Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/13
Nächste Seite
DE Betriebsanleitung
Elektro-Heckenschere
EN Operator’s manual
Electric Hedge Trimmer
FR Mode d’emploi
Taille-haies électrique
NL Gebruiksaanwijzing
Elektrische heggenschaar
SV Bruksanvisning
Elektrisk Häcksax
DA Brugsanvisning
Elektrisk hækkeklipper
FI Käyttöohje
Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
NO Bruksanvisning
Elektrisk hekksaks
IT Istruzioni per l’uso
Tagliasiepi elettrica
ES Instrucciones de empleo
Recortasetos eléctrico
PT Manual de instruções
Tesoura eléctrica de sebes
PL Instrukcja obsługi
Elektryczne nożyce do żywopłotu
HU Használati utasítás
Elektromos sövénynyíró
CS Návod k obsluze
Elektrické nůžky na živý plot
SK Návod na obsluhu
Elektrické nožnice na živý plot
EL Οδηγίες χρήσης
Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
RU Инструкция по эксплуатации
Электрические кусторезы
SL Navodilo za uporabo
Električne škarje za živo mejo
HR Upute za uporabu
Električne škare za živicu
SR / Uputstvo za rad
BS Električne makaze za živicu
UK Інструкція з експлуатації
Електричний садовий секатор
RO Instrucţiuni de utilizare
Trimmer-ul electric de tuns garduri vii
TR Kullanma Kılavuzu
Elektrikli Çit Kesici
BG Инструкция за експлоатация
Електрически храсторез за жив
плет
SQ Manual përdorimi
Gërshërë elektronike gardhishtesh
ET Kasutusjuhend
Elektrilised hekikäärid
LT Eksploatavimo instrukcija
Elektrinės gyvatvorių žirklės
LV Lietošanas instrukcija
Elektriskais dzīvžogu trimmeris
ComfortCut 550/50 Art. 9833
ComfortCut 600/55 Art. 9834
PowerCut 700/65 Art. 9835
LV LT ET SQ BG TR RO UK
SR /
BS
HR SL RU EL SK CS HU PL PT ES IT NO FI DA SV NL FR EN DE
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  IT NO FI DA SV NL FR EN DE
  DE Betriebsanleitung
  Elektro-Heckenschere
  EN Operator’s manual

  Electric Hedge Trimmer
  FR Mode d’emploi

  Taille-haies électrique
  NL Gebruiksaanwijzing

  Elektrische heggenschaar
  SV Bruksanvisning
  Elektrisk Häcksax
  DA Brugsanvisning

  Elektrisk hækkeklipper
  FI Käyttöohje

  Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
  NO Bruksanvisning

  Elektrisk hekksaks
  IT Istruzioni per l’uso

  Tagliasiepi elettrica
  ES Instrucciones de empleo

  Recortasetos eléctrico
  PT Manual de instruções

  Tesoura eléctrica de sebes
  PL Instrukcja obsługi

  Elektryczne nożyce do żywopłotu
  HU Használati utasítás

  Elektromos sövénynyíró
  CS Návod k obsluze

  Elektrické nůžky na živý plot

  Art. 9833
  Art. 9834
  Art. 9835

  SK Návod na obsluhu

  Elektrické nožnice na živý plot
  EL Οδηγίες χρήσης
  Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
  RU Инструкция по эксплуатации

  Электрические кусторезы
  SL Navodilo za uporabo

  Električne škarje za živo mejo
  HR Upute za uporabu

  Električne škare za živicu
  SR / Uputstvo za rad
  BS Električne makaze za živicu
  UK Інструкція з експлуатації

  Електричний садовий секатор
  RO Instrucţiuni de utilizare
  Trimmer-ul electric de tuns garduri vii
  TR Kullanma Kılavuzu

  Elektrikli Çit Kesici
  BG Инструкция за експлоатация
  Електрически храсторез за жив
  плет
  SQ Manual përdorimi
  Gërshërë elektronike gardhishtesh
  ET Kasutusjuhend

  Elektrilised hekikäärid
  LT Eksploatavimo instrukcija

  Elektrinės gyvatvorių žirklės
  LV Lietošanas instrukcija
  Elektriskais dzīvžogu trimmeris

  LV LT ET SQ BG TR RO UK SR /
  BS HR SL RU EL SK CS HU PL PT ES

  ComfortCut 550/50 
  ComfortCut 600/55 
  PowerCut 700/65  • Page 2

  A1

  O1

  9
  1
  5

  2

  7
  2

  6

  4
  3

  O2

  O3

  O4

  O5
  8
  9
  0
  q

  2 • Page 3

  NL

  GARDENA Elektrische heggenschaar ComfortCut 550/50 /
  ComfortCut 600/55 / PowerCut 700/65
  1. VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
  2. MONTAGE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  3. BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
  4. ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  5. OPBERGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  6. STORINGEN VERHELPEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
  7. TECHNISCHE GEGEVENS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  8. TOEBEHOREN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  9. SERVICE / GARANTIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
  Vertaling van de originele instructies.
  Dit product is niet bestemd om te worden
  gebruikt door personen (inclusief kinderen) met
  beperkte fysieke, sensorische of geestelijke

  ­capaciteiten of die geen ervaring met en/of kennis van het
  product hebben, tenzij zij onder toezicht staan van een voor
  hun veiligheid verantwoordelijke persoon of hiervan instructies hebben gekregen hoe het product moet worden
  gebruikt. Kinderen moeten onder toezicht staan, om ervoor
  te zorgen dat ze niet met het product spelen. Wij adviseren
  jongeren het product pas vanaf 16 jaar te gebruiken.
  ­ oorschriften
  Gebruik volgens de v
  De GARDENA heggenschaar wordt gebruikt voor het
  snoeien van hagen, heesters en grasbedekkingen in privéhuis- en volkstuinen.
  Het product is niet geschikt om langdurig te gebruiken.
  GEVAAR! Lichamelijk letsel! Gebruik het apparaat
  niet om het gras van gazons / gazonranden te maaien, materiaal fijn te ­hakken of compost te maken.

  1. VEILIGHEID
  BELANGRIJK!
  Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en bewaar
  deze om naderhand nog eens te kunnen nalezen.
  Symbolen op het product:  Lees de gebruiksaanwijzing.
  
  Draag altijd goedgekeurde gehoorbescherming. Draag altijd goedgekeurde
  oogbescherming.
  
  Gevaar – Blijf met uw handen uit de buurt
  van het mes.
  

  betrekking op elektrische gereedschappen die met
  netspanning worden gebruikt (met een netsnoer) en op
  elektrische gereedschappen die met een accu werken
  (zonder netsnoer).
  1) Veiligheid op de werkplek
  a) Houd het gedeelte waar u werkt netjes en goed
  verlicht. Chaos of slecht verlichte werkplekken kunnen
  leiden tot ongevallen.
  b) Werk met het elektrische gereedschap niet in een
  explosiegevaarlijke omgeving, waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden.­
  ­Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die
  stof of dampen kunnen ontsteken.
  c) Houd kinderen en andere personen tijdens
  het gebruik van het elektrische gereedschap op
  afstand. Bij afleiding kunt u de controle over het
  ­apparaat verliezen.

  2) Elektrische veiligheid
  a) De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stek 
  Trek de stekker direct uit het stopcontact,
  ker mag op geen enkele wijze worden veranwanneer het snoer beschadigd of doorgederd. Gebruik geen adapterstekker samen met
  sneden werd.
  geaarde elektrische gereedschappen.
  Onveranderde stekkers en passende contactdozen
  Algemene veiligheidsaanwijzingen
  verkleinen het risico op een elektrische schok.
  Algemene veiligheidsaanwijzingen voor
  b) Voorkom lichaamscontact met geaarde opperelektrische gereedschappen
  vlakken zoals buizen, verwarmingen, fornuizen en
  koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
  
  elektrische schok, wanneer uw lichaam geaard is.
  WAARSCHUWING!
  c) Houd elektrische gereedschappen uit de buurt
  Lees alle veiligheidsaanwijzingen en instructies.
  van regen of vocht.
  Nalatigheden bij het in acht nemen van de veiligheids­
  Het binnendringen van water in elektrisch gereedschap
  aanwijzingen en instructies kunnen een elektrische schok,
  verhoogt het risico op een elektrische schok.
  brand en / of ernstige verwondingen veroorzaken.
  d) Gebruik het snoer niet anders dan voor de eigenBewaar alle veiligheidsaanwijzingen en instructies
  lijke bestemming, dus niet om het elektrische
  voor toekomstig gebruik. Het in de veiligheidsaanwijzin­
  gereedschap aan te dragen, aan op te hangen of
  gen gebruikte begrip “elektrisch gereedschap” heeft  22

