Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/24
Nächste Seite
SPECIFICATIES
Model nr.
FQC-8150
Voeding
220-240V~, 50Hz
Koelcapaciteit
9000 BTU/
2.6KW
Vermogen/Ampère verbruik
1000W/ 4.5A
Capaciteit ontvochgen
24 L/per dag
Luchtvolume (max. snelheid)
360m
3
/h
Compressor
Roterend
Koelmiddel
R290/170g
Venlator Snelheden
2
Timer
1 24 uur
Werktemperatuur
18
o
C - 32
o
C
Uitlaatpijp
Ø 150 x 1500 mm
Neogewicht
26kg
Product grooe (B x L x H)
317 x 402 x 770 mm
OPMERKING:
1. Meetvoorwaarde voor bovenstaande is conform EN 14511:
Koeling DB= 35
o
C , WB= 24
o
C ;
DB = temperatuur van droge bol = kamertemperatuur
WB = temperatuur van nae bol = relaeve vochgheid.
2. Testvoorwaarde voor gegevens in ons beoordelingslabel is volgens
veiligheidsvoorschrien: EN60335-2-40
3. Stroom & zekering: F10AL250V of T10AL250V
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  SPECIFICATIESModel nr.FQC-8150220-240V~, 50HzVoedingKoelcapaciteit9000 BTU/2.6KWVermogen/Ampre verbruik1000W/ 4.5ACapaciteit ontvoch gen24 L/per dagLuchtvolume (max. snelheid)360m3/hRoterendCompressorKoelmiddelR290/170g2Ven lator SnelhedenTimer124 uurWerktemperatuur18oC - 32oC 150 x 1500 mmUitlaatpijpNe ogewicht26kgProduct groo e (B x L x H)317 x 402 x 770 mmOPMERKING:1.Meetvoorwaarde voor bovenstaande is conform EN 14511:Koeling DB= 35oC , WB= 24oC ;DB = temperatuur van droge bol = kamertemperatuurWB = temperatuur van na e bol = rela eve voch gheid.2.Testvoorwaarde voor gegevens in ons beoordelingslabel is volgensveiligheidsvoorschri en: EN60335-2-403.Stroom & zekering: F10AL250V of T10AL250V
 • Page 2

  LEES AANDACHTIG VOOR GEBRUIKDeze symbolen op uw apparaat betekenen:Dit apparaat is gevuld met propaangas R290. Volg de instruc es van de fabrikantnauwkeurig met betrekking tot gebruik en repara es!Lees voor het gebruik van de machine de volledige handleiding zorgvuldig door.Installeer, bedien of bewaar het apparaat niet in een ruimte kleiner dan 8m2.Algemene waarschuwingen Lees aandach gALLEEN VOOR INDOORGEBRUIK.Laat het apparaat 12 tot 24 uur staan voordat u het aansluit op het stroomnet natransport of wanneer het apparaat gekanteld is (bijv. jdens het schoonmaken).Niet gebruiken in kasten, boten, caravans of vergelijkbare loca es.Gebruik het apparaat niet in zwembaden, wasruimtes of soortgelijke voch ge ruimtes.Gebruik het apparaat alleen in rechtopstaande posi e op een vlakke, egale ondergrond(ook jdens transport!) en minstens 50 cm verwijderd van voorwerpen.Gebruik het apparaat niet in een poten eel explosieve omgeving die brandbarevloeistoen, gassen of stof bevat.Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare of explosieve stoen of brandstoen.Gebruik nooit verf, reinigingssprays, insectensprays of iets dergelijks in de buurt van hetapparaat; dit kan het plas c vervormen of elektrische schade veroorzaken.Zorg ervoor dat u minimaal 50 cm ruimte houdt tussen de zijkanten van het apparaat eneventuele brandbare verwarmingsmaterialen.Plaats geen kopjes of voorwerpen op het apparaat en beperk de luch nlaat/-uitlaat niet.Voorkom dat er water op het apparaat spat.Houd nauwle end toezicht op kinderen en huisdieren wanneer het apparaat in gebruik is.
 • Page 3

  Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen metverminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennisals zij onder toezicht staan of instruc es hebben gekregen over het veilige gebruik van hetapparaat en de eventuele gevaren.KINDEREN MOGEN NIET SPELEN MET DIT APPARAAT.Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen wordenuitgevoerd.Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact wanneer het niet in gebruikis.Laat een func onerend apparaat nooit zonder toezicht achter.Trek het apparaat niet aan het snoer weg.Vermijd te veel draaien, oprollen en trekken aan het netsnoer. Gebruik nooit nylon ofijzerdraad om het netsnoer vast te houden.Zorg ervoor dat de stekker en het stopcontact al jd zichtbaar en toegankelijk blijven.Gebruik geen verlengsnoeren.Trek niet aan de stekker om het apparaat uit te schakelen.Grijp nooit naar het apparaat als het in het water is gevallen. Trek in dat geval onmiddellijkde stekker uit het stopcontact. Laat het apparaat controleren voordat u het opnieuwgebruikt.ALS DE TOEVOERKABEL BESCHADIGD IS, MOET DEZE WORDEN VERVANGEN DOOR EENELEKTRICIEN OF EEN DERGELIJK GEKWALIFICEERD PERSOON, OM GEVAAR TEVOORKOMEN.DE VOEDING MOET VOLDOEN AAN DE SPECIFICATIE DIE OP HET BEOORDELINGSPLAATJEOP DE ACHTERKANT VAN HET APPARAAT WORDT GETOOND.Het apparaat moet worden genstalleerd in overeenstemming met de na onalebedradingsvoorschri en.Overschrijd de aanbevolen kamergroo e niet voor maximale ecin e.Sluit de deuren en ramen, of gebruik de op onele raam kli enband kit, verkrijgbaar viawww.inqcommerce.nl.Houd gordijnen of jaloezien gesloten jdens de zonnigste uren van de dag.Houd de lters schoon.Zodra uw kamer de gewenste omstandigheden hee bereikt, verlaagt u de instellingenvoor temperatuur en ven la e.
 • Page 4

  Schakel het apparaat niet in als u schade aan het apparaat, het snoer of de stekker hebtontdekt, als het apparaat niet goed werkt of als er tekenen zijn van een ander defect.Retourneer het complete product naar de verkoper of een gecer ceerde elektricien voorinspec e en/of repara e. Vraag al jd om originele onderdelen. Het apparaat (incl. snoeren stekker) mag alleen worden geopend en/of gerepareerd door daartoe bevoegde engekwaliceerde personen.Stel voor om het apparaat periodiek voor professioneel onderhoud te verzenden.ALLEEN EEN GELICENTIEERD PROFESSIONEEL IS TOEGESTAAN OM HET APPARAAT TEDEMONTEREN OF TE WIJZIGEN.DE MACHINE MAG ALLEEN WORDEN GEBRUIKT VOOR HET VOORGESCHREVEN DOEL. ELKANDER GEBRUIK WORDT ALS MISBRUIK BESTEMPELD. DE GEBRUIKER/EXPLOITANT, NIETDE FABRIKANT IS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF LETSEL VAN ENIGE SOORT DIEALS GEVOLG HIERVAN IS VEROORZAAKT.Veiligheid met betrekking tot koelmiddel R290Lees deze waarschuwingen aandach g door.Dit apparaat bevat het koelmiddel R290. R290 is een koelmiddel dat voldoet aan derelevante Europese richtlijnen. Perforeer nooit het koelcircuit. R290 is ontvlambaar(GWP3)!Gebruik geen andere middelen om het ontdooiproces te versnellen of te reinigen, andersdan door de fabrikant aanbevolen.Het apparaat moet worden opgeslagen in een ruimte zonder con nu werkendeontstekingsbronnen (bijvoorbeeld: open vuur, een werkend gasapparaat of een werkendeelektrische kachel).Doorboor of verbrand geen onderdelen van het koelcircuit van de unit. Plaats geen licht ophet apparaat.Het apparaat moet worden opgeslagen om mechanische schade te voorkomen.Apparaat moet worden genstalleerd, bediend en opgeslagen in een ruimte met eenvloeroppervlak groter dan 8m2.Houd er rekening mee dat de koelmiddelen mogelijk geen geur beva en, wat betekent datu geen lekken kunt ruiken.Naleving van na onale gasregelgeving moet worden nageleefd.Houd ven la e-openingen vrij van obstruc es.
 • Page 5

  Een waarschuwing dat het apparaat moet worden opgeslagen in een goed geven leerderuimte waar de ruimte overeenkomt met de ruimte die is gespeciceerd voor gebruik.Elke persoon die betrokken is bij het werken aan of inbreken in een koudemiddelcircuitmoet in het bezit zijn van een geldig cer caat van een door de industrie erkendebeoordelingsinstan e, die hun competen e mach gt om koelmiddelen veilig tebehandelen in overeenstemming met een door de industrie erkendebeoordelingsspecica e.Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd op de gronden zoals aanbevolen door defabrikant van de apparatuur. Onderhoud en repara e waarbij de hulp van ander bekwaampersoneel is vereist, moeten worden uitgevoerd onder toezicht van de persoon diebevoegd is voor het gebruik van ontvlambare koelmiddelen.
 • Page 6

  ONDERDELENVoorkantAchterkantFIG.1FIG.21.2.3.BedieningspaneelHandgreepLuchtstroomuitlaat4.5.6.7.8.9.10.Luch ilter 1LuchtuitlaatLuch ilter 2Waterstop/AfvoerpuntLuch nlaatNetsnoeropslagLuch nlaatAccessoires:11.Lucht-uitlaatslang12.Pla e adapter voor plaatsing overslang & verbonden met PVC raamkit (ofin gat in de muur/het raam)13.Binnenwaartse adapter(verbindingseenheid & uitlaatslang)14.PVC Window Kit 1 voor het vullen vande open raamruimte15.PVC Window Kit 2 - voor het vullen vande open raamruimte16.PVC Window Kit 3 - voor het vullen vande open raamruimte en met gat vooraanslui ng op uitlaatslang17.Afvoerbuis voor con nue afvoer18.Ac ef koolstolter19.AfstandsbedieningFIG.3
 • Page 7

  INSTALLATIE VAN DE AIRCOWAARSCHUWING:Laat het apparaat 12-24 uur staan voordat u het aansluit op de netvoeding na transport ofwanneer het is gekanteldInstalla e van de uitlaatpijp:Het apparaat is een draagbare aircondi oner die van kamer naar kamer kan worden verplaatst,maar is niet bestemd voor gebruik in een badkamer of andere voch ge omgevingen.1. Gebruik van de verlengbare schuif voor raamafstandhouders voor vensters windowsFIG.4Plaats de vensterafstandhouder bij de vensteropening en pas de lengte aan waar nodig.Open het raam half en voer de uitlaatslang door de raamafstandhouder. Schuif het raameroverheen zodat de afstandhouder stevig wordt vastgehouden. Deze techniek kan ook wordengebruikt voor schuiframen. Opmerking: zorg ervoor dat u beschermd blij tegen indringers!
 • Page 8

  TIP: De vensterafstandhouder met uitschui are schuif kan zowel horizontaal als ver caalworden gebruikt2. Gebruik van de adapterFIG.5Boor of snijd een gat met een diameter van circa 160 mm in de muur of het raam op degewenste posi e naar buiten.Over de luchtafvoerslang door het raam of de muur naar buiten en beves g de adaptermet schroefdraad (nr.13) van buitenaf, zoals afgebeeld.TIP: Sluit de luchtafvoerslang af wanneer het apparaat niet in gebruik is.3. Stel het apparaat correct inVerplaats het apparaat met de genstalleerde afvoerluchtslang en ngen vr het raam / demuur en andere objecten op een afstand van> 50cm!
 • Page 9

