Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/44
Nächste Seite
Minimális korhatár
A géppel kizárólag 18 éven felüli személyek dolgozhatnak.
Kivételt képez a16-18 éves fiatalkorúak foglalkoztatása
szakképzés alatt, az oktató felügyelete mellet,
szakképzettség elsajátítása érdekében.
Képzés
$JpSKDV]QiODWiKR]HOHJHQGĘV]DNHPEHUIHOvilágosítása,
esetleg a használati utasítással való megismerkedés.
Speciális képzés nem szükséges.
Szállítás és raktározás
x Hosszú idejĦ raktározás elĘtt a gépet gondosan
tisztítsa meg. Raktározza úgy, hogy ne juthassanak
hozzá illetéktelen személyek.
x A gépet, szállítás elĘtt, feltétlenül biztosítsa be
felborulás ellen.
6]HUHOpVHOVĘ]HPEHKHO\H]pV
$J\HSV]HOOĘ]WHWĘforgalmazásakor egyes alkatrészek, a
szállítás miatt, le vannak szerelve. &VDYDURNPĦDQ\DJNp]L
kerekek és kábelkapcsok különPĦDQ\DJ]DFVkóban
vannak mellékelve. Az alábbi utasítás szerint, a gépet
könnyen össze tudja szerelni:
A fogantyúval ellátott irányító rúd felszerelése
x A g\HSV]HOOĘ]WHWĘWYHJ\HNLDFVRPDJROiVEyO.
x A fogantyúval ellátott irányító rúd alsó részét
nyomja be a gyepszelOĘ]WHWĘQOpYĘEHYiJiVED.
x Ezután n\RPMDUiDIHOVĘFVDWODNR]yUXGDWD]
alsóra és a két részt csavarozza össze
csillagcsavarok segítségével (a csomagolás
kelléke) (4/A. ábra)
x A kábelhúzási WHKHUPHQWHVtWpVWK~]]DUiDIHO,
Fogantyúval ellátott irányító rúd ra (4/D,E.ábra)
x Azt a kábelt, amely a 2 pontos biztonsági
kikapcsolótól a motorhoz vezet, a mellékelt
kábelkapcsok segítségével, HUĘVtWVHKR]]i
oldalról, a fogantyúval ellátott irányító U~GIHOVĘ
részéhez.
$J\HSV]HOOĘ]WHWĘPDJDVViJiQDNDbeállítása
x A J\HSV]HOOĘ]WHWĘ magasságát, a
munkamagasságot beállító kerék megfordításával
állítsa be (2/9. ábra).
x A beállító kereket fordítsa a kívánt helyzetbe és
állítsa be a J\HSV]HOOĘ]WH PHJIHOHOĘ
magasságát.
$J\ĦMWĘNRViUIHOV]HUHOpVH (3. ábra)
x A vászonzsákot szerelje fel a fém rámára és a
kosár
PĦDQ\DJNDSFVDLYDOHUĘVHQszorítsa rá a fém
rámára.
x Nyissa ki a hátsó fedelet és a J\ĦMWĘNRVDUDW, két
kapocs segítségéve, HUĘVtWVHIHODIHGHOHQOpYĘ
tartó rúdra. ( 4/B/C.ábra)
Csatlakozókábel húzási tehermentesítés
x Annak érdekében, hogy megakadályozza a
csatlakozó kábel véletlen kihúzását a 2 pontos
biztonsági kapcsolóból, bizonyosodjon meg,
kérem, arról, hogy a csatlakozó kábel szabály
szerint van-HRGDHUĘVtWYHDkábelhúzási
tehermentesítéséhez.(4/D/E. ábra).