  Stel het apparaat niet bloot aan regen. • Page 4

  4) Gebruik en behandeling van elektrisch
  ­gereedschap
  a) Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw
  werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.
  Met het juiste elektrische gereedschap werkt u beter
  en veiliger binnen het vermelde vermogensbereik.
  b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan
  de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap dat
  niet meer in- of uitgeschakeld kan worden, is gevaarlijk
  en moet worden gerepareerd.
  c) Trek de stekker uit het stopcontact en / of verwijder de accu voordat u het apparaat instelt, accessoires wisselt of het apparaat weglegt.
  Deze voorzorgsmaatregel verhindert dat het elektrische
  gereedschap onopzettelijk start.
  d) Berg ongebruikte elektrische gereedschappen
  buiten reikwijdte van kinderen op. Laat het apparaat niet gebruiken door personen die hiermee
  3) Veiligheid van personen
  niet vertrouwd zijn of die deze instructies niet
  a) Wees attent! Let erop wat u doet en ga verstandig
  hebben gelezen.
  aan het werk met elektrisch gereedschap.
  Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer ze
  Gebruik geen elektrisch gereedschap, wanneer
  door onervaren personen worden gebruikt.
  u moe bent of onder invloed staat van drugs,
  e)

  Onderhoud elektrische gereedschappen zorgvulalcohol of medicijnen.
  dig. Controleer of bewegende onderdelen onbeEén moment van onoplettendheid bij het gebruik van
  rispelijk functioneren en niet blijven haken, of
  het elektrische gereedschap kan leiden tot ernstige
  onderdelen gebroken zijn of zodanig zijn bescha­verwondingen.
  digd dat de functie van het elektrische gereedb) Draag een persoonlijke beschermingsuitrusting
  schap wordt belemmerd. Laat beschadigde
  en altijd een veiligheidsbril.
  onderdelen repareren alvorens het apparaat te
  Het dragen van een ­persoonlijke beschermingsuitrus­
  gebruiken. Veel ongevallen vinden hun oorzaak in
  ting zoals een stofmasker, slipvaste veiligheidsschoe­
  slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
  nen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhan­
  f) Houd uw snijgereedschappen scherp en schoon.
  kelijk van het type en gebruik van het elektrische
  Zorgvuldig onderhouden snijgereedschappen met
  gereedschap, verkleint het risico op verwondingen.
  scherpe snijranden blijven minder snel haken en zijn
  c) Voorkom een onopzettelijke ingebruikname.
  gemakkelijker te bedienen.
  Zorg ervoor dat het elektrische gereedschap
  Gebruik het elektrische gereedschap, acces­
  g)

  ­uitgeschakeld is voordat u het op de stroomvoorsoires, gebruiksgereedschappen enz. overeenziening en/of de accu aansluit, het oppakt of
  komstig deze instructies. Houd daarbij rekening
  draagt. Wanneer u uw vingers tijdens het dragen van
  met de werkomstandigheden en de uit te voeren
  het elektrische gereedschap op de schakelaar houdt
  werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereed­
  of het apparaat ingeschakeld op de stroomvoorziening
  schappen voor andere dan de voorziene toepassingen
  aansluit, kan dat leiden tot ongevallen.
  kan leiden tot gevaarlijke situaties.
  d) Verwijder instelgereedschappen of stelsleutels
  voordat u het elektrische gereedschap inschakelt. 5) Service
  Gereedschap of sleutels die zich in een draaiend appa­
  Laat uw elektrische gereedschap alleen repareren
  raatonderdeel bevinden, kunnen verwondingen veroor­
  door gekwalificeerd en geschoold personeel en
  zaken.
  alleen met originele onderdelen.
  e) Voorkom een abnormale lichaamshouding. Let
  Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het
  erop dat u altijd veilig en stevig staat, en zorg
  elektrische gereedschap behouden blijft.
  ervoor dat u altijd uw evenwicht behoudt.
  Daardoor hebt u het elektrische gereedschap in
  Veiligheidsaanwijzingen voor heggenscharen:
  ­onverwachte situaties beter onder controle.
  • Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijf) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde
  mes. Probeer gesnoeid materiaal niet te verwijde­kleding of sieraden. Houd haar, kleding en handren of vast te pakken wanneer het mes beweegt.
  schoenen uit de buurt van bewegende onder­
  Verwijder vastgeklemd gesnoeid materiaal alleen
  delen.
  wanneer het apparaat is uitgeschakeld.
  Loszittende kleding, sieraden of lang haar kan door
  Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van
  bewegende onderdelen worden gegrepen.
  de heggenschaar kan ernstige verwondingen veroorza­
  ken.
  g) Wanneer stofafzuig- en -opvangvoorzieningen
  kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te • Draag de heggenschaar aan de handgreep
  overtuigen dat deze aangesloten zijn en correct
  ­wanneer het mes stilstaat. Breng altijd de mes­
  worden gebruikt. Gebruik van een stofafzuiging kan
  bescherming aan wanneer u de heggenschaar
  risico’s door stof verkleinen.
  transporteert of opbergt.

  23

  NL

  om de stekker mee uit het stopcontact te trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
  scherpe randen of bewegende apparaatonder­
  delen. Beschadigde of in elkaar gewikkelde snoeren
  verhogen het risico op een elektrische schok.
  e) Wanneer u met elektrisch gereedschap in de
  openlucht werkt, dient u alleen verlengsnoeren te
  gebruiken die ook geschikt zijn voor gebruik buitenshuis.
  Het gebruik van een verlengsnoer dat geschikt is voor
  gebruik buitenshuis verkleint het risico op een elektri­
  sche schok.
  f) Wanneer het gebruik van elektrisch gereedschap
  in een vochtige omgeving niet kan worden ver­
  meden, dient u van een aardlekschakelaar
  gebruik te maken.
  Het gebruik van een aardlekschakelaar verkleint het
  ­risico op een elektrische schok. • Page 5

  NL

  Een zorgvuldige omgang met het apparaat verkleint het
  risico op verwondingen door het mes.
  • Houd het elektrische gereedschap alleen vast aan
  de geïsoleerde handgreepvlakken, omdat het
  snijmes in contact kan komen met verborgen
  elektriciteitskabels of het eigen netsnoer. Contact
  van het snijmes met een snoer dat onder spanning
  staat, kan metalen apparaatonderdelen onder spanning
  zetten en dat kan leiden tot een elektrische schok.
  • Houd het snoer uit de buurt van het snijgedeelte.
  Tijdens het werken kan het snoer in de struiken of
  de heg verborgen zijn en per ongeluk worden door­
  gesneden.

  raken en het prestatievermogen van uw apparaat verminderen.
  Ontkoppel altijd eerst de netspanningskabel voordat
  u een stekker, aansluiting of verlengkabel loskoppelt.
  Na het uitschakelen de stekker uit het stopcontact halen
  en de kabel controleren op beschadigingen of slijtage
  voordat u de kabel oprolt en het apparaat opbergt.
  Een beschadigde kabel niet herstellen. Stuur het apparaat
  naar het dichtstbijzijnde door GARDENA erkende
  ­GARDENA-servicecenter of -dealerbedrijf.
  Rol de kabel altijd zorgvuldig op, voorkom knikvorming.
  Gebruik het apparaat alleen met wisselspanning zoals
  aangegeven staat op het typeplaatje op het product.
  Sluit op geen enkel onderdeel van het apparaat een aarExtra veiligheidsaanwijzingen
  ding aan.
  Veiligheid van het werkgebied
  Als het apparaat ongewenst start terwijl de netspanningsGebruik het apparaat alleen op de manier en voor de doel- schakelaar is, moet deze onmiddellijk van het stroomnet
  worden losgekoppeld. Neem contact op met de
  einden die in deze gebruiksaanwijzing beschreven zijn.
  ­GARDENA-serviceafdeling om het apparaat te controleren.
  Degene die het apparaat bedient is aansprakelijk voor
  ongevallen en schade die toegebracht wordt aan andere
  Kabels
  mensen of hun eigendommen.
  Besteed tijdens het vervoer bijzondere aandacht aan het Als er verlengkabels worden gebruikt, moeten deze voldoen aan de minimale dwarsdoorsnedes die vermeld zijn
  gevaar voor andere personen.
  in de onderstaande tabel:
  Risico van struikelen. Let op de kabel tijdens het gebruik.
  Spanning
  Kabellengte
  DwarsdoorWaarschuwing! Door de gehoorbescherming die de gebruisnede
  ker draagt, en door het lawaai dat het apparaat maakt,
  is het mogelijk dat de gebruiker naderende personen niet 220 – 240 V / 50 Hz
  Maximaal 20 m 1,5 mm2
  opmerkt.
  220 – 240 V / 50 Hz
  20 – 50 m
  2,5 mm2
  Gebruik het apparaat niet bij naderend onweer.
  Gebruik het apparaat niet in de buurt van water.
  1. Netspanningskabels en verlengkabels zijn verkrijgbaar
  bij uw erkend servicecenter.
  2. Gebruik alleen verlengkabels die speciaal ontworpen
  Elektrische veiligheid
  zijn voor gebruik buitenshuis en die voldoen aan
  
  een van de volgende specificaties: Gewoon rubber
  GEVAAR! Hartstilstand!
  (60245 IEC 53), gewoon PVC (60227 IEC 53) of
  Dit product genereert tijdens de werking een elektromaggewoon PCP (60245 IEC 57)
  netisch veld. Dit veld kan onder bepaalde omstandig­
  3. Als de korte verbindingskabel is beschadigd, moet
  heden invloed hebben op de werkwijze van actieve of
  deze om gevaar te vermijden worden vervangen door
  passieve medische implantaten. Om het gevaar van situade fabrikant, de servicewerkplaats van de fabrikant
  ties die kunnen leiden tot ernstige of dodelijke verwon­
  of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
  dingen uit te sluiten, dienen personen met een medisch
  implantaat hun arts en de fabrikant van het implantaat te
  Persoonlijke veiligheid
  raadplegen alvorens dit product te gebruiken.
  