  MONTAGE VAN DE UITLAATLUCHTPIJPGebruik alleen de meegeleverdeslang en klem de uitlaatslang aan deachterkant van de airco.Vermijd knikken en bochten in deuitlaatslang, omdat hierdooruitgedreven voch ge lucht wordtopgebouwd, waardoor de unitoververhit raakt en wordtuitgeschakeld. (Fig.7 & 8 tonen dejuiste posi e)De slang kan worden verlengd van300 mm tot 1500 mm, maar gebruikvoor maximale ecin e de kortstmogelijke lengte.WAARSCHUWING!De lengte van de uitlaatpijp is speciaalontworpen volgens de specica es van ditproduct. Vervang of verleng deze niet met eenslang in privbezit. Dit kan tot storingen leidenFIG. 9
 • Page 10

  INSTALLATIE VAN DE ACTIEVE KOOLSTOFFILTERSDeze machine is uitgerust met het ac eve koolstolter. De ac eve kool is houtskool die metzuurstof is behandeld om miljoenen kleine porin tussen de koolstofatomen te openen. Hetwordt gebruikt om ongewenste geuren (zoals rook, dampen en dierlijke geur) te verwijderen.Houd er rekening mee dat het koolstolter niet wasbaar is, de levensduur variabel is ena ankelijk is van de omgevingsomstandigheden waarin het apparaat wordt gebruikt. Het ltermoet periodiek worden gecontroleerd en indien nodig worden vervangen (normaal na 6maanden). Hieronder vindt u de installa e van het ac eve koolstolter samen met ditapparaat:FIG.101. Verwijder het lter uit hetapparaat.2. Verwijder het ac evekoolstolter uit de plas c zak.3. Plaats het lter in deachterkant van het apparaat.4. Plaats het lterframe terugin het apparaat.
 • Page 11

  FIG.11TIP: Addi onele koolstolters kunnen worden besteld via info@inqcommerce.nlGEBRUIKBedieningspaneelFIG.121.AAN/UIT (Power) knopa.Displayvenster2.MODE (Func e) knopb.Afstandsbediening ontvanger3.Snelheid (Ven la e) knopc.Indicator hoge ven latorsnelheid4.TIMER knopd.Indicator lage ven latorsnelheid5.TEMPERATUUR OMLAAG knope.Automa sche modus indicator6.TEMPERATUUR OMHOOG knopf.Indicator koelmodus7.SLAAP knopg.Indicator ven la emodus8.WIFI AAN/UIT knoph.Indicator ontvoch genmodusi.j.Volle watertank indicatork.Indicator voor compressorbedrijfl.SLAAP indicatorm.WIFI indicatorn.TIMER indicator
 • Page 12

  ZET DE STEKKER IN DE STROOMUITGANGOpen de luchtschacht voor gebruik!Open de horizontale jaloezien (3) (luchtuitlaten) voordat u het apparaat in gebruikt neemt! Pasde lamellen omhoog of omlaag aan in de gewenste rich ng.
 • Page 13

  OPMERKING: Zorg ervoor dat de waterstop (7) vr gebruik goed is afgesloten!AAN-/UITZETTEN VAN HET APPARAAT:1.Druk op de AAN/UIT-knop, het apparaat start in de AUTO (automa sche) modus (E).Automa sche modusIn de automa sche modus kan de unit koelen of ven leren, a ankelijk van deomgevingstemperatuur en de aanpassing van de instellingen. De eenheid is als volgt voorafingesteld:Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 23C, bevindt de unit zich in de automa schekoelmodus en werkt deze volgens de instellingen (standaardinstelling 24C). Tijdens dezebewerking lichten de indicatoren (LED) voor AUTO & KOELMODUS groen op.Als de omgevingstemperatuur lager is dan of gelijk is aan 23C, dan staat de unit in deautoma sche ven la emodus. De indicatoren (LED) voor AUTO & FAN MODUS lichtengroen op.2.Het displayvenster toont ook de omgevingstemperatuur van 0C tot 50C.3.Druk nogmaals op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen.Setpoint-instelling in automa sche koelmodus 18-32CAls u het setpoint op 24C instelt, begint het apparaat af te koelen op 27C (setpoint + 3C). Hetkoelt af tot 25C (setpoint + 1C) en schakelt dan terug naar de ven la e.
 • Page 14

