Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/16
Nächste Seite
10. PANNES
Au cas où la machine ne fonctionnerait pas convena-
blement nous indiquons ci-dessous une certaine
quantité de causes possibles ainsi que les solutions
pour chaque cas:
1. Le moteur électrique chauffe au-dessus de
70° Celsius.
Le moteur est en panne:
- Présentez la machine à votre dealer Ferm pour
contrôle et/ou réparation.
2. La machine mise en marche ne fonctionne
pas.
Interruption dans le circuit électrique:
- Contrôlez le circuit électrique.
Détérioration de l’interrupteur:
- Présentez la machine à votre dealer Ferm pour
contrôle et/ou réparation.
ClE l
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
(
F
)
Nous declarons sous notre propre responsabilité
que ce produit est en conformité avec les normes
ou documents normalisés suivants
IEC1029-2-4, EN61029-1, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
conforme aux réglementations:
98/37/CEE
73/23/CEE
89/336/CEE
dès 26-05-1998
GENEMUIDEN NL
G.M. Ensing
Quality department
Producto: Máquina lijadora afiladora
tipo FBSM 150/50 art. número: 350350
Ferm, Genemuiden, Holanda
Nivel de presión acústica 76 dB(A)
Para evitar un recalentamiento de la máqui-
na deje que se enfríe regularmente. Utilice
la afiladora por períodos de 30 minutos.
LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUC-
CIONES DE UTILIZACIÓN ANTES DE
HACER USO DE LA MAQUINA LIJAD-
ORA AFILADORA.
1. REGLAS GENERALES
DE SEGURIDAD
Mantenga en orden la zona de trabajo.
- una zona de trabajo desordenada puede causar
accidentes.
- ilumine suficientemente la zona de trabajo.
Mantenga la zona de trabajo libre de influen-
cias exteriores.
No deje las herramientas bajo la lluvia. No utilice
las herramientas en lugares húmedos o mojados.
No utilice las herramientas cerca de materiales o
gases inflamables.
Evite una descarga eléctrica
Proteja el cordón de red del calor, el aceite y
puntas afiladas. Evite el contacto de partes des-
cubiertas del cuerpo con el cordón de red o el
enchufe de red. Las partes dañadas han de ser
recambiadas inmediatamente.
Mantenga a los niños alejados
No deje que niños u otras personas alcancen las
herramientas, manténgalos alejados de la zona
de trabajo.
Guarde las herramientas en un lugar seguro
Las herramientas que ya no se utilicen deben
guardarse en lugares secos y cerrados lejos del
alcance de los niños.
No sobrecargue las herramientas
Se trabaja mejor y con más seguridad dentro de
un determinado radio de acción. La garantía no
cubre daños por sobrecarga.
Utilice la herramienta justa
No utilice una máquina con demasiada poca poten-
cia para un trabajo pesado. No utilice la máquina
para trabajos para los que no está diseñada.
Vista ropa de trabajo adecuada.
- No vista ropas sueltas y anchas o joyas. Pueden
!
E
Español
Ferm 19
- Draai moer (E) (zie fig. 3) los m.b.v. een steek-
sleutel.
- Verplaats de leunspaan (F) zodanig dat er een
speling tussen leunspaan en de schuurband ont-
staat waardoor de schuurband juist vrijloopt.
- Draai moer (E) weer vast.
- De leunspaan voor de schuurband kan afhanke-
lijk van de toepassing op twee plaatsen gemon-
teerd worden (G & H).
9. ONDERHOUD
Bij onderhoud en schoonmaak altijd de
netspanning van het apparaat halen.
Gebruik nooit water of lichtontvlambare
vloeistoffen voor het schoonmaken van de
machine. Borstel de machine met behulp
van een borstel schoon.
PERIODIEK ONDERHOUD AAN DE
BANDSCHUURMACHINE/SLIJPMACHINE
VOORKOMT ONNODIGE PROBLEMEN!
- Houd de buitenkant van de Bandschuurmachi-
ne/Slijpmachine schoon zodat alle bewegende
delen nauwkeurig en slijtagevrij kunnen blijven
bewegen.
- Vervang de slijpsteen en de schuurband wanneer
deze versleten zijn.
- De geleiderollen van de bandschuurmachine
behoeven niet te worden gesmeerd.
10. STORINGEN
In het geval de machine niet naar behoren functio-
neert, geven wij onderstaand een aantal mogelijke
oorzaken en de bijbehorende oplossingen:
1. Ingeschakelde machine werkt niet.
Er is een onderbreking in de netaansluiting.
- Netaansluiting controleren op breuk.
- Controleer de smeltveiligheid van de netaansluiting.
De schakelaar is beschadigd.
- Bied de Bandschuurmachine/Slijpmachine aan bij
uw Ferm-dealer voor reparatie.
2. Heet worden van de elektromotor.
De motor is defect.
- Bied de Bandschuurmachine/Slijpmachine aan bij
uw Ferm-dealer voor reparatie.
ClEl
CONFORMITEITSVERKLARING
(
NL
)
Wij verklaren dat dit product
voldoet aan de volgende
normen of normatieve documenten
IEC1029-2-4, EN61029-1, EN55014-1,
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
overeenkomstig de bepalingen in de richtlijnen
98/37/EEG
73/23/EEG
89/336/EEG
vanaf 26-06-1998
GENEMUIDEN NL
G.M. Ensing
Quality department
!
14 Ferm
14

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ferm BGM1010 - FBSM 150-50 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ferm BGM1010 - FBSM 150-50 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,49 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info