  Het product moet worden gevoed via een aardlekscha­
  GEVAAR! Verstikkingsgevaar!
  kelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van max.
  Kleinere onderdelen kunnen gemakkelijk worden ingeslikt.
  30 mA. Controleer de overstroombeveiliging telkens als
  De polyzak vormt een verstikkingsgevaar voor kleine
  u deze gebruikt.
  ­kinderen. Houd kleine kinderen tijdens de montage uit te
  Controleer voor ieder gebruik de elektrische kabel, vervang deze als er tekenen zijn van beschadiging of slijtage. buurt.
  Draag altijd geschikte kleding, beschermende handschoeAls een vervanging van de voedingskabel noodzakelijk
  nen en stevige schoenen.
  is, moet deze worden uitgevoerd door de fabrikant of de
  Vermijd contact met de olie van het blad, vooral als deze
  werkplaats van de fabrikant, om veiligheidsrisico's te
  allergische reacties bij u veroorzaakt.
  voorkomen.
  Onderwerp het gebied waar het apparaat gebruikt
  Gebruik het apparaat niet als de elektrische kabels
  gaat worden aan een grondige inspectie en verwijder
  beschadigd of versleten zijn.
  alle kabels en andere vreemde voorwerpen.
  Koppel het apparaat onmiddellijk los van het stroomnet
  Houd het apparaat altijd goed vast met beide handen en
  als de kabel doorgesneden is of als de isolatie beschaaan beide handgrepen.
  digd is.
  Controleer het apparaat voor gebruik en na vallen of stoRaak de elektrische kabel niet aan totdat de stroomtoevoer is uitgeschakeld. De elektrische kabel dient helemaal ten op tekenen van slijtage of beschadiging en repareer
  indien nodig.
  te worden ontward, verwarde kabels kunnen oververhit

  24 • Page 6

  Gebruik en verzorging van elektrische apparaten
  Zorg ervoor dat u weet hoe u het apparaat in een noodgeval snel kunt uitschakelen.
  Houd het apparaat nooit vast aan de afscherming.
  Gebruik het apparaat niet als de beschermingsmiddelen
  (beschermkap, snelle bladstop) beschadigd zijn.
  Gebruik geen ladders terwijl u het apparaat bedient.
  Ontkoppel de netspanningskabel
  • v oordat u het apparaat enige tijd onbeheerd ­achterlaat.
  • v oordat u een verstopping verwijdert.
  • v oordat u het apparaat controleert, schoonmaakt of er
  werkzaamheden aan verricht.
  •a
   ls u in aanraking komt met een voorwerp. Gebruik uw
  apparaat niet voordat u er zeker van bent dat het volledige apparaat veilig functioneert.

  • als het apparaat abnormaal gaat trillen. Controleer het
  apparaat onmiddellijk. Excessieve trilling kan letsel veroorzaken.
  • voordat u het iemand anders doorgeeft.
  Gebruik het apparaat alleen bij temperaturen tussen
  0 – 40 °C.

  NL

  Probeer nooit een incompleet apparaat te gebruiken of
  een apparaat met een niet-geautoriseerde wijziging.

  Onderhoud en opslag
  Lichamelijk letsel!

  Raak de bladen niet aan.
  v Koppel het apparaat los van het stroomnet en
  schuif de beschermende kap over het blad
  ­wanneer u het werk onderbreekt of beëindigt.
  Zorg dat alle moeren, bouten en schroeven vast zijn
  aangedraaid om er zeker van te zijn dat het apparaat ­
  veilig functioneert.
  Als het apparaat warm is geworden tijdens het gebruik,
  moet u het laten afkoelen voordat u het opbergt.

  2. MONTAGE
  
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Risico op snijwonden wanneer het product
  
  onopzettelijk start.
  v Koppel het apparaat los van het stroomnet en
  schuif de beschermende kap over het blad voordat u een montage uitvoert.

  Voorste handgreep monteren [ fig. A1 ]:
  1. Duw de voorste hendel (1) in de sleuf in het apparaat.
  Controleer of de voorste hendel (1) volledig op zijn plaats
  zit en of de opening van de hendel in lijn is met het
  schroefgat.
  2. Steek beide schroeven (2) in de schroefdraadopeningen
  van het product.
  Druk niet op de startknop (9) terwijl u dit doet.
  3. Haal beide schroeven (2) aan met een schroevendraaier.
  Controleer of de schroeven (2) volledig aangehaald zijn
  en de ­startknop (9) volledig kan worden ingedrukt.

  3. BEDIENING
  
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Risico op snijwonden wanneer het product
  
  onopzettelijk start.
  v Koppel het apparaat los van het stroomnet en
  schuif de beschermende kap over het blad voordat u het apparaat aansluit of vervoert.
  De heggenschaar aansluiten [ fig. O1 ]:
  
  LET OP! Risico van elektrische schok!
  Om beschadiging van de netspannings­
  kabel (3) te voorkomen, moet de verleng­
  kabel (4) in de kabelvergrendeling (5)
  ­ orden gestoken.
  w
  v Steek de verlengkabel (4) in de kabelvergrendeling (5) ­voordat u het apparaat gebruikt
  vN
   eem nooit de beschermende kap vast terwijl
  u het ­apparaat aansluit.
  1. Maak een lus in de verlengkabel (4), steek de lus in de
  kabel­vergrendeling (5) en trek ze aan.
  2. Sluit de stekker (6) van het product aan op het stop­
  contact (7) van de verlengkabel.
  3. Sluit de verlengkabel (4) aan op een 230 V stopcontact.

  Werkposities:
  Het product kan gebruikt worden in 3 posities.
  • Zijwaarts snoeien [ fig. O2 ]
  • Boven snoeien [ fig. O3 ]
  • Onder snoeien [ fig. O4 ]
  De heggenschaar starten [ fig. O5 ]:
  
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Risico van letsel als het product niet stopt
  wanneer u de startknop loslaat.
  v De veiligheidsvoorzieningen of schakelaars
  mogen nooit overbrugd worden. De startknoppen (9) / (11) mogen bijvoorbeeld niet aan de
  hendel bevestigd worden.
  Starten:
  Het product is uitgerust met een tweehandige veil­
  igheids­voorziening (2 startknoppen) om te voorkomen dat het product ongewild wordt ingeschakeld.
  1. Verwijder de beschermkap van het blad.
  2. Houd de voorste hendel (8) met één hand vast en druk
  op de ­startknop (9).

  25 • Page 7

  NL

  3. Houd de hoofdhendel (10) met de andere hand vast en
  druk op de startknop (11).
  Het product wordt gestart.

  Stoppen:
  1. Laat de twee startknoppen (9) / (11) los.
  2. Schuif de beschermende kap over het blad.

  4. ONDERHOUD
  
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Risico op snijwonden wanneer het product
  
  onopzettelijk start.
  v Koppel het apparaat los van het stroomnet en
  schuif de beschermende kap over het blad voordat u onderhoud ­uitvoert.

  Heggenschaar reinigen:
  
  GEVAAR! Risico van elektrische schok!
  Verwondingsgevaar en risico op beschadiging van het product.
  v Maak het product niet schoon met water of met
  een waterstraal (in het bijzonder niet onder hoge
  druk).
  1. Maak het product schoon met een vochtige doek.
  2. Reinig de luchtstroomsleuven met een zachte borstel
  (gebruik geen schroevendraaier).
  3. Smeer het blad met een olie met lage viscositeit
  (bijv. GARDENA -onderhoudsolie art. 2366). Vermijd
  contact met de kunststof onderdelen.

