787201
6
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
Infradark
20
NL
Montage- en bedieningsinstructies
Algemene instructies
Lees deze instructies zorgvuldig door
voorafgaand aan installatie en gebruik. Bewaar
deze handleiding voor naslagdoeleinden.
Het product mag uitsluitend worden
gebruikt zoals beschreven in de montage- en
bedieningsinstructies. De garantie geldt uitsluitend
als het product wordt gebruikt op de bedoelde
manier en in overeenstemming met de instructies.
Toepassing
Infradark is een krachtige terrasstraler met
een stijlvol ontwerp van zwart geanodiseerd
aluminium en is bij uitstek geschikt voor
elegante toepassingen in de buitenlucht in
tegen de wind beschermde gebieden. De
straler voorziet in een aangename warmte
en kan worden ingesteld op 1/3, 2/3 of vol
vermogen.
Beschermingsklasse: IP55.
Plaatsing
De infraroodstralers moeten rond het te
verwarmen gebied worden geplaatst. Optimaal
comfort realiseert u als de warmte vanuit twee
richtingen wordt verdeeld. Fig.1. Een vuistregel
voor infraroodstralers uitgerust met metalen
buisvormige elementen is dat 750-1000 W/
m² de gevoelstemperatuur verhoogt met
ongeveer 10 °C. Voor afgesloten gebieden
moet de capaciteitsbehoefte worden berekend.
De aanbevolen installatie hoogten voor de
straler worden weergegeven op de introductie
pagina's.
Montage
Infradark kan worden geïnstalleerd aan een
muur of een plafond met de meegeleverde
beugels. De straler kan worden gekanteld in
een aantal vaste posities.
De straler mag niet worden afgesteld richting
het plafond of brandbaar materiaal en mag niet
worden gemonteerd in het plafond. Fig.2.
Zie de schema's op de inleidende pagina's voor
de minimale afstand.
1. Boor vier gaten in de muur/het plafond.
2. Monteer de twee beugels. Fig.3.
3. Plaats de boogvormige beugels in de speciale
rail op de bovenkant van de straler. Fig.4.
4. Lijn de gaten van de beugels uit en zet de
beugels in de gewenste hoek aan elkaar vast
met behulp van de meegeleverde bouten.
Aansluiting
IND15, IND18 en IND24 worden geleverd met
een snoer met stekker met een lengte van
1,9 meter voor aansluiting op een geaard
stopcontact. IND32 wordt geleverd met een
snoer zonder stekker met een lengte van 3
meter.
Het aansluitsnoer mag niet tegen de eenheid
rusten, aangezien het oppervlak heet wordt of
door thermische straling kan worden geraakt.
Neem contact op met een elektricien als het
snoer moet worden vervangen. Door de hoge
temperaturen in de straler moet een snoer
van het volgende type of vergelijkbaar worden
gebruikt:
IND15, IND18: H05RN-F 3x1mm²x1,9m
IIND24: H07RN-F 3x1,5mm²x1,9m
IIND32: H05SS-F 3x1,5mm²x3m.
Neem bij twijfel contact op met een elektricien.
Regelingen
De straler is uitgerust met een dimmer om
de verwarmingscapaciteit in drie stappen
aan te kunnen passen met de meegeleverde
afstandsbediening. Met de afstandsbediening
kunnen meerdere stralers worden geactiveerd.
Na iedere keer herstarten gaat het systeem
terug naar de instelling die geselecteerd was
voordat het systeem werd uitgeschakeld.
Gebruik de meegeleverde 2x 12V A23
batterijen voor de afstandsbediening. Haal
de batterijen eruit als de afstandsbediening
langere tijd niet wordt gebruikt om de
levensduur van de batterijen te verlengen.
Maak bij het vervangen van batterijen altijd
gebruik van hetzelfde type batterijen.
Het kan zijn dat de afstandsbediening niet
werkt als er sprake is van een signaalverlies
tussen de afstandsbediening en de
warmtestraler.
On -
Stand-by 0 -
High 1
Med 2/3
Low 1/3
Capaciteit Kleur (LED)
Blauw
Paars
Rood
29
ON
STAND-BY
HI
MED
LOW
Fig.5.
5. Haal de daarna schroeven stevig aan.
6

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Frico Infradark wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Frico Infradark

Frico Infradark Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Frico Infradark Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info