711889
9
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/14
Nächste Seite
AANWIJZING: De vermelde vibratie-emissiewaarde werd gemeten overeenkomstig een genor-
meerde keuringsprocedure en kan worden geraadpleegd om elektrische gereedschappen met
elkaar te vergelijken. Deze waarde kan ook worden gebruikt voor de voorlopige beoordeling van
de expositie. De vibratie-emissiewaarde kan tijdens het werkelijke gebruik van het elektrische
gereedschap variëren.
Systeemaccu BLi-18 Eenheid Waarde ( art. 9839)
Accuspanning V (AC) 18
Accucapaciteit Ah 2,6
Accu-oplaadtijd 80 % / 100 % (ca.) h 3,5 / 5
Oplaadapparaat 18 V Eenheid Waarde ( art. 9825-00.630.00)
Netspanning V (AC) 230
Netfrequentie Hz 50
Nominaal vermogen W16
Uitgangsspanning V (DC) 18
Max. uitgangsstroom mA 600
8. TOEBEHOREN
GARDENA wisselaccu BLi-18 Accu voor extra looptijd of om te vervangen. art. 9839
GARDENA oplaadapparaat 18 V Om de GARDENA accu BLi-18 op te laden. art. 8833
GARDENA onderhoudsolie Verlengt de levensduur van het mes en de gebruiksduur
van de accu.
art. 2366
GARDENA opvangzak Cut&Collect
ComfortCut / PowerCut
Snoeimateriaal eenvoudig en comfortabel opvangen. art. 6002
Service:
Neem contact op met het adres op de achterzijde.
Garantie:
In het geval van een garantieclaim worden u geen kosten
in rekening gebracht voor de geleverde diensten.
GARDENA Manufacturing GmbH biedt een tweejarige
garantie (vanaf de datum van aankoop) voor dit product.
Deze garantie dekt alle ernstige defecten van het product
waarvan aangetoond kan worden dat ze het gevolg zijn
van fouten in materiaal of fabricage. Aan deze garantie
wordt voldaan door levering van een volledig functioneel
vervangend product of door gratis reparatie van het defec-
te product dat naar ons is verzonden; wij behouden ons
het recht voor om tussen deze opties te kiezen. Deze
dienst is onderworpen aan de volgende bepalingen:
Het product is gebruikt voor het beoogde doel conform
de aanbevelingen in de bedienings instructies.
De koper of een derde partij hebben niet geprobeerd om
het product zelf te repareren.
Deze fabrieksgarantie heeft geen invloed op aanspraken
op garantie van dealers / verkopers.
Indien er sprake is van een probleem met dit product,
neem dan contact op met onze serviceafdeling of stuur
het defecte product samen met een korte beschrijving
van het defect naar GARDENA Manufacturing GmbH.
Zorg ervoor dat u eventuele verzendkosten hebt voldaan
en de richtlijnen voor frankering en verpakking hebt
gevolgd. Een garantieclaim moet zijn voorzien van een
kopie van het aankoopbewijs.
Slijtdelen:
Het mes en de excenteraandrijving zijn slijtdelen en vallen
dus niet onder de garantie.
9. SERVICE / GARANTIE
NL
31
9

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gardena ComfortCut Li-18-50 Art. 9837 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info