Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/32
Nächste Seite
18
NL GEBRUIKSAANWIJZING
Opgelet!
Leest u eerst de bedieningshandleiding voordat u dit apparaat gebruikt.
De gebruiksaanwijzing maakt deel uit van het product. Deze bevat belangrijke aanwijzin-
gen over het gebruik en onderhoud van het toestel.
Bewaar de bijgevoegde gebruiksaanwijzing voor latere referentie!
Indien u het toestel aan derden doorgeeft, moet ook de gebruiksaanwijzing overhandigd
worden.
1. VEILIGHEIDSAANDUIDINGEN
Deze veiligheidsaanwijzingen moeten absoluut in acht genomen worden! Anders vervalt iedere
garantieclaim. Bij niet-inachtneming van de veiligheidsaanwijzingen en onjuist gebruik zijn wij
zowel voor gevolgschade als bij materiële schade of lichamelijk letsel niet aansprakelijk.
Kinderen kunnen gevaren die van elektrische toestellen uitgaan niet correct inschatten. Laat
kinderen nooit zonder toezicht elektrische toestellen gebruiken.
Voordat u het apparaat voor de eerste keer gaat gebruiken, dient u het apparaat met een
vochtige doek af te nemen.
Het apparaat is alleen geschikt voor het opwarmen van flesjes melk of glazen maaltijdpotjes.
Het toestel mag niet met het stofdeksel gebruikt worden. Verwijder het deksel voor ieder ge-
bruik.
De verwarmingsschotel wordt zeer heet en er stroomt hete stoom naar boven. Raak de ba-
byvoedingwarmer niet aan als deze is ingeschakeld om brandwonden te voorkomen.
Transporteer en reinig het toestel alleen in afgekoelde toestand.
Trek de stekker uit het stopcontact als het toestel niet ingeschakeld is en voor u onderdelen
uit het toestel neemt.
Blijf altijd in de buurt wanneer het apparaat aan staat.
Reparaties mogen alleen door geautoriseerd vakpersoneel worden uitgevoerd.
Alleen de bijgeleverde componenten voor het apparaat gebruiken.
Niet binnen reikwijdte van kinderen of dieren neerzetten.
Gebruik het apparaat niet, wanneer het zichtbaar beschadigd is.
Hete delen niet met blote handen aanraken, er bestaat kans op verbrandingsgevaar.
Het apparaat is alleen geschikt voor gebruik in afgesloten ruimtes.
Mocht het toestel of de aansluitingskabel beschadigd zijn, dan mag het toestel niet onder
stroom gezet worden. In dit geval kunt u zich tot ons geautoriseerd vakpersoneel wenden.
2. HET CONTROLEREN VAN DE TEMPERATUUR
De ideale temperatuur voor dranken en voedsel ligt bij ca. 37 °C (98 °F).
Belangrijk! Glazen potjes en flessen worden bij het verwarmen meestal warmer dan de
inhoud. Daarom moet u de temperatuur van de inhoud altijd controleren, voordat u uw
baby de fles geeft. Wanneer de melk te heet mocht zijn, moet u de fles nog een paar
minuten laten staan.
18

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Hartig Helling BS 22 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Hartig Helling BS 22 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Holländisch, Französisch, Italienisch, Spanisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,67 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info