  Instellingsmodus (func e):Druk op de MODE-knop om de gewenste werkmodus te selecteren: automa sch, koelen,ven leren of ontvoch gen. De indicator van uw geselecteerde modus gaat branden.Temperatuur instellen1.Druk op de knop 'Temperatuur omhoog' of 'Temperatuur omlaag' om de gewenstetemperatuur te regelen.2.Het displayvenster toont de temperatuur die u hebt ingesteld terwijl u op de knop'Temperatuur omhoog' of 'Temperatuur omlaag' drukt. Anders wordt al jd deomgevingstemperatuur weergegeven.3.De vooraf ingestelde temperatuur van deze machine is: 24C voor koeling.Ven la esnelheid instellen
 • Page 15

  1.Druk op de SPEED-knop om de gewenste ven la esnelheid te kiezen, hoog of laag. Deindicator voor hoge of lage ven la e gaat tegelijker jd branden.2.Als het apparaat in de AUTO-modus staat, zal het automa sch de ven la esnelheid kiezenop basis van de omgevingstemperatuur (de bijbehorende indicatoren zullen oplichten), opdit moment is de snelheidsschakelaar ongeldig.Timer instellen (energie besparen)1.Druk op de TIMER-knop om de gewenste bedrijfsuren in te stellen (1 tot 24 uur, demerindicator licht op). Wanneer de ingestelde jd is bereikt, wordt de machineautoma sch uitgeschakeld. Het displayvenster toont de jd die u hebt ingesteld terwijl uop de TIMER-toets drukt. Als de merknop niet wordt ingedrukt, werkt het apparaatcon nu.2.Door op de mer te drukken zonder de andere func es in te schakelen, kunt u de jdinstellen waarop de machine begint te werken. Als u bijvoorbeeld de mer op '2' drukt,werkt het apparaat automa sch na 2 uur en start het in de AUTO-modus.Slaap-func e1.In de koelmodus, door op de SLAAP-knop te drukken, zal de ingestelde temperatuur op heteerste uur 1C (2F) s jgen, op het tweede uur nog eens 1C (2F) en vervolgens op dietemperatuur blijven.2.In de slaapstand blij de ven la e op lage snelheid. Druk opnieuw op de SLAAP-toets: deingestelde temperatuur en ven la esnelheid keren nu terug naar de vooraf geselecteerde.3.Het apparaat wordt automa sch uitgeschakeld nadat de SLAAP-func e 12 uur heegedraaid.4.Houd er rekening mee dat de slaapfunc e niet beschikbaar is terwijl de machine in demodus AUTO, VENTILATOR (ven la e) of ONTVOCHTIGING werkt.5.Wanneer de machine in de slaapstand staat, zal de ven latorsnelheid op LAAG staan.
 • Page 16