  5. OPBERGEN
  Buitenbedrijfstelling:

  Afvoeren:

  Het product moet voor kinderen ontoegankelijk worden
  bewaard.
  1. Ontkoppel het product van het stroomnetwerk.
  2. Reinig het product (zie 4. ONDERHOUD) en
  schuif de beschermende kap over het blad.
  3. Sla het product op in een vorstvrije plaats vóór
  de eerste vorst­periode.

  (conform RL2012/19/EU)

  Het product mag niet met het normale huishoudelijke afval worden afgevoerd. Het moet volgens de
  geldende lokale milieuvoorschriften worden afgevoerd.
  BELANGRIJK!
  Voor het product via uw plaatselijke recyclinginstantie af.

  6. STORINGEN VERHELPEN
  
  GEVAAR! Lichamelijk letsel!
  Risico op snijwonden wanneer het product
  
  onopzettelijk start.

  v Koppel het apparaat los van het stroomnet
  en schuif de beschermende kap over het blad
  voordat u problemen oplost.

  Probleem

  Mogelijke oorzaak

  Oplossing

  Apparaat start niet

  Verlengkabel is losgekoppeld of
  beschadigd.

  vD
   e verlengkabel aansluiten of deze
  indien nodig vervangen.

  Mes is geblokkeerd.

  vV
   erwijder het obstakel.

  Apparaat kan niet
  gestopt worden

  Startknop is geblokkeerd.

  vL
   oskoppelen van het stroomnet
  en de startknop losmaken.

  Heg is niet netjes gesnoeid

  Blad is bot of beschadigd.

  vB
   lad laten vervangen door
  ­GARDENA-service.

   ANWIJZING: Wend u zich bij andere storingen tot uw GARDENA servicecenter. Reparaties
  A
  mogen alleen door de GARDENA servicecenters en door speciaalzaken worden uitgevoerd, die
  door GARDENA zijn goedgekeurd.

  26 • Page 8

  7. TECHNISCHE GEGEVENS
  Eenheid

  Waarde (art. 9833)

  Waarde (art. 9834)

  Waarde (art. 9835)

  Nominaal vermogen

  W

  550

  600

  700

  Netspanning

  V

  230

  230

  230

  Netfrequentie

  Hz

  50

  50

  50

  Slagen

  1/min

  3400

  3400

  3400

  Lengte van blad

  cm

  50

  55

  65

  Afstand tussen tanden van blad

  mm

  27

  27

  27

  Gewicht

  kg

  3,6

  3,7

  3,9

  dB (A)

  84
  3

  85
  3

  87
  3

  dB (A)

  95 / 96
  1,11

  96 / 97
  0,99

  97 / 99
  1,69

  m/s2

  2,6
  1,5

  3,1
  1,5

  3,1
  1,5

  Geluidsdrukniveau LpA1)
  Onzekerheidsmarge kpA
  Geluidsvermogensniveau LWA2):
  gemeten / gegarandeerd
  Onzekerheidsmarge kWA
  Hand- / arm-trilling avhw1)
  Onzekerheidsmarge ka
  Meetmethoden volgens:

  1)

  EN 60745-2-15

  2)

  NL

  Elektrische heggenschaar

  RL 2000/14/EC

   ANWIJZING: De vermelde vibratie-emissiewaarde werd gemeten overeenkomstig een genorA
  meerde keuringsprocedure en kan worden geraadpleegd om elektrische gereedschappen met
  elkaar te vergelijken. Deze waarde kan ook worden gebruikt voor de voorlopige beoordeling van
  de expositie. De vibratie-emissiewaarde kan tijdens het werkelijke gebruik van het elektrische
  gereedschap variëren.

  8. TOEBEHOREN
  GARDENA-onderhoudsolie

  Verlengt de levensduur van het blad.

  art. 2366

  GARDENA-opvangzak Cut&Collect
  ComfortCut / PowerCut

  Gemakkelijk en comfortabel opvangen
  van fijngehakt materiaal.

  art. 6002

  9. SERVICE / GARANTIE
  Service:
  Neem contact op met het adres op de achterzijde.
  Garantie:
  Wanneer aanspraak kan worden gemaakt op de garantie
  is de geleverde service voor u gratis.
  GARDENA Manufacturing GmbH geeft op dit product
  2 jaar garantie (vanaf aankoopdatum). Deze garantie heeft
  betrekking op alle belangrijke defecten van het product,
  die aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of fabrica­
  gefouten. Deze wordt geleverd door een vervangende
  levering van een product zonder gebreken of door de
  ­gratis reparatie van het opgestuurde product naar onze
  keuze, wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  • Het product werd vakkundig en volgens de adviezen in
  de gebruiksaanwijzing behandeld.
  • Noch de koper noch een derde heeft geprobeerd het
  product te repareren.

  Deze fabrieksgarantie tast de bestaande garantieaanspraken die bestaan tegenover de dealer/verkoper niet aan.
  Wanneer u problemen met dit product heeft, kunt u contact opnemen met onze servicedienst of het defecte
  ­product met een korte beschrijving van de storing, voldoende gefrankeerd en met inachtneming van de des­
  betreffende verpakkings- en verzendrichtlijnen, opsturen
  naar GARDENA Manufacturing GmbH. In geval van
  garantie dient u een kopie van het aankoopbewijs bij te
  voegen.

  Slijtdelen:
  Het blad en de excentrische aandrijving zijn verbruiks­
  producten en zijn niet inbegrepen in de garantie.

  27 • Page 9

  DE Produkthaftung

  Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir in Übereinstimmung mit dem Produkthaftungsgesetz nicht für Schäden
  haften, die durch unsere Produkte entstehen, wenn diese unsachgemäß und nicht durch einen von uns autorisierten
  Servicepartner repariert wurden oder wenn keine Original GARDENA Teile oder von uns zugelassene Teile verwendet wurden.

  EN Product liability

  You are hereby expressly advised that, under the Product Liability Act, we are not liable for loss or damage caused
  by our products in cases where they have not been repaired correctly and have not been repaired by one of our
  authorised service partners or where the parts used are not original GARDENA parts or have not been approved
  by us.

  FR Responsabilité produit

  Nous indiquons expressément qu’en conformité avec la loi sur la responsabilité du fait du produit, nous ne
  saurons être tenus pour responsable des dommages occasionnés par nos produits s’ils ont été réparés de façon
  inappropriée ou pas par un partenaire de service après-vente autorisé par nos soins, ou si aucune pièce d’origine
  ­GARDENA ou pièce homologuée par nos soins n’a été utilisée.

  NL Productaansprakelijkheid

  Wij maken u er uitdrukkelijk op attent, dat wij in overeenstemming met de productaansprakelijkheidswet niet aansprakelijk zijn voor schades die ontstaan door onze producten, wanneer deze onvakkundig en niet door een door
  ons erkende servicepartner werden gerepareerd of wanneer er geen originele GARDENA onderdelen of door ons
  goedgekeurde onderdelen werden gebruikt.

  SV Produktansvar

  Vi informerar uttryckligen om att vi i enlighet med produktansvarslagen inte ansvarar för skador, vilka uppstår
  genom våra produkter, om de har reparerats felaktigt och av serviceföretag som inte är auktoriserat av oss eller
  om inte original GARDENA-delar eller delar godkända av oss har använts.

  DA Produktansvar

  Vi gør udtrykkeligt opmærksom på, at vi i overensstemmelse med lovgivningen mht. produktansvar fraskriver os
  ­ethvert ansvar for skader, som opstår med vores produkter, hvis de er repareret forkert eller ikke er repareret af en
  af vores autoriserede servicepartnere, eller hvis der er brugt ikke-originale GARDENA dele eller dele, som vi ikke
  har godkendt.

  FI Tuotevastuu

  Huomautamme nimenomaisesti tuotevastuulakien mukaisesti ettemme vastaa vaurioista, jotka aiheutuvat tuotteil­
  lemme niiden epäasianmukaisesta ja valtuuttamattoman huoltopalvelun korjauksesta tai jos tässä ei ole käytetty
  ­alkuperäisiä GARDENAN tai hyväksymiämme osia.

  IT Responsabilità del prodotto

  Segnaliamo esplicitamente che non siamo responsabili, in conformità alla legge sulla responsabilità prodotti, per
  i danni che insorgono a causa dei nostri prodotti, quando questi sono stati riparati in modo inappropriato e non da
  un partner di assistenza da noi autorizzato ovvero se non sono stati utilizzati pezzi di ricambio originali di GARDENA
  o da noi autorizzati.

  ES Responsabilidad de productos

  Advertimos expresamente que, conforme a la ley de responsabilidad de productos, no nos responsabilizamos de
  daños causados por nuestros productos por arreglos o reparaciones indebidas, por recambios con piezas que
  no sean piezas originales GARDENA, ni piezas autorizadas por nosotros, así como en aquellos casos en que la
  reparación no haya sido efectuada por un técnico autorizado.

