Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/25
Nächste Seite
MONTAGE VAN DE OVEN IN HET KEUKENBLOK
BELANGRIJK
VERKLARING VAN CONFORMITEIT
Controleer bij het uitpakken van de oven of het apparaat niet is beschadigd. In
geval van twijfel het apparaat niet gebruiken: neem contact op met een
vakbekwame gekwalificeerde persoon. Hou het verpakkingsmateriaal zoals
plastic zakken, polystyreen of spijkers buiten het bereik van kinderen, omdat
deze gevaarlijk zijn voor kinderen.
Om de oven goed te laten werken, dient de keukenombouw hiervoor geschikt te zijn. De panelen van
het meubel die naast de oven zijn geplaatst moeten van hittebestendig materiaal zijn. Zorg ervoor dat
de lijm van de kastjes die van gefineerd hout zijn gemaakt temperaturen van tenminste 120
ºC
kunnen weerstaan
. Kunststof of lijm wat dergelijke temperaturen niet kan weerstaan zal smelten en
vervormen de ombouw. Zodra de oven is ingebouwd in de keukenombouw moeten de elektrische
onderdelen volledig worden geïsoleerd. Dit is een wettelijke veiligheidseis. Alle afschermingen moeten
stevig worden bevestigd zodat het onmogelijk is om ze te verwijderen zonder speciaal gereedschap.
Verwijder de achterkant van het keukenmeubel om te zorgen voor een adequate luchtstroom rond de
oven. De oven moet aan de achterkant minstens een opening hebben van 45 mm.
Plaats de oven in de daarvoor bestemde ruimte in het keukenblok; het kan onder een werkblad of in
een verticale kast worden gemonteerd. Zet de oven met schroeven op zijn plaats met behulp van de
twee bevestigingsgaten in het frame. Om de bevestigingsgaten te lokaliseren de ovendeur openen en in
de binnenkant kijken. Voor voldoende ventilatie moeten de afmetingen en afstanden zoals vermeld in
deze gebruiksaanwijzing worden aangehouden bij het vastzetten van de oven.
HAMBURG 7070 EBE Versie NL 02/2017 Pagina 10 van 25
10

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Frilec HAMBURG 7070 EBE wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Frilec HAMBURG 7070 EBE in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,49 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info