  Ontvoch gen (DRY)-modusIn de luchtontvoch gingsmodus (DRY) kan de temperatuur niet worden aangepast en wordt deven la e op lage snelheid gexeerd. Wanneer de unit in de luchtontvoch gingsmodus (DRY)werkt, wordt de aan de lucht on rokken voch gheid verzameld in een interne tank. Als de tankvol is, zullen de compressor en motor automa sch STOPPEN. Tegelijker jd gaat de indicator"Water vol" weergeven en hoort u een kort geluid. Als de tank vol is, voert u het water af zoalsaangegeven op de pagina over AFVOER. U kunt het apparaat ook gebruiken zonder dat u detank zo vaak moet legen door gebruik te maken van "con nue afvoer", raadpleeg ook de pagina"AFVOER".OPMERKING: Verwijder in de luchtontvoch gings- en ven la emodus de luchtslang van deuitlaatpijp voordat u het product gebruikt!ZelfdiagnoseDeze machine is uitgerust met een zelfdiagnosefunc e. Als er iets mis is in de machine, gee deLED de woorden "E1" of "E2" weer.E1 betekent dat de sensordraad voor kamertemperatuur niet goed aansluit (deze draadbevindt zich in het midden van de verdamper).E2 betekent dat de sensordraad voor an vries niet goed aansluit (deze draad bevindt zichaan de zijkant van de verdamper).Neem in dit geval contact op met uw servicecentrum. Haal de machine in geen geval zelf uitelkaar!Alle bovenstaande func es kunnen ook wordenuitgevoerd met de meegeleverde afstandsbediening.Deze afstandsbediening werkt op een afstand van 5meter en vereist 2 stuks AAA (R03 / UM4) ba erijenFIG. 13om te werken. Zorg ervoor dat de polariteit + en correct wordt gebruikt.(Ba erijen worden niet meegeleverd met hetapparaat)LET OP!1.Om de levensduur van de compressor te verlengen, wacht u na het uitschakelen van deunit (ten minste) 3 minuten voordat u opnieuw schakelt.
 • Page 17

  2.Het koelsysteem wordt uitgeschakeld als de omgevingstemperatuur lager is dan deingestelde temperatuur. De ven la e blij echter werken op het ingestelde niveau. Als deomgevingstemperatuur boven het geselecteerde niveau komt, werkt de koelfunc e weer.WIFI GEBRUIK / TUYA APPVOORDAT U BEGINTZorg ervoor dat op uw mobiele apparaat iOS 8.1 en hoger of Android 4.4 en hoger wordtuitgevoerd. Controleer uw WIFI-netwerk/naam en zorg ervoor dat uw mobiele apparaat isverbonden met hetzelfde 2.4 GHz WIFI-netwerk en dezelfde naam/router (5 GHz-netwerkenworden NIET ondersteund!)DOWNLOAD DE TUYA SMART APPDownload de app in de App Store of de Google Play Store en zoek naar de "TUYA SMART" -app.Of Scan de volgende QR-code:REGISTREREN/INLOGGEN/PROFIEL1. Start de applica e "TUYA SMART".2. Tik op "akkoord" om het privacybeleid te beves gen.3. Voer uw mobiele telefoonnummer of e-mailadres in om u te registreren.4. Druk op "verica ecode ophalen".5. Voer de "verica ecode" in die naar uw telefoonnummer of e-mailadres is gestuurd.6. Maak een wachtwoord en log in voor het nieuwe gebruik van de app of ga naar Inloggen als ual een bestaand account hebt.STEL UW AIRCO-EENHEID IN1. Sluit de voedingskabel van uw airco-eenheid aan op het geaarde stopcontact en wacht 10seconden om de voedingskabel opnieuw aan te sluiten.2. Zorg ervoor dat u uw wi-wachtwoord beschikbaar hebt.3. Klik op "Voeg Apparaat Toe" of "+".4. Ga naar "Grote huishoudelijke apparaten".5. Selecteer uw produc ype "Aircondi oning".6. Klik op "BEVESTIGEN" wanneer de WIFI LED-indicator snel knippert op het bedieningspaneel.
 • Page 18

