Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/8
Nächste Seite
20
GEBRUIKSAANWIJZING
VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
AANSLUITINGEN
ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
ADVIEZEN
HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET
SPOELGLANSMIDDEL VULLEN
HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL
VULLEN
REINIGING EN ONDERHOUD
1

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Inhalt der Seiten


 • Page 1

  GEBRUIKSAANWIJZING

  VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
  AANSLUITINGEN
  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
  ADVIEZEN
  HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
  HET DOSEERBAKJE VAN HET
  SPOELGLANSMIDDEL VULLEN
  HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL
  VULLEN
  REINIGING EN ONDERHOUD

  20 • Page 2

  VOOR HET GEBRUIK VAN DE AFWASMACHINE/
  AANSLUITINGEN
  1. Verwijderen van de verpakking en controles:
  Controleer, nadat u de verpakking heeft
  verwijderd, of de afwasmachine tijdens het
  transport niet beschadigd is en of de deur perfect
  sluit. Wend u in geval van twijfel tot een vakman of
  tot de verkoper.
  • Het verpakkingsmateriaal (plastic zakken enz.)
  moet buiten het bereik van kinderen gehouden
  worden, want het zou een bron van gevaren
  kunnen vormen.
  • De goede werking van de afwasmachine is in de
  fabriek getest.
  Na deze test kunnen enige lichte watervlekken
  overblijven die na de eerste afwasbeurt verdwijnen.
  2. Aansluiting op het elektriciteitsnet en op de
  waterleiding:
  Alle aansluitingen op de waterleiding en op het
  elektriciteitsnet moeten worden uitgevoerd door
  gekwalificeerd personeel, aan de hand van de
  aanwijzingen van de fabrikant en conform de
  geldende plaatselijke veiligheidsvoorschriften
  (zie ook de bijgevoegde installatieaanwijzingen).
  Gebruik de afwasmachine uitsluitend in het
  huishouden en voor de doeleinden waarvoor ze
  bestemd is.
  Gebruik de afwasmachine niet als zij beschadigd is
  tijdens het transport. Wend u tot de Servicedienst
  of tot de verkoper.
  (Zie de afzonderlijke installatieaanwijzingen)
  3. Toevoer en afvoer van het water:
  • Neem de geldende voorschriften van het
  waterleidingbedrijf in acht.
  Toevoerdruk van het water: 0,03 - 1,0 MPa.
  • Controleer of de watertoevoer- en afvoerslangen
  niet gevouwen of afgekneld zijn.
  • Als de slangen niet lang genoeg zijn, wend u dan tot
  de Servicedienst of de verkoper.
  • De toevoerslang moet veilig en hermetisch op de
  waterkraan worden aangesloten.
  • De temperatuur van het toegevoerde water is
  afhankelijk van het model. Toevoerslang met de
  aanduiding “25°C Max”:
  maximumtemperatuur 25°C.
  Alle andere modellen: maximumtemperatuur 60°C.
  • Verzeker u er op het moment van installatie van dat
  het afvoerwater zonder problemen weg kan
  stromen (verwijder indien nodig ook het netje in de
  sifon van de wasbak).

  • Bevestig de afvoerslang aan de sifon met een
  klembandje, zodat hij niet los kan raken.
  Alleen voor apparaten met waterstopsysteem: als
  de aanwijzingen voor de installatie in acht worden
  genomen, kan het waterstopsysteem voorkomen
  dat er water uit de machine stroomt, dat schade
  zou kunnen aanrichten in uw woning.
  4. Elektrische aansluiting:
  • Neem de geldende normen van het
  elektriciteitsbedrijf in acht.
  • De voedingsspanning staat vermeld op het plaatje
  dat rechts op de binnenkant van de deur is
  aangebracht.
  • De aarding van het apparaat is wettelijk verplicht.
  • Gebruik geen verlengsnoeren of meervoudige
  adapters.
  • Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
  onderhoudswerkzaamheden gaat verrichten.
  • Als het nodig is moet de verbindingskabel met het
  net worden vervangen door een soortgelijk
  exemplaar, dat verkrijgbaar is bij de Servicedienst.
  De kabel dient te worden vervangen door een
  gespecialiseerd technicus.
  Waarschuwing op apparaten met LCD
  display:
  Na de installatie van het apparaat moet de
  verbindingsstekker op elk willekeurig moment
  bereikbaar zijn.
  • Voor Oostenrijk: als er een lekstroomschakelaar
  in serie met het apparaat wordt geschakeld, moet
  deze gevoelig zijn voor pulserende stroom.
  CE conformiteitsverklaring
  Dit apparaat is ontworpen, vervaardigd en
  verkocht in overeenstemming met de volgende
  richtlijnen:
  • 73/23/EEG
  • 89/336/EEG
  • 93/68/EEG

  Capaciteit:
  12 couverts.

  21 • Page 3

  ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN
  ADVIEZEN
  1. Verpakking:

  2.

  3.  4.


  5.  22

  de verpakking is 100% recycleerbaar, zoals
  aangegeven door het kringloopsymbool
  .
  Energie en water besparen:
  Spoel de vaat niet af onder stromend water.
  Gebruik de vaatwasmachine steeds wanneer hij vol
  is, of selecteer, als er slechts één korf vol is, het
  vaatwasprogramma met halve belading/Multizone
  (indien beschikbaar).
  Als er milieuvriendelijke energiebronnen ter
  beschikking staan, zoals verwarming met
  zonnepanelen, warmtepompen of centrale
  verwarming, dient de afwasmachine te worden
  aangesloten op de leiding voor warm water, met een
  temperatuur van hoogstens 60°C. Verzeker u ervan
  dat de watertoevoerleiding van het juiste type is. Zie
  het hoofdstuk “Aansluitingen” in deze
  Gebruiksaanwijzing.
  Afdanken:
  het apparaat is vervaardigd van recycleerbaar
  materiaal. Bij het afdanken van de machine dienen
  de plaatselijke voorschriften voor afvalverwerking
  te worden gevolgd.
  Maak de afwasmachine in elk geval onbruikbaar
  door de voedingskabel door te snijden.
  Om gevaarlijke situaties voor kinderen te
  voorkomen (b.v. verstikking), dient u het slot van
  de deur te breken, zodat deze niet meer gesloten
  kan worden.
  Kinderbeveiliging:
  Laat kinderen niet met de afwasmachine spelen.
  Bewaar het afwasmiddel, het spoelglansmiddel en
  het zout op een droge plaats, buiten bereik van
  kinderen.
  Veiligheidswaarschuwingen:
  De geopende deur kan alleen het gewicht van de
  uitgeschoven korf dragen, met inbegrip van de vaat.
  Leun niet op de open deur en ga er niet op zitten of
  staan: de afwasmachine zou kunnen kantelen!
  Gebruik geen oplosmiddelen in de wasruimte:
  dit veroorzaakt ontploffingsgevaar!
  Voorwerpen waaraan u zich zou kunnen
  verwonden moeten met de punt omlaag in de korf
  worden gezet.
  Lang keukengerei moet horizontaal in de bovenste
  korf worden geplaatst, met de punt naar het
  binnenste van het apparaat toe.
  Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden en draai de
  waterkraan dicht.
  Doet er zich een storing voor, schakel de
  afwasmachine dan uit en draai de waterkraan dicht.

  • Schakel aan het einde van het programma de
  afwasmachine uit en draai de waterkraan dicht.
  • Reparaties en technische wijzigingen mogen
  uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden
  verricht.
  • Het water in de afwasmachine is geen drinkwater.
  • Bewaar geen brandbare vloeistoffen in de nabijheid
  van de afwasmachine.
  • Laat het apparaat niet buiten functioneren.
  • Let op: gevaar bij geopende deur.
  6. Vorstbestendig
  Indien het apparaat in een vertrek is geplaatst dat
  aan vorst kan worden blootgesteld moet al het
  water worden afgevoerd.
  Draai de waterkraan dicht, koppel de toevoer- en
  afvoerslangen los en laat het water er vervolgens
  uitstromen.
  7. Alleen voor apparaten met
  waterstopsysteem:
  In de watertoevoerslang en in de plastic doos
  bevinden zich elektrische onderdelen. Snijd de
  slang dus niet door en dompel de doos niet onder
  in water. Als de slang kapot is, moet de machine
  onmiddellijk uitgezet worden.
  8. Het apparaat dient te worden gebruikt bij een
  temperatuur tussen de 5 en 45°C.
  Dit apparaat is voorzien van het merkteken
  volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake
  Afgedankte elektrische en elektronische apparaten
  (AEEA).
  Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste
  manier als afval wordt verwerkt, helpt u mogelijk
  negatieve consequenties voor het milieu en de
  menselijke gezondheid te voorkomen die anders
  zouden kunnen worden veroorzaakt door onjuiste
  verwerking van dit product als afval.
  Het symbool
  op het product of op de
  bijbehorende documentatie geeft aan dat dit
  product niet als huishoudelijk afval mag worden
  behandeld. In plaats daarvan moet het worden
  afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van
  elektrische en elektronische apparaten.
  Afdanking moet worden uitgevoerd in
  overeenstemming met de plaatselijke
  milieuvoorschriften voor afvalverwerking.
  Voor nadere informatie over de behandeling,
  terugwinning en recycling van dit product wordt u
  verzocht contact op te nemen met het
  stadskantoor in uw woonplaats, uw
  afvalophaaldienst of de winkel waar u het product
  heeft aangeschaft. • Page 4

  HET ZOUTRESERVOIR VULLEN
  Vanaf een waterhardheid 1–2 (gemiddeld) dient u, alvorens de machine in
  gebruik te nemen, het reservoir te vullen met regenereerzout (vraag bij uw
  waterleidingbedrijf naar de hardheid van het water in uw omgeving of
  controleer die op de laatste waterrekening).
  Als de hardheidsgraad van het water niet overeenkomt met stand 3
  (fabrieksinstelling) of als de waterhardheid veranderd is:
  de hardheidsgraad instellen (uitsluitend voor afwasmachines zonder
  sensor van de waterhardheid):
  de instelling moet aan de hand van de volgende tabel worden uitgevoerd.
  • Schakel het apparaat in (zie de Beknopte handleiding).
  • Selecteer het programma 2 (volgens de programmatabel in de Beknopte
  handleiding).
  • Druk (ten minste 5 seconden) op de toets “Start” totdat het
  “controlelampje Start” knippert.
  • Het “controlelampje Start” knippert of het digitale display licht op op basis
  van de ingestelde hardheidsgraad van het water (tabel, instelling - aantal
  knipperingen of digitaal display).
  • Bij elke lichte druk op de toets “Start” neemt de instelling toe en als de
  waarde 7 is bereikt begint hij weer bij 1.
  • Schakel het apparaat uit (zie Beknopte handleiding).
  Na deze handeling wordt de gekozen instelling in het geheugen opgeslagen.
  mmol/l

  Clarkegraad of
  Engelse
  graden

  0 - 0,9
  1,0 - 1,8
  1,9 - 2,7
  2,8 - 3,7
  3,8 - 5,0
  5,1 - 6,3

  0 - 6,3
  7 - 12,6
  13,3 - 18,9
  19,6 - 25,9
  26,6 - 35
  35,7 - 44,1

  1x
  2x
  3x
  4x
  5x
  6x

  1
  2
  3
  4
  5
  6

  64 - 107 6,4 - 10,7

  44,8 - 74,9

  7x

  7

  Hardheidsgraad

  Duitse
  graden

  Franse
  graden

  °dH

  °fH

  1 zacht
  1 - 2 gemiddeld
  2 gemiddeld
  3 gemiddeld-hard
  4 hard
  4 zeer hard
  4 buitengewoon
  hard

  0-5
  6 - 10
  11 - 15
  16 - 21
  22 - 28
  29 - 35

  0-9
  10 - 18
  19 - 27
  28 - 37
  38 - 50
  51 - 63

  36 - 60

  °eH

  Instellingen voor uitsluitend
  afwasmachines zonder sensor van de
  waterhardheid.
  Bij afwasmachines met een sensor van
  de waterhardheid wordt de instelling
  automatisch uitgevoerd.

  Instelling
  aantal keren
  knipperen
  (1x-7x)
  of digitaal display
  (1-7)

  Bij een waterhardheid van 1 (zacht) hoeft u geen
  zout te gebruiken.

  Het zoutreservoir vullen
  Let op: gebruik alleen zout dat bestemd is voor afwasmachines!
  Vullen van het zoutreservoir met ongeschikte producten, zoals afwasmiddel,
  heeft onherstelbare schade voor het onthardingssysteem tot gevolg.
  1. Trek de onderste korf naar buiten.
  2. Schroef de dop los door hem naar links te draaien.
  3. Alleen voor het eerste gebruik van de afwasmachine:
  Vul het zoutreservoir tot de rand met water.
  4. Vul vervolgens het zoutreservoir (met de trechter) tot de rand met
  zout. Gebruik de eerste keer min. 1,5 kg en max. 2 kg en roer met de
  steel van een lepel.
  5. Schroef de dop vast door hem naar rechts te draaien.
  6. Breng de onderste korf aan.
  7. Start onmiddellijk een afwasprogramma nadat u regenereerzout
  heeft toegevoegd (voorspoelen is niet voldoende), zodat de
  vrijgekomen zoutoplossing meteen wordt verwijderd en corrosie
  voorkomen wordt.
  Indicator van het zoutniveau
  De afwasmachine is voorzien van een elektrische of optische indicator van
  het zoutniveau (afhankelijk van het model).
  Elektrische indicator
  Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer het
  zoutreservoir moet worden gevuld.
  Optische indicator
  wanneer het zoutreservoir voldoende gevuld is, is de vlotter goed
  zichtbaar in het venstertje van de dop.
  De vlotter daalt en is niet meer zichtbaar wanneer het zoutreservoir moet
  worden gevuld.

  23 • Page 5

  HET DOSEERBAKJE VAN HET
  SPOELGLANSMIDDEL VULLEN
  (Deze handeling is niet nodig bij het gebruik van
  gecombineerde afwasmiddelen)
  Het spoelglansmiddel bevordert het drogen van de vaat door het
  water er beter te laten afstromen, zodat er geen strepen of vlekken
  achterblijven. Vul het doseerbakje voor het eerste gebruik van de
  afwasmachine. Gebruik uitsluitend spoelglansmiddel voor
  afwasmachines.
  1. Druk op de toets A om het deksel te openen (zie tekening).
  2. Giet het spoelglansmiddel in de opening tot de stippellijn “max”
  (ongeveer 100 ml).
  Als u per ongeluk spoelglansmiddel morst, verwijder dat dan
  meteen! Op die manier voorkomt u overmatige schuimvorming
  die het resultaat negatief zou kunnen beïnvloeden.
  3. Sluit het deksel.
  Controleer vervolgens regelmatig het niveau van het
  spoelglansmiddel.