  PT Responsabilidade pelo produto

  Declaramos especificamente que, de acordo com a lei sobre a responsabilidade por produtos, não nos responsa­
  bilizamos por danos, que tenham por base os nossos produtos, quando estes não tenham sido reparados
  ­corre­tamente e nem por parceiros de assistência autorizados ou quando não tiverem sido usadas peças originais
  ­GARDENA ou peças autorizadas.

  PL Odpowiedzialność za produkt

  Wyraźnie zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami nie ponosimy odpowiedzialności za żadne
  szkody spowodowane przez nasze produkty, jeśli doszło do nich w wyniku niewłaściwej naprawy lub użycia
  ­nieoryginalnych części GARDENA bądź niezatwierdzonych części zamiennych, a także jeśli naprawy nie zostały
  przeprowadzone przez autoryzowanego partnera serwisowego firmy GARDENA.

  176 • Page 10

  HU Termékszavatosság

  Nyomatékosan utalunk arra a tényre, hogy a termékszavatossági törvény értelmében nem kell jótállást vállalnunk
  azokra a károkra, amelyek a mi termékeink miatt keletkeztek, ha ezeket szakszerűtlenül és nem egy általunk felhatalmazott szervizpartner javította, vagy ha a javításhoz nem eredeti GARDENA alkatrészeket, vagy általunk jóváhagyott
  alkatrészeket használtak.

  CS Záruka na produkt

  Upozorňujeme na to, že v souladu se zákonem o odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem neručíme
  za škody, které způsobily naše produkty, pokud byly opraveny neodborně a ne námi autorizovaným servisním partnerem nebo pokud nebyly použity originální díly GARDENA nebo námi schválené díly.

  SK Záruka na výrobok

  Dôrazne upozorňujeme, že v zhode so zákonnými ustanoveniami týkajúcimi sa výrobných záruk nezodpovedáme
  za škody, ktoré boli spôsobené používaním nášho výrobku, pokiaľ tento nebol používaný riadne, pokiaľ opravy neboli
  vykonané autorizovaným servisným partnerom a pokiaľ neboli použité originálne náhradné diely GARDENA alebo
  nami povolené diely.

  EL Ευθύνη προϊόντος

  Επισημαίνουμε ρητά ότι σύμφωνα με το νόμο περί ευθύνης προϊόντων δεν φέρουμε ευθύνη για ζημιές που
  προκύπτουν από τα προϊόντα μας αν αυτά επισκευάστηκαν ακατάλληλα και όχι από έναν συνεργάτη Σέρβις
  εξουσιοδοτημένο από εμάς ή αν δεν χρησιμοποιήθηκαν γνήσια ανταλλακτικά GARDENA ή ανταλλακτικά
  εγκεκριμένα από εμάς.

  SL Odgovornost za izdelke

  Izrecno opozarjamo, da v skladu z zakonom o odgovornosti za izdelke ne odgovarjamo za škodo, nastalo zaradi
  naših izdelkov, če so bili ti popravljeni na neustrezen način in jih ni popravljal naš pooblaščeni servisni partner, ali če
  pri popravilu niso bili uporabljeni originalni deli GARDENA ali deli z našim dovoljenjem.

  HR Odgovornost za proizvod

  Izričito naglašavamo da prema njemačkom Zakonu o odgovornosti za štetu izazvanu neispravnim proizvodom
  ne preuzimamo odgovornost za štete koje nastanu zbog naših proizvoda, ako su oni nestručno popravljani, ako
  popravke nije izvršio ovlašteni servisni partner ili ako nisu korišteni originalni dijelovi proizvođača GARDENA
  odnosno dijelovi koje smo mi odobrili.

  RO Răspunderea de produs

  Vă atragem atenţia în mod expres asupra faptului ca în conformitate cu legea răspunderii de produs, nu răspundem
  pentru daunele rezultate din produs, dacă acesta a fost reparat neprofesional şi nu de un partener de service autorizat sau dacă s-au folosit piese diferite de cele originale GARDENA sau aprobate de noi.

  BG Отговорност за продукта

  Обръщаме Ви специално внимание, че в съответствие със Закона за отговорност за продукта ние
  не носим отговорност за щети, причинени от нашите продукти, които не са ремонтирани правилно
  и не от оторизиран от нас сервизен партньор или когато не са използвани оригинални резервни
  чати на GARDENA или разрешени от нас детайли.

  ET Tootevastutus

  Juhime selgesõnaliselt tähelepanu sellele, et kooskõlas tootevastutusseadusega ei vastuta me kahjude eest, mis
  ­tekivad seoses meie toodetega, kui neid on parandatud asjatundmatult ning mitte meie poolt volitatud teeninduspartneri poolt või kui ei ole kasutatud GARDENA originaalosi ega meie poolt loa saanud osi.

  LT Atsakomybė už gaminius

  Aiškiai nurodome, kad remdamiesi Atsakomybės už gaminius įstatymu neatsakome už nuostolius, sukeltus mūsų
  gaminių, jei jie atsirado dėl netinkamo remonto arba remonto, kurį atliko ne mūsų įgalioti serviso partneriai, arba jei
  keičiant dalis buvo naudojamos neoriginalios GARDENA dalys arba dalys, kurių mes neleidome naudoti.

  LV Atbildība par izstrādājuma nekaitīgumu

  Informējam, ka saskaņā ar Likumu par atbildību par izstrādājumu nekaitīgumu mēs neuzņemamies nekādu atbildību
  par zaudējumiem, kas rodas mūsu izstrādājumu lietošanas rezultātā, ja izstrādājumu remonts netika pareizi veikts
  vienā no mūsu autorizētajiem servisiem vai netika izmantotas GARDENA oriģinālās vai atļautās detaļas.

  177 • Page 11

  DE EU-Konformitätserklärung

  HU EU megfelelőségi nyilatkozat

  EN EC declaration of conformity

  CS EU prohlášení o shodě
  Podepsaný, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švédsko, tímto prohlašuje,
  že následující uvedený produkt splňuje při expedici ze závodu harmonizované
  směrnice EU, normy EU pro bezpečnost a speciální normy. Tento certifikát
  ztrácí svou platnost, pokud byl produkt bez našeho souhlasu změněn.

  Der Unterzeichner, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Schweden, bescheinigt
  hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Produkte bei Verlassen des Werks
  die harmonisierten EU-Leitlinien, EU-Normen für Sicherheit und besondere
  ­Normen erfüllen. Dieses Zertifikat verliert seine Gültigkeit, wenn die Produkte
  ohne unsere Genehmigung verändert werden.

  The undersigned, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sweden, hereby certifies
  that the products listed below meet the requirements of the harmonised EU
  guidelines, EU safety standards and specific standards on leaving the factory.
  This certificate will be rendered null and void if the products are modified without
  our approval.

  FR Déclaration de conformité UE

  La soussignée, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suède, atteste par la présente
  que les produits mentionnés ci-après satisfont les lignes directrices UE harmonisées, normes UE sur la sécurité et normes particulières quand ils quittent l’usine.
  Le présent certificat perd sa validité si les produits sont modifiés sans notre
  approbation.

  NL EU-conformiteitsverklaring
  De ondergetekende, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Zweden, bevestigt hiermee dat de onderstaand vermelde producten bij het verlaten van de fabriek
  ­voldoen aan de geharmoniseerde EU-richtlijnen, EU-normen voor veiligheid en
  ­bijzondere normen. Dit certificaat is niet langer geldig wanneer de producten
  ­zonder onze toestemming worden veranderd.

  Alulírott, a Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Svédország, ezennel igazolja,
  hogy az alábbiakban megnevezett termékek az üzem elhagyásakor teljesítik
  a harmonizált EU-irányelvek, EU biztonsági szabványok és különleges szabványok
  követelményeit. Ha a terméken a mi beleegyezésünk nélkül változtatást végeznek,
  akkor ez a nyilatkozat érvényét veszti.

  SK EU-vyhlásenie o zhode

  Podpísaný, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švédsko, prehlasuje týmto,
  že v nasledujúcom uvedené výrobky spĺňali v momente opustenia závodu har­
  monizované smernice EÚ, bezpečnostné normy EÚ a zvláštne normy. Tento
  ­certifikát stráca svoju platnosť, pokiaľ došlo k zmene výrobkov bez nášho
  ­povolenia.

  EL Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

  Ο υπογράφων, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Σουηδία, βεβαιώνει με το
  παρόν ότι τα παρακάτω αναφερόμενα προϊόντα κατά την αποστολή από το
  ε­ ργοστάσιο καλύπτουν τις απαιτήσεις των εναρμονισμένων κατευθυντήριων
  οδηγιών ΕΕ, των προτύπων ΕΕ για την ασφάλεια και ειδικών προτύπων.
  Η παρούσα βεβαίωση ακυρώνεται αν τα προϊόντα τροποποιήθηκαν χωρίς τη
  δική μας έγκριση.