  7. Volg de instruc es in de app jdens het verbinden en congureren.8. Gefeliciteerd! U bent klaar om de FlinQ Aircondi oning te gebruiken en u kunt uw mobieletelefoon gebruiken om uw unit te bedienen door de temperatuur, modus, snelheid, mer,slaapstand etc. te selecteren.RESET INDIEN NODIGAls uw apparaat niet knippert, volgt u de onderstaande stappen duidelijk:1. Klik op HELP of gebruik de veelgestelde vragen-lijst in de app;2. Volg de stappen 1, 2 en 3 totdat de WIFI LED-indicator op het apparaat knippert.STEP 1: Schakel het apparaat in en schakel het na 10 seconden uit. Schakel daarna opnieuw in.STEP 2: Houd de WIFI-knop langer dan 5 seconden ingedrukt.STEP 3: Beves g dat het indica elampje nu snel knippert en druk vervolgens op de knop"Beves g indicator knippert snel" in de app.Ga voor meer informa e van TUYA over het gebruik en de ondersteuning van de APP naar dewebsite: www.tuya.com.STEMONDERSTEUNING INSTELLENGOOGLE ASSISTANT:1. Open de "Google Home"-applica e.2. Selecteer rechts onder de knop "proel/gezicht" en selecteer vervolgens onder de sec e"Google-assistent" de knop "Meer Instellingen". Ga nu naar het tabblad "Assistent" bovenaan enselecteer "Home Control".3. Selecteer de +, rechts onderaan.4. Zoek naar TUYA SMART in de zoekbalk of selecteer het in de lijst wanneer u naar benedenbladert.5. Volg de instruc es om de verbindingslink tot stand te brengen. Gebruik uw TUYA-wachtwoorden inlog wanneer daarom wordt gevraagd jdens het installa eproces.6. Klaar!DINGEN DIE U KUNT ZEGGEN:Hey Google, zet de airco aanHey Google, zet de airco uitAMAZON ALEXA:1. Open de "Amazon Alexa"-app.2. Selecteer Skills & Games in het menu.3. Zoek naar "TUYA SMART" en selecteer vervolgens "Inschakelen om te gebruiken".4. Volg de instruc es om de verbindingslink tot stand te brengen. Gebruik uw TUYA-wachtwoorden inlog wanneer daarom wordt gevraagd jdens het installa eproces.5. Klaar!DINGEN DIE U KUNT ZEGGEN:
 • Page 19

  Alexa, zet de airco aanAlexa, zet de airco uitWAARSCHUWINGEN: Zorg ervoor dat de WIFI-netwerken alleen jdens de installa e 2.4 GHz zijn. De WIFI-autorisa emethode moet worden ingesteld als WPA2-PSK en het coderingstype alsAES of beide worden ingesteld op AUTO. Draadloze router kan niet worden ingesteld als 802.11N. Herstel het apparaat bij problemen en stel het opnieuw in vanaf het begin! Voor Google Assistant en Amazon Alexa; als deze niet worden gevonden, probeer dan deTUYA-func e of de app voor thuisvaardigheden (voor Alexa) uit te schakelen. Als u het apparaat volledig moet RESETTEN, volg dan de RESET-instruc es in de TUYA-app ofde FAQ of ga naar www.tuya.com. Gebruik deze stekker alleen met geaarde stopcontacten en niet met verlengkabels. Dit apparaat hee geen veiligheidsuitschakeling. Elk ander gebruik dan de beoogde manier voor dit apparaat is niet gevalideerd voor enigegaran e of aansprakelijkheid. Dit apparaat mag alleen voor privgebruik worden ingezet.
 • Page 20

  AFVOER/WATERTANKTijdens het a oelen wordt er wat water uit de lucht in de unit gehaald. Als het reservoir van hetwaterreservoir vol is, stoppen zowel de compressor als de motor en zoemen de units (u kunt opeen willekeurige knop drukken om het zoemen te stoppen). De indicator Watertank Volknippert om u dit te tonen.Leeg het water op een van de volgende manieren om de koeling weer te laten werken:1. Schakel de aircondi oner uit en verplaatshem niet als hij vol is.2. Plaats een bak (bijvoorbeeld een waterbak)onder het afvoergat.3. Verwijder de afvoerknop en rubberen pluguit het afvoergat en laat het waterweglopen.4. Als de container bijna vol is, plaatst u derubberen plug in het afvoergat terug enleegt u de waterbak.5. Herhaal dit totdat het apparaat leeg is.6. Plaats de rubberen plug terug en draai deafvoerknop stevig vast.7. Schakel het apparaat in - de indicator voorvol water of compressor mag niet meerknipperen.FIG.14Als u het apparaat liever gebruikt zonder de tank zo vaak te legen, gaat u als volgt te werk:Verwijder de a apknop en rubberen plugen bewaar deze voor toekoms g gebruik.Sluit de meegeleverde afvoerbuis aan opde waterafvoer zoals afgebeeld. Plaats hetandere uiteinde in een afvoer en zorgervoor dat deze niet vervormd en/ofgebogen is.FIG.15
 • Page 21