A J\HSV]HOOĘ]WHWĘ indítása
x A WDODMOD]LWiVHOĘWW J\Ę]ĘGM|QPHJDUUyOKRJ\D
kés, vagy a csatlakozó elemek, nincsenek-e
megrongálódva. A megrongálódott kést, szükség
esetén, cserélje ki.
x A gép véletlen bekapcsolása megakadályozása
érdekében, a 2-pontos biztonsági kapcsoló,
biztonsági nyomógombbal van ellátva (1/2.ábra),
melyeket, az irányító rúd (1/1.ábra) kihúzása HOĘWWOH
kell nyomni.
x Az irányító rúd HUHGHWLKHO\]HWEHYDOyKHO\H]pVHHOĘWW
a nyomógombot az eredeti állapotba kell helyezni.
x Bizonyosodjon be arról, hogy a hosszabbító kábel
nincs az acélrugók közelében. Nyomja le a biztonsági
kapcsolót és húzza meg a kapcsoló rudat (1/1. ábra).
x Talajlazitás HOĘWWH]WDOpSpVWW|EEV]|UPHJNHOO
ismételnie, hogy biztos legyen abban, hogy minden
V]DEiO\V]HUĦHQPĦN|GLN
FIGYELMEZTETÉS!
$YHUWLNXWiWRUJ\HSV]HOOĘ]WHWĘEHiOOtWiVDNDUEDQWDUWiVD
YDJ\MDYtWiVDHOĘWWIHOWpWOHQOYiUjon, mig az acélrugók
megszünnek forogni és teljesen megállnak. Ezen munkák
HOĘWWIHOWpWOHQONDSFVROMDNLDJ\HSV]HOOĘ]WHWĘWD]
áramköUEĘO
Kezelés és beállítás
A gépet kizárólag abban az esetben szabad
szabályozni, ha a dugvilla ki van húzva a konektorból.
(OOHQNH]ĘHVHWEHQEDOHVHWYHV]pO\IHQ\HJHW
Talajlazitás
x Olyan munkamagasságot válasszon, mely megfelel a
WpQ\OHJHVIĦPDJDVViJQDk.
x Ügyeljen arra, hogy munka közben, a hosszabbító
kábel, szabadon mozoghasson
(4/F. ábra).
x $JpSSHOPHJIHOHOĘVHEHVVpJJHOKDODGMRQ1H
haladjon túlságosan gyorsan, nehogy beduguljon a
szóró garat, s így a motort feleslegesen túlterhelné.
x A gépet tilos
eVĘEHQpVYL]HVIĦEHQKDV]QiOQL
Karbantartás és kezelés
0LQGHQNDUEDQWDUWiVpVNH]HOpVHOĘWWK~]]DNLDGXJYLOOiWD
konektorból.
A karbantartási munkákat a gépen, rendszeres LGĘN|]|NEHQ
végezze (DWWyOIJJĘHQPLO\HQJ\DNUDQKDV]QiOMDDJpSHW). A
karbantartásokat pontosan le kell jegyezni.
x Bizonyosodjon meg arról, hogya szilárdító elemek
(csavarok, anyacsavarok, stb.) mindig úgy be
legyenek szorítva, hogy J\HSV]HOOĘ]WHWĘvel
biztonságosan dolgozhasson.
x A J\ĦMWĘNRVDUDW J\DNUDQHOOHQĘUL]]HQLQFV-e
megrongálódva.
x $JpSHWUHQGV]HUHVHQHOOHQĘUL]]HD]HONRSRWWYDJ\
megrongálódott alkatrészeket cserélje ki.
Tisztítás
$YpGĘEHUHQGH]pVHNHWV]HOOĘ]WHWĘQ\tOiVRNDWOHKHWĘVpJ
szerint, tartsa tiszta és pormentes állapotban. A gépet törölje le
tiszta ruhával, vaJ\IXYDVVDNLDODFVRQ\Q\RPiV~VĦUtWHWW
OHYHJĘYHO$MiQODWRVDJpSHW, minden használat után,
kitisztítani. A gépet rendszeresen tisztítsa nedves ruhával és
folyékony szappannal. Ne használjon maró tisztító szereket és
oldószereket, melyek megrongálhatnák a JpSPĦDQ\DJUpV]HLW
Ügyeljen arra, hogy a gép belsejébe ne kerüljön víz.
40
40

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Gude GV 1700 E 94122 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Gude GV 1700 E 94122 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 2,48 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info