  SV EU-försäkran om överensstämmelse

  SL EU-izjava o skladnosti
  Podpisani, podjetje Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedska, potrjuje,
  da spodaj navedeni izdelki pri zapustitvi tovarne izpolnjujejo harmonizirana
  pravila EU, standarde EU glede varnosti in posebne standarde. Ta certifikat
  ­preneha veljati, če se izdelki spremenijo brez našega dovoljenja.

  DA EF-overensstemmelseserklæring
  Underskriveren, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, erklærer hermed, at
  de nedenfor anførte produkter opfylder de harmoniserede EU-direktiver, EU-standarder for sikkerhed og særlige standarder, når de forlader fabrikken. Dette certifikat mister deres gyldighed, hvis produkterne forandres uden vores tilladelse.

  HR EU izjava o sukladnosti

  Undertecknad, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Sverige, försäkrar härmed att
  nedan angivna produkter uppfyller de harmoniserade EU-riktlinjerna, EU-standarderna för säkerhet och särskilda standarder när produkterna lämnar fabriken.
  Detta certifikat upphör att gälla om produkterna ändras utan vårt godkännande.

  FI EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
  Allekirjoittaja, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Ruotsi, vakuuttaa täten, että
  alla nimetyt tuotteet vastaavat tehtaalta lähtiessään sovellettuja EU:n suuntaviivoja
  ja turva- ja erityisiä määräyksiä. Tämä sertifikaatti menettää pätevyytensä, jos
  tuotteita muutetaan ilman lupaamme.
  IT Dichiarazione di conformità UE
  Il sottoscrittore, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Svezia, certifica con la pre­
  sente che i prodotti successivamente elencati rispettano, al momento della
  ­partenza dalla fabbrica, le linee guida armonizzate UE, le norme UE per la sicu­
  rezza e le norme speciali. Questo certificato perde la propria validità quando
  i prodotti sono modificati senza la nostra autorizzazione.
  ES Declaración de conformidad de la UE

  El que subscribe, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suecia, certifica con el
  ­presente documento, que los productos alistados a continuación cumplen, en el
  momento de salir de la fábrica, con todas las directivas de la UE homologadas,
  normas de la UE sobre la seguridad y demás normas específicas. Este certificado
  pierde su validez en caso de realizar cualquier modificación en el presente producto sin haber obtenido nuestra previa autorización.

  PT Declaração de conformidade UE
  O abaixo-assinado, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suécia, certifica, por
  este meio, que os produtos a seguir mencionados saem de fábrica a cumprir as
  normas harmonizadas UE, as normas UE relativas à segurança e outras normas
  especiais. Este certificado perde a sua validade, se os produtos forem alterados
  sem a nossa autorização.
  PL Deklaracja zgodności UE
  Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Szwecja potwierdza, że poniżej określone
  ­produkty w chwili opuszczenia zakładu są zgodne ze zharmonizowanymi
  normami UE oraz z obowiązującymi w UE przepisami bezpieczeństwa i normami
  dotyczącymi danego produktu. Modyfikacja produktów bez naszej zgody
  powoduje unieważnienie niniejszego certyfikatu.
  178

  Potpisnik, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedska, ovime potvrđuje da
  p­ roizvodi navedeni u nastavku u trenutku napuštanja tvornice ispunjavaju odredbe
  usklađenih EU direktiva i EU normi koje se odnose na sigurnost kao i posebne
  norme. Ovaj certifikat gubi svoju valjanost u slučaju da se na proizvodima izvrše
  izmjene bez našeg odobrenja.

  RO Declaraţie de conformitate UE
  Prin prezenta semnatarul, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Suedia certifică
  ­faptul că produsele descrise în continuare, la părăsirea fabricii îndeplinesc directivele EU armonizate, normele EU referitoare la siguranţă şi normele speciale.
  Acest certificat îşi pierde valabilitate dacă produsele se modifică fără aprobarea
  noastră.
  BG ЕС-Декларация за съответствие

  Долуподписаният, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Швеция, удостоверява
  с настоящото, че изброените по-долу продукти при напускане на завода
  изпълняват хармонизираните директиви на ЕС, стандартите за безопасност
  на ЕС и специалните стандарти. Този сертификат губи валидността си, ако
  продуктите бъдат променени без наше разрешение.

  ET EL-i vastavusdeklaratsioon

  Allakirjutanu, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Rootsi, tõendab käesolevaga, et
  alljärgnevalt loetletud tooted on tehasest lahkudes vastavuses EL-i harmoneeritud
  suuniste, EL-i ohutusstandardite ja eristandarditega. See sertifikaat kaotab oma
  kehtivuse, kui tooteid muudetakse ilma meie loata.

  LT ES atitikties deklaracija
  Pasirašanti įmonė Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Švedija, patvirtina, kad
  žemiau nurodyti gaminiai, palikdami gamyklą, patenkina suderintas ES direktyvas,
  ES saugumo standartus ir specifinius standartus. Ši deklaracija praranda
  galiojimą, jei be mūsų sutikimo yra atliekami gaminių pakeitimai.
  LV ES atbilstības deklarācija

  Šīs deklarācijas parakstītājs, Husqvarna AB, 561 82 Huskvarna, Zviedrija,
  a­ pliecina, ka zemāk norādītie izstrādājumi, atstājot ražotāja rūpnīcu, atbilst
  har­monizētajām ES direktīvām, ES drošības normām un speciālajām
  prasībām. Šis sertifikāts zaudē spēku, ja izstrādājumi tiek modificēti bez
  mūsu atļaujas. • Page 12

  Produktbezeichnung:
  Description of the product:
  Désignation du produit :
  Beschrijving van het product:
  Beskrivning av produkten:
  Beskrivelse af produktet:
  Tuotteen kuvaus:
  Descrizione del prodotto:
  Descripción del producto:
  Descrição do produto:
  Opis produktu:
  A termék leírása:
  Popis výrobku:
  Popis produktu:
  Περιγραφή του προϊόντος:
  Opis izdelka:
  Opis proizvoda:
  Descrierea produsului:
  Описание на продукта:
  Toote kirjeldus:
  Gaminio aprašas:
  Izstrādājuma apraksts:
  Produkttyp:
  Product type:
  Type de produit :
  Producttype:
  Produkttyp:
  Produkttype:
  Tuotetyyppi:
  Tipo di prodotto:
  Tipo de producto:
  Tipo de produto:
  Typ produktu:

  Elektro-Heckenschere
  Electric Hedge Trimmer
  Taille-haies électrique
  Elektrische heggenschaar
  Elektrisk Häcksax
  Elektrisk hækkeklipper
  Sähkökäyttöinen aitaleikkuri
  Tagliasiepi elettrica
  Recortasetos eléctrico
  Tesoura eléctrica de sebes
  Elektryczne nożyce do żywopłotu
  Elektromos sövénynyíró
  Elektrické nůžky na živý plot
  Elektrické nožnice na živý plot
  Ηλεκτρικό μπορντουροψάλιδο
  Električne škarje za živo mejo
  Električne škare za živicu
  Trimmer-ul electric de tuns garduri vii
  Електрически храсторез за жив плет
  Elektrilised hekikäärid
  Elektrinės gyvatvorių žirklės
  Elektriskais dzīvžogu trimmeris

  Terméktípus:
  Druh výrobku:
  Typ produktu:
  Τύπος
  προϊόντος:
  Vrsta izdelka:
  Vrsta proizvoda:
  Tip produs:
  Тип продукт:
  Tootetüüp:
  Gaminio tipas:
  Produkta veids:

  Artikelnummer:
  Article number:
  Référence :
  Artikelnummer:
  Artikelnummer:
  Artikelnummer:
  Tuotenumero:
  Codice articolo:
  Referencia:
  Número de
  referência:
  Numer katalogowy:

  Cikkszámok:
  Objednací číslo:
  Objednávacie číslo:
  Κωδικός είδους:
  Številka izdelka:
  Kataloški broj:
  Cod articol:
  Артикул номер:
  Artiklinumber:
  Dalies numeris:
  Artikula numurs:

  9833
  9834
  9835

  ComfortCut 550/50
  ComfortCut 600/55
  PowerCut 700/65
  EU-Richtlinien:
  EC-Directives:
  Directives CE :
  EG-richtlijnen:
  EU-direktiv:
  EF-direktiver:
  EY-direktiivit:
  Direttive UE:
  Directiva CE:
  Diretivas CE:
  Dyrektywy WE:
  EK-irányelvek:
  Předpisy ES:
  Smernice EÚ:
  Οδηγίες ΕΚ:
  Direktive EU:
  EC direktive:
  Directive CE:
  Директиви на ЕО:
  Harmonisierte EN-Normen /
  Harmonised EN:

  Hinterlegte Dokumentation:
  GARDENA-Technische ­Dokumentation,
  M. Kugler 89079 Ulm
  Deposited Documentation:
  GARDENA Technical ­Documentation,
  M. Kugler 89079 Ulm
  Documentation déposée:
  Documentation technique GARDENA,
  M. Kugler 89079 Ulm

  EÜ direktiivid:
  EB direktyvos:
  EK direktīvas:

  2006/42/EC
  2014/30/EC
  2000/14/EC
  2011/65/EC
  EN ISO 12100
  EN 60745-1
  EN 60745-2-15
  Konformitätsbewertungs­verfahren:
  Nach 2000/14/ EG Art. 14
  Anhang V
  Conformity Assessment ­Procedure:
  according to 2000/14/EC
  Art.14 Annex V
  Procédure d’évaluation
  de la ­conformité :
  Selon 2000/14/CE art. 14 Annexe V

  Schall-Leistungspegel:
  Noise level:
  Niveau sonore :
  Geluidsniveau:
  Ljudnivå:
  Støjniveau:
  Äänitaso:
  Livello acustico:
  Nivel de ruido:
  Nível de ruído:
  Poziom hałasu:
  Zajszint:
  Hladina hluku:
  Hladiny hluku:
  Επίπεδο θορύβου:
  Raven zvočne moči:
  Razina buke:
  Nivel de zgomot:
  Ниво на шум:
  Müratase:
  Triukšmo lygis:
  Trokšņa līmenis :

  Art. 9833
  Art. 9834
  Art. 9835

  gemessen / garantiert
  measured / guaranteed
  mesuré / garanti
  gemeten / gegarandeerd
  uppmätt / garanterad
  målt / garanteret
  mitattu / taattu
  misurato / garantito
  medido / garantizado
  medido / garantido
  zmierzony / gwarantowany
  mért / garantált
  naměřená / zaručená
  namerané/zaručené
  μετρημένο / εγγυημένο
  izmerjena / zagotovljena
  mjerena / zajamčena
  măsurat / garantat
  измерено / гарантирано
  mõõdetud / garanteeritud
  išmatuotas / garantuojamas
  mērītais / garantētais

  95 dB(A) / 96 dB(A)
  96 dB(A) / 97 dB(A)
  97 dB(A) / 99 dB(A)

  Anbringungsjahr der
  CE-Kennzeichnung:
  Year of CE marking:
  Année d’apposition du ­marquage CE :
  Installatiejaar van de CE-aanduiding:
  Märkningsår:
  CE-Mærkningsår:
  CE-merkin kiinnitysvuosi:
  Anno di applicazione della
  ­certificazione CE:
  Colocación del ­distintivo CE:
  Ano de marcação pela CE:
  Rok nadania o­ znakowania CE:
  CE-jelzés elhelyezésének éve:
  Rok umístění značky CE:
  Rok udelenia značky CE:
  Έτος σήματος CE:
  Leto namestitve CE-oznake:

  Godina dobivanja CE oznake:
  Anul de marcare CE:
  Година на поставяне на
  CE-маркировка:
  CE-märgistuse ­paigaldamise aasta:
  Metai, kada pažymėta CE-ženklu:
  CE-marķējuma uzlikšanas gads:

  Ulm, den 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Fait à Ulm, le 12.09.2016
  Ulm, 12-09-2016
  Ulm, 2016.09.12.
  Ulm, 12.09.2016
  Ulmissa, 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Ulm, dnia 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Ulm, dňa 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Ulm, dana 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Улм, 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Ulm, 12.09.2016
  Ulme, 12.09.2016

  Der Bevollmächtigte
  Authorised representative
  Le mandataire
  De gevolmachtigde
  Auktoriserad representant
  Autoriseret repræsentant
  Valtuutettu edustaja
  Persona delegata
  La persona autorizada
  O representante
  Pełnomocnik
  Meghatalmazott
  Zplnomocněnec
  Splnomocnený
  Ο εξουσιοδοτημένος
  Pooblaščenec
  Ovlaštena osoba
  Conducerea tehnică
  Упълномощен
  Volitatud esindaja
  Įgaliotasis atstovas
  Pilnvarotā persona

  

  2016

  Reinhard Pompe
  Vice President

  179 • Page 13

  Deutschland / Germany
  GARDENA
  Manufacturing GmbH
  Central Service
  Hans-Lorenser-Straße 40
  D-89079 Ulm
  Produktfragen:
  (+ 49) 731 490 - 123
  Reparaturen:
  (+ 49) 731 490 - 290
  service@gardena.com
  Albania
  COBALT Sh.p.k.
  Rr. Siri Kodra
  1000 Tirana
  Argentina
  Husqvarna Argentina S.A.
  Av.del Libertador 5954 –
  Piso 11 – Torre B
  (C1428ARP) Buenos Aires
  Phone: (+ 54) 11 5194 5000
  info.gardena@
  ar.husqvarna.com
  Armenia
  Garden Land Ltd.
  61 Tigran Mets
  0005 Yerevan
  Australia
  Husqvarna Australia Pty. Ltd.
  Locked Bag 5
  Central Coast BC
  NSW 2252
  Phone: (+ 61) (0) 2 4352 7400
  customer.service@
  husqvarna.com.au
  Austria / Österreich
  Husqvarna Austria GmbH
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
  service.gardena@
  husqvarnagroup.com
  Azerbaijan
  Firm Progress
  a. Aliyev Str. 26A
  1052 Baku
  Belgium
  Husqvarna België nv / sa
  Gardena Division
  Rue Egide Van Ophem 111
  1180 Uccle / Ukkel
  Tel.: (+ 32) 2 720 92 12
  info@gardena.be
  Bosnia / Herzegovina
  SILK TRADE d.o.o.
  Industrijska zona Bukva bb
  74260 Tešanj
  Brazil
  Husqvarna do Brasil Ltda
  Av. Francisco Matarazzo,
  1400 – 19º andar
  São Paulo – SP
  CEP: 05001-903
  Tel: 0800-112252
  marketing.br.husqvarna@
  husqvarna.com.br
  Bulgaria
  AGROLAND България АД
  бул. 8 Декември, №13
  Офис 5
  1700 Студентски град
  София
  Тел.: (+ 359) 24 66 69 10
  info@agroland.eu
  Canada / USA
  GARDENA Canada Ltd.
  100 Summerlea Road
  Brampton, Ontario L6T 4X3
  Phone: (+1) 905 792 93 30
  info@gardenacanada.com
  Chile
  Maquinarias Agroforestales
  Ltda. (Maga Ltda.)
  Santiago, Chile
  Avda. Chesterton
  # 8355 comuna Las Condes
  Phone: (+ 56) 2 202 4417
  Dalton@maga.cl
  Zipcode: 7560330

  180

  China
  Husqvarna (China) Machinery
  Manufacturing Co., Ltd.
  No. 1355, Jia Xin Rd.,
  Ma Lu Zhen, Jia Ding Dist.,
  Shanghai
  201801
  Phone: (+ 86) 21 59159629
  Domestic Sales
  www.gardena.com.cn
  Colombia
  Husqvarna Colombia S.A.
  Calle 18 No. 68 D-31, zona
  Industrial de Montevideo
  Bogotá, Cundinamarca
  Tel. 571 2922700 ext. 105
  jairo.salazar@
  husqvarna.com.co
  Costa Rica
  Compania Exim
  Euroiberoamericana S.A.
  Los Colegios, Moravia,
  200 metros al Sur del Colegio
  Saint Francis – San José
  Phone: (+ 506) 297 68 83
  exim_euro@racsa.co.cr
  Croatia
  SILK ADRIA d.o.o.
  Josipa Lončara 3
  10090 Zagreb
  Phone: (+ 385) 1 3794 580
  silk.adria@zg.t-com.hr
  Cyprus
  Med Marketing
  17 Digeni Akrita Ave
  P.O. Box 27017
  1641 Nicosia
  Czech Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka :
  800 100 425
  servis@cz.husqvarna.com
  Denmark
  GARDENA DANMARK
  Lejrvej 19, st.
  3500 Værløse
  Tlf.: (+ 45) 70 26 47 70
  husqvarna@husqvarna.dk
  www.gardena.com /dk
  Dominican Republic
  BOSQUESA, S.R.L
  Carretera Santiago Licey
  Km. 5 ½
  Esquina Copal II.
  Santiago
  Dominican Republic
  Phone: (+ 809) 736-0333
  joserbosquesa@claro.net.do
  Ecuador
  Husqvarna Ecuador S.A.
  Arupos E1-181 y 10 de
  Agosto Quito, Pichincha
  Tel. (+ 593) 22800739
  francisco.jacome@
  husqvarna.com.ec
  Estonia
  Husqvarna Eesti OÜ
  Gardena Division
  Valdeku 132
  Tallinn
  11216, Estonia
  info@gardena.ee
  Finland
  Oy Husqvarna Ab
  Gardena Division
  Lautatarhankatu 8 B / PL 3
  00581 HELSINKI
  info@gardena.fi
  France
  Husqvarna France
  9 /11 Allée des pierres mayettes
  92635 Gennevilliers Cedex
  France
  http : // www.gardena.com / fr
  N° AZUR : 0 810 00 78 23
  (Prix d’un appel local)