  De afvoerbuis kan worden verlengd dooreen verlengbuis toe te voegen en eengeschikte connector te gebruiken.FIG.16Let alstublie op:1. De afvoer moet zich op een lager niveaubevinden dan de afvoeropening op deunit.2. De knipperende indicator "vollewatertank" werkt niet in dezedrainagemodus.3. Als u de waterbuis wilt verlengen, kunt udeze aansluiten op een andere buis (OD:18 mm).*De verlengde buis wordt NIETmeegeleverd met het apparaat.FIG.17
 • Page 22

  ONDERHOUDTrek al jd de stekker uit het stopcontact voordat u de aircondi oner gaatreinigen.Reinig regelma g om de ecin e van de aircondi oner te maximaliseren.Behuizing reinigenGebruik een zachte, voch ge doek om het lichaam schoon te vegen.Gebruik nooit agressieve chemicalin, benzine, wasmiddelen, chemisch behandeldedoeken of andere reinigingsoplossingen. Deze kunnen allemaal de kastbeschadigen.Schoonmaken van de koolstoltersGebruik een stofzuiger of k licht op het lter om los stof en vuil van de lters teverwijderen en spoel het vervolgens grondig af onder stromend water (niet warmerdan 40C).Grondig drogen voor vervanging.Let op! Gebruik het apparaat nooit zonder lters.Opslaan na einde seizoen Tap al het water in de unit af voordat u de unit een paar uur volledig inven la emodus laat werken om de binnenkant van de unit en alle onderdelengrondig te drogen. Ontkoppel en reinig de luchtslang en de onderdelen ervan Trek de stekker uit het stopcontact en bewaar het netsnoer. Reinig of vervang het lter. Verwijder de ba erijen uit de afstandsbediening en bewaar deze op een veiligeplaats. Vervang in de originele doos of hoes voor opslag in een volledig droge envorstvrije omgeving en neem maatregelen ter beheersing van stof.
 • Page 23

  FOUTENCONTROLELIJSTDe airco werkt nietIs de aircondi oner (goed) aangesloten?Is er een stroomstoring?Knippert de vol water indicator?Is de kamertemperatuur lager dan de ingesteldetemperatuur?De machine lijkt maar weinig te doenIs er direct zonlicht? (Doe de gordijnen dicht!)Zijn er teveel vensters en ramen open?Zijn er teveel mensen in de kamer?Is er iets in de kamer dat heel veel warmteproduceert?De machine lijkt niets te doenZijn de lters vies of vervuild?Is de luch n- of uitlaat geblokkeerd?Ligt de kamertemperatuur onder de geselecteerdetemperatuur?Teveel geluidStaat de machine niet egaal, zodat trillingenkunnen ontstaan?Is de vloer onder de airco vlak en een?Mogelijk is de oververhi ngsbeveiliging van deDe compressor func oneert niet
 • Page 24

  compressor ingeschakeld. Wacht gewoon tot detemperatuur minimaal 3 minuten of langer daalten start het apparaat opnieuw.De afstandsbediening werkt nietDe afstand tussen de afstandsbediening en hetapparaat is te groot.De afstandsbediening is niet uitgelijnd met derich ng van de ontvanger van deafstandsbediening (B).De ba erijen zijn leeg.E1 ERROR WEERGEGEVENHars temperatuursensor abnormaal (verdamper)E2 ERROR WEERGEGEVENKoperen temperatuursensor is abnormaal(ontladingsbuis)) Probeer het apparaat nooit zelf te repareren of te demonteren!Alleen een bevoegde professional mag het apparaat demonteren.Aangeraden wordt om het apparaat periodiek voor professioneel onderhoudop te sturen.Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für FlinQ FQC-8150 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von FlinQ FQC-8150 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,6 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info