54525
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
NEDER-
Gebruiksaanwijzing Inventum snijmachine
Model AS10
Technische gegevens:
230V ~ 50Hz
130 Watt
Inhoudsopgave
1.Beschrijving van de snijmachine
2.Veiligheidsvoorschriften
3.Voor het eerste gebruik
4.Het gebruik van de snijmachine
5.Reiniging en onderhoