668144
2
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/33
Nächste Seite
CZ
2
I. Bezpečnostní opatření
1. Nepokládejte žádné žké nebo ostré předměty na LCD/tablet a netlačte prsty na displej (touchscreen) tak,
aby nedošlo k poškození dotykové vrstvy nebo displeje.
2. Nevystavujte LCD/tablet přímému slunečnímu a tepelnému záření a nesmí být zakrýván.
3. Nevystavujte tablet prostředí s vyšší nebo nižší teplotou než je teplota doporučená: 10°C - 40°C.
4. Nevystavujte tablet prašnému a vlhkému prostředí přes 85% včetně dešti a kapalin.
5. Nepoužívejte žádné korosivní čisticí prostředky k čištění LCD a tabletu.
6. Nevystavujte tablet silnému magnetickému nebo elektronickému rušení.
7. Nepoužívejte jiné napájecí adaptéry než ty, které jsou součástí výbavy daného tabletu. Dodaný napájecí
zdroj může být zapojen pouze do elektrického rozvodu, jehož napě odpovídá údajům na typovém štítku
zdroje (220 V ~ 240 V, 50 Hz ± 1 Hz).
8. Nenechávejte napájecí adaptér na místech s nižší teplotou hořea na částech lidského těla neboť adaptér
se zahřívá a může způsobit zranění. Celý proces nabíjení zařízení mějte vždy pod kontrolou tak, aby
v případě vzniku požáru nebo průrazu elektrickým proudem ze zásuvky nedošlo k újmě na zdraví a škodě na
majetku.
9. Nepoužívejte tablet při konzumaci jídla nebo pití.
10. Tablet nesmí být používan při činnostech vyžadujících zvýšenou pozornost a opatrnost, při činnostech,
které kladou zvýšené nároky na zrakový vjem.
11. Tablet se nesmí používat během chůze, zdy na kole, během řízení nebo obsluhování jiného dopravního
prostředku, řízení nějakého mechanizmu, či přístroje.
12. V případě, používásluchátek spolu s tabletem se doporučuje nenastavovat vysokou hlasitost, protože
uživatel tak přestane úplně vnímat okolní prostředí a všechna možná rizika.
13. Odkládejte tablet mimo dosah dětí.
14. V případě, že tablet byl po určitou dobu v prostředí s nižší teplotou než 10°C, nechejte více n dvě hodiny
tento nezapnutý tablet v místnosti o teplotě 10°C - 40°C. Teprve potom ho můžete zapnout.
15. Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických problémů a dotazů kontaktujte
svého prodejce.
16. Pro domácnosti: Uvedený symbol (přeškrtnutý koš) na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že
použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s
komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v
souladu s národními předpisy uděleny pokuty. Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití): Pro správnou
likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho
prodejce nebo dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a
elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedesymbol
(přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických
zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol
přeškrtnutého kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
17. Nezvyšujte hlasitost do takové míry, aby nedošlo k poškození sluchu.
18. Baterie nabíjejte, pouze pokud jsou vybité (znázorněno červenou ikonkou v rozhraní) eventuálně jsou
nabité do 10-15% a při vypnutém zařízení.
19. Neurčeno k používání v blízkosti vody, např. vedle vany, umyvadla, dřezu, výlevky, ve vlhkém sklepě
nebo u bazénu.
20. Aktualizujte tablet ihned, jakmile bude dostupná nová verze software (Androidu).
21. Kupující povinen zajistit uvedení sériového čísla v záručním listu, a také i v dodacím listu a v
dokladu o koupi. Kupující bere v této souvislosti na vědomí, že nebude-li v dokladu o koupi, dodacím
listu a i v záručním listu vyznačeno sériové číslo zboží, a tedy nebude možné porovnáním tohoto
sériového čísla uvedeného na zboží a na jeho ochranném obalu se sériovým číslem uvedeným v
záručním listu, dodacím listu a dokladu o koupi zboží ověřit, že zboží pochází od Prodávajícího, je
servisní středisko oprávněno reklamaci takovéhoto zboží automaticky a bez dalšího odmítnout. O
tomto je Kupující povinen poučit i osoby, kterým by zboží následně prodával. Tablet reklamujte u
svého prodejce, pokud není uvedeno na webu www.iget.eu jinak.
2

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Iget SMART G81H wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info