  Georgia
  ALD Group
  Beliashvili 8
  1159 Tleilisi
  Great Britain
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Greece
  Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ
  Λεωφ. Αθηνών 92
  Αθήνα
  Τ.Κ.104 42
  Ελλάδα
  Τηλ. (+ 30) 210 51 93 100
  info@papadopoulos.com.gr
  Hungary
  Husqvarna Magyarország Kft.
  Ezred u. 1- 3
  1044 Budapest
  Telefon: (+ 36) 1 251- 4161
  vevoszolgalat.husqvarna@
  husqvarna.hu
  Iceland
  Ó. Johnson & Kaaber
  Tunguhalsi 1
  110 Reykjavik
  ooj@ojk.is
  Ireland
  Husqvarna UK Ltd
  Preston Road
  Aycliffe Industrial Park
  Newton Aycliffe
  County Durham
  DL5 6UP
  info.gardena@
  husqvarna.co.uk
  Italy
  Husqvarna Italia S.p.A.
  Via Santa Vecchia 15
  23868 VALMADRERA (LC)
  Phone: (+ 39) 0341.203.111
  assistenza.italia@
  it.husqvarna.com
  Japan
  KAKUICHI Co. Ltd.
  Sumitomo Realty &
  Development Kojimachi
  BLDG., 8F
  5 - 1 Nibanncyo
  Chiyoda-ku
  Tokyo 102-0084
  Phone: (+ 81) 33 264 4721
  m_ishihara@kaku-ichi.co.jp
  Kazakhstan
  LAMED Ltd.
  155 /1, Tazhibayevoi Str.
  050060 Almaty
  IP Schmidt
  Abayavenue 3B
  110 005 Kostanay
  Korea
  Kyung Jin Trading CO.,LTD.
  107-4, SunDuk Bld.,
  YangJae-dong,
  Seocho-gu,
  Seoul, (zipcode: 137-891)
  Phone: (+ 82) (0)2 574-6300
  Kyrgyzstan
  Alye Maki
  av. Moladaya Guardir J 3
  720014
  Bishkek

  Luxembourg
  Magasins Jules Neuberg
  39, rue Jacques Stas
  Luxembourg-Gasperich 2549
  Case Postale No. 12
  Luxembourg 2010
  Phone: (+ 352) 40 14 01
  api@neuberg.lu
  Mexico
  AFOSA
  Av. Lopez Mateos Sur # 5019
  Col. La Calma 45070
  Zapopan, Jalisco
  Mexico
  Phone: (+ 52) 33 3818-3434
  icornejo@afosa.com.mx
  Moldova
  Convel S.R.L.
  290A Muncesti Str.
  2002 Chisinau
  Netherlands
  Husqvarna Nederland B.V.
  GARDENA Division
  Postbus 50131
  1305 AC ALMERE
  Phone: (+ 31) 36 521 00 10
  info@gardena.nl
  Neth. Antilles
  Jonka Enterprises N.V.
  Sta. Rosa Weg 196
  P.O. Box 8200
  Curaçao
  Phone: (+ 599) 9 767 66 55
  pgm@jonka.com
  New Zealand
  Husqvarna New Zealand Ltd.
  PO Box 76-437
  Manukau City 2241
  Phone: (+ 64) (0) 9 9202410
  support.nz@husqvarna.co.nz
  Norway
  Husqvarna Norge AS
  Gardena Division
  Trøskenveien 36
  1708 Sarpsborg
  Tel: 69 10 47 00
  www.gardena.no
  Peru
  Husqvarna Perú S.A.
  Jr. Ramón Cárcamo 710
  Lima 1
  Tel: (+ 51) 1 3 320 400 ext. 416
  juan.remuzgo@
  husqvarna.com
  Poland
  Husqvarna
  Poland Spółka z o.o.
  ul. Wysockiego 15 b
  03-371 Warszawa
  Phone: (+ 48) 22 330 96 00
  gardena@husqvarna.com.pl
  Portugal
  Husqvarna Portugal , SA
  Lagoa - Albarraque
  2635 - 595 Rio de Mouro
  Tel.: (+ 351) 21 922 85 30
  Fax : (+ 351) 21 922 85 36
  info@gardena.pt
  Romania
  Madex International Srl
  Soseaua Odaii 117 - 123,
  RO 013603 Bucureşti, S 1
  Phone: (+ 40) 21 352.76.03
  madex@ines.ro

  Latvia
  Husqvarna Latvija SIA
  Gardena Division
  Ulbrokas 19A
  LV-1021 Rīga
  info@gardena.lv

  Russia / Россия
  ООО „Хускварна“
  141400, Московская обл.,
  г. Химки,
  улица Ленинградская,
  владение 39, стр.6
  Бизнес Центр
  „Химки Бизнес Парк“,
  помещение ОВ02_04
  http: //www.gardena.ru

  Lithuania
  UAB Husqvarna Lietuva
  Gardena Division
  Ateities pl. 77C
  LT-52104 Kaunas
  info@gardena.lt

  Serbia
  Domel d.o.o.
  Autoput za Novi Sad bb
  11273 Belgrade
  Phone: (+381) 1 18 48 88 12
  miroslav.jejina@domel.rs

  Singapore
  Hy- Ray PRIVATE LIMITED
  40 Jalan Pemimpin
  # 02-08 Tat Ann Building
  Singapore 577185
  Phone: (+ 65) 6253 2277
  shiying@hyray.com.sg
  Slovak Republic
  Husqvarna Česko s.r.o.
  Türkova 2319 / 5b
  149 00 Praha 4 – Chodov
  Bezplatná infolinka:
  800 154 044
  servis@sk.husqvarna.com
  Slovenia
  Husqvarna Austria GmbH
  Industriezeile 36
  4010 Linz
  Tel. : (+ 43) 732 77 01 01- 485
  service.gardena@
  husqvarnagroup.com
  South Africa
  Husqvarna
  South Africa (Pty) Ltd
  Postnet Suite 250
  Private Bag X6,
  Cascades, 3202
  South Africa
  Phone: (+ 27) 33 846 9700
  info@gardena.co.za
  Spain
  Husqvarna España S.A.
  Calle de Rivas nº 10
  28052 Madrid
  Phone: (+ 34) 91 708 05 00
  atencioncliente@gardena.es
  Suriname
  Agrofix n.v.
  Verlengde Hogestraat # 22
  Phone : (+ 597) 472426
  agrofix@sr.net
  Pobox : 2006
  Paramaribo
  Suriname – South America
  Sweden
  Husqvarna AB
  Gardena Division
  S-561 82 Huskvarna
  info@gardena.se
  Switzerland / Schweiz
  Husqvarna Schweiz AG
  Consumer Products
  Industriestrasse 10
  5506 Mägenwil
  Phone: (+ 41) (0) 62 887 37 90
  info@gardena.ch
  Turkey
  Dost Bahçe Dış Ticaret
  Mümessillik A.Ş
  Yunus Mah. Adil Sok. No:3
  Ic Kapi No: 1 Kartal
  34873 Istanbul
  Phone: (+ 90) 216 38 93 939
  info@dostbahce.com.tr
  Ukraine / Україна
  ТОВ «Хусварна Україна»
  вул. Васильківська, 34,
  офіс 204-г
  03022, Київ
  Тел. (+38) 044 498 39 02
  info@gardena.ua
  Uruguay
  FELI SA
  Entre Ríos 1083 CP 11800
  Montevideo – Uruguay
  Tel : (+ 598) 22 03 18 44
  info@felisa.com.uy
  Venezuela
  Corporación Casa y Jardín C.A.
  Av. Caroní, Edif. Trezmen, PB.
  Colinas de Bello Monte.
  1050 Caracas.
  Tlf : (+ 58) 212 992 33 22
  info@casayjardin.net.ve
  0000- 20.960.00 / 0517
  9833-20.960.02/0617
  GARDENA
  ©
  © GARDENA
  Manufacturing
  GmbH
  Manufacturing GmbH
  D
  - 89070
  Ulm
  D-89070
  Ulm
  http://www.gardena.com
  http:
  //www.gardena.com


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gardena ComfortCut 600-55 Art. 9834 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Dänisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Spanisch, Polnisch, Türkisch, Schwedisch, Norwegisch, Finnisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1,34 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info