787201
7
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/9
Nächste Seite
Infradark
21
NL
On -
Stand-by 0 -
High 1
Med 2/3
Low 1/3
Kleur (LED)
Onderhoud
Tijdens alle service-, reparatie- en
onderhoudswerkzaamheden moet de voeding
naar de eenheid worden ontkoppeld. Wacht
totdat de eenheid koud is. De eenheid heeft
geen bewegende onderdelen waardoor er
weinig onderhoud nodig is. Wel moet de
eenheid schoon en vrij van stof en vuil worden
gehouden. Gebruik een zachte, droge doek om
de unit te reinigen. Als de behuizing erg vuil is,
gebruik dan een iets vochtige doek en, indien
nodig, een mild schoonmaakmiddel. Neem de
behuizing daarna met een droge doek af om
het vocht te verwijderen.
Er kan bij het eerste gebruik een ratelend
geluid worden waargenomen als de
oppervlaktelaag van de panelen neerslaat.
In alle elektrische verwarmingsapparaten
kunnen korte klikjes hoorbaar zijn als gevolg
van beweging, aangezien het materiaal door
temperatuurveranderingen kan uitzetten of
inkrimpen.
Maak bij dit product altijd gebruik van schone
handschoenen. Zorg dat het product schoon
is voordat het wordt ingeschakeld.
Bij aanwezigheid van aerosolen, lakken,
oplosmiddelen, stof en dergelijke kan zich
een laag op het product vormen en kan er
verkleuring optreden.
Een lichte verkleuring van het product
na verloop van tijd is normaal. Onjuiste
installatie of een ongebruikelijk hoge
omgevingstemperatuur kan leiden tot extra
verkleuring. Het vermogen wordt hierdoor
niet aangetast.
Reststroomonderbreker
Als de installatie wordt beveiligd met een
reststroomonderbreker die inschakelt
wanneer het apparaat wordt aangesloten,
kan dit worden veroorzaakt door vocht in het
verwarmingselement. Als een apparaat met
verwarmingselement lange tijd niet is gebruikt
of in een vochtige omgeving is opgeslagen, kan
er vocht in het element komen.
Dit moet niet worden gezien als een storing,
maar kan eenvoudig worden verholpen door
het apparaat via een contactdoos zonder een
veiligheidsschakelaar op de netvoeding aan
te sluiten, zodat het vocht uit het element
kan worden verwijderd. De droogtijd kan
variëren van enkele uren tot een paar dagen.
Uit voorzorg moet de unit af en toe korte
tijd draaien als deze langere tijd niet wordt
gebruikt.
Verpakking
Verpakkingsmaterialen worden geselecteerd
met aandacht voor het milieu en zijn daarom
recyclebaar.
Hantering van product aan het einde van
de levenscyclus
Dit product kan stoffen bevatten die
noodzakelijk zijn voor het correct functioneren
van het product, maar die mogelijk
schadelijk zijn voor het milieu. Het product
mag niet bij het algemene huishoudelijke
afval worden gedaan, maar moet worden
afgeleverd bij een speciaal inzamelpunt voor
milieuverantwoordelijk recyclen. Neem contact
op met de plaatselijke autoriteiten voor nadere
informatie over het voor u dichtstbijzijnde
inzamelpunt.
Veiligheid
Voor alle installaties van elektrisch verwarmde
producten moet een reststroomonderbreker van
300 mA voor brandbeveiliging worden gebruikt.
De unit mag niet geheel of gedeeltelijk worden
bedekt, omdat oververhitting tot brandgevaar
kan leiden!
Het apparaat mag niet precies onder een
stopcontact worden geplaatst!
The unit mag niet gebruikt worden bij schade
aan de unit of aansluiting. Kans op letsel!
De kabel en stekker moeten zich buiten het
warme stralingsgebied bevinden.
Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen
vanaf 8 jaar en door personen met beperkte
fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten
of personen die gebrek aan kennis of ervaring
hebben onder voorwaarde dat zij onder toezicht
staan of afdoende instructies hebben gekregen
over het veilige gebruik van het toestel en de
mogelijke gevaren ervan begrijpen. Kinderen
mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en
onderhoud van het toestel mogen niet worden
uitgevoerd doorkinderen, tenzij zij onder
toezicht staan.
Opstarten
Als de unit voor het eerst of na een langere
periode van stilstand wordt gebruikt, kan er
rook of een geur optreden als gevolg van
op het element achtergebleven stof of vuil.
Dit is volstrekt normaal en zal na korte tijd
verdwijnen.
De straler bereikt de maximale temperatuur
15-20 minuten na het opstarten.
7

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Frico Infradark wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Andere Handbücher von Frico Infradark

Frico Infradark Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Frico Infradark Bedienungsanleitung - Englisch - 8 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info