  De hoeveelheid spoelglansmiddel instellen
  Fabrieksinstelling: Stand 4.
  Als u niet tevreden bent over het afwas- of droogresultaat, kunt u de
  dosis spoelglansmiddel veranderen.
  1. Druk op de toets A om het deksel te openen (zie tekening).
  2. Als de vaat strepen vertoont: stel de dosis spoelglansmiddel met
  een munt of een dergelijk voorwerp in op een lagere stand (stand
  1-3). Als de vaat niet helemaal droog is: stel de dosis in op een
  hogere stand (5-6).
  3. Sluit het deksel.
  Indicator van het spoelglansmiddelniveau:
  Optische indicator:
  spoelglansmiddel toevoegen
  licht
  donker voldoende spoelglansmiddel.

  Elektrische indicator (indien aanwezig):
  Het controlelampje op het bedieningspaneel gaat branden wanneer er
  spoelglansmiddel moet worden toegevoegd.

  24

  A • Page 6

  HET DOSEERBAKJE VAN HET AFWASMIDDEL
  VULLEN
  Gebruik uitsluitend afwasmiddel voor afwasmachines.
  Vul het doseerbakje van het afwasmiddel pas vlak voordat u een
  afwasprogramma start (zie ook Beknopte handleiding).
  1. Druk op de toets C om het deksel te openen.
  2. Het doseerbakje van het afwasmiddel vullen.
  • Programma’s met voorspoelen:
  - Afwaspoeder en/of vloeibaar afwasmiddel:
  giet 2/3 van de door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid
  afwasmiddel in het vak (A);
  giet 1/3 in het vak (B).
  - Tabletten:
  plaats een tablet in het vak (A) en/of volg de adviezen op de
  verpakking van het afwasmiddel.
  • Programma’s zonder voorspoelen:
  - Afwaspoeder en/of vloeibaar afwasmiddel, tabletten:
  giet de volledige door de fabrikant aanbevolen hoeveelheid
  afwasmiddel in het vak (A).
  • Voor programma’s met de geactiveerde extra functie “Halve lading/
  Multizones” (indien beschikbaar):
  - Bij afwaspoeder en vloeibaar afwasmiddel kan de hoeveelheid
  met 1/3 worden teruggebracht.
  3. Sluit het deksel.

  C
  A

  B

  Afwasmiddel

  Gebruik vloeibare afwasmiddelen, afwaspoeders en/of tabletten voor
  afwasmachines van merken die in de winkels verkrijgbaar zijn (gebruik
  geen handafwasmiddelen).
  Afhankelijk van het model afwasmachine kan het type afwasmiddel dat
  gebruikt wordt, worden ingesteld (D).

  • Stand E

  -

  voor afwasmiddelen bestaande uit een
  component: gel, tabletten, poeder;
  • Stand F
  - voor afwasmiddelen bestaande uit twee
  componenten (met spoelglansmiddel - 2 in 1);
  • Stand G
  - voor afwasmiddelen bestaande uit drie of vier
  componenten (met spoelglansmiddel en zout 3 in 1; 4 in 1).
  Keuzeknop aan de binnenkant van de deur (links).
  Bij het gebruik van een normaal afwasmiddel in poedervorm, is het
  noodzakelijk het niveau van het zout en het glansmiddel te controleren en
  deze eventueel aan te vullen.
  Ter bescherming van het milieu is het raadzaam de aanwijzingen van de
  fabrikant op te volgen. Gebruik niet méér wasmiddel dan wordt
  aangegeven. Houdt u zich aan de veiligheidswaarschuwingen van de
  fabrikant. Bewaar deze producten buiten bereik van kinderen
  Als er afwasmiddelen in tabletten worden gebruikt, dient u zich nauwgezet
  te houden aan de aanwijzingen die door de fabrikant worden gegeven.
  Als er gemengde afwasmiddelen worden gebruikt die het gebruik van
  spoelglansmiddel of zout overbodig maken, dient u zich aan de volgende
  aanwijzingen te houden:
  • producten met geïntegreerd spoelglansmiddel werken uitsluitend
  optimaal met bepaalde programma's.
  • producten die het gebruik van zout overbodig maken (3 in 1 / 4 in
  1), mogen uitsluitend worden gebruikt tot hardheidsgraad 3 van het
  water.
  Wanneer de hardheid van het water hoger is dan drie, moet ook
  zout worden toegevoegd.
  Om het indicatielampje voor het zoutniveau te activeren, stand 2 in
  1 kiezen.
  Lees de beschrijvingen van deze producten aandachtig door. Wend u in
  geval van twijfel tot de fabrikant van het afwasmiddel.
  Er wordt geen enkele garantie verleend in geval van klachten die betrekking
  hebben op het gebruik van deze producten.

