
113 .
y Brug kun godkendt CYBEX tilbehør til
CYBEX PRIAM.
y Hvis dele af produktet er itu, revnet eller
mangler, må det ikke anvendes.
y Brug kun originale CYBEX-reservedele.
Der er en risiko for sikkerheden,
hvis du bruger reservedele fra andre
producenter.
VIGTIGE INFORMATIONER
RENGØRING
Brug ikke slibemidler til at rengøre
rammen. Brug en fugtig klud og et
mildt rengøringsmiddel og tør grundigt
efter. Skulle klapvognen blive udsat for
saltvand, skal du skylle den med fersk
vand (postevand) så hurtigt som muligt
derefter. Betræk kan maskinvaskes ved
finvask max. 30°C. Kalchen kan vaskes
i hånden med et mildt rengøringsmiddel
ved max. 30°C. Venligst bemærk
vaskeanvisningerne. Brug ikke tørretumbler
Lad betrækket tørre helt før montering.
Alle CYBEX’ betræk er blevet testet for
vandtæthed. Men når klapvognen er meget
våd, kan vandet trænge igennem i de
nederste kanter og sømme og efterlade
vandpletter på polstringen. Vi anbefaler
at bruge et regnslag for at undgå dette.
Fold og opbevar aldrig produktet i fugtig
tilstand. Hvis klapvognen er våd, så lad
den tørre med kalechen udfoldet. Opbevar
aldrig produktet i fugtige omgivelser, da
drejemekanismerne bør regelmæssigt
rengøres og smøres. Dette vil sikre
problemfri brug af din klapvogn. Foretag
ikke ændringer på produktet. Hvis du har
klager eller problemer, bedes du kontakte
din forhandler. En service bør planlægges
hver 24. måned. Brug kun originale
CYBEX-reservedele. Der er en risiko for
at sikkerheden nedsættes, hvis du bruger
reservedele fra andre producenter.
110

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Cybex PRIAM - frame wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Cybex PRIAM - frame in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 4 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info