  25 • Page 7

  REINIGING EN ONDERHOUD
  Schakel het apparaat altijd uit voor reinigings- of
  onderhoudswerkzaamheden en draai de waterkraan dicht.
  Reinigen van de buitenkant:
  Gebruik voor het reinigen van de buitenkant een vochtige doek en een
  neutraal schoonmaakmiddel.
  Reinig het bedieningspaneel uitsluitend met een vochtige doek.
  Gebruik geen schuurmiddelen.
  Reinigen van de binnenkant van de afwasmachine:
  maak regelmatig de afdichting en de binnenkant van de deur schoon
  met een vochtige doek om eventuele voedselresten te verwijderen.

  Bovenste sproeiarm:
  1. Draai de moer (A) los (door hem naar links te draaien) en haal de
  sproeiarm weg door hem omlaag te trekken (B).
  2. Spoel de gaatjes af.
  3. Monteer de sproeiarm weer door hem in het midden te plaatsen
  en draai de moer vast (door hem naar rechts te draaien).
  Let er daarbij op de sproeiarm niet te buigen.
  De moer moet goed vastgedraaid zijn. U dient een klik te horen!

  A
  B

  De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien.

  Onderste sproeiarm:
  1. Draai de moer (C) los (door hem naar links te draaien) en haal de
  sproeiarm weg door hem omhoog te trekken (D).
  2. Spoel de gaatjes af.
  3. Monteer de sproeiarm weer door hem in het midden te plaatsen
  en draai de moer vast (door hem naar rechts te draaien).
  Let er daarbij op de sproeiarm niet te buigen.
  De moer moet goed vastgedraaid zijn. U dient een klik te horen.
  De sproeiarm moet ongehinderd kunnen draaien.

  26

  D
  D
  C • Page 8

  REINIGING EN ONDERHOUD
  E

  Reiniging van de filters
  1. Draai het microfilter naar links (in de richting van de pijl “0”) en
  haal hem weg (E).
  2. Verwijder het grove filter (F).
  3. Verwijder het fijnmazige filter (G).
  4. Maak regelmatig alle filters onder stromend water schoon en let er
  daarbij op het fijnmazige filter niet te verbuigen.
  Controleer of er geen vuil in de afwasmachine is achtergebleven!
  5. Monteren:
  breng het grove filter in het microfilter aan en blokkeer het.
  Installeer het fijnmazige filter. Het filter moet zich onder beide
  lipjes bevinden (H).
  Bevestig de grove filtergroep / microfilter door hem met de klok
  mee in de richting van de pijl “1” te draaien, tot de stippellijnen op
  het microfilter en het fijnmazige filter samenvallen.

  F

  Voor goede afwasresultaten is het belangrijk dat de filters
  goed worden aangebracht!

  G

  H

  27


Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Ignis adl 349 1 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Ignis adl 349 1 in der Sprache / Sprachen: Holländisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 0,21 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Andere Handbücher von Ignis adl 349 1

Ignis adl 349 1 Kurzanleitung - Deutsch - 4 seiten

Ignis adl 349 1 Bedienungsanleitung - Deutsch - 9 seiten

Ignis adl 349 1 Kurzanleitung - Englisch - 4 seiten

Ignis adl 349 1 Bedienungsanleitung - Englisch - 9 seiten

Ignis adl 349 1 Kurzanleitung - Holländisch - 4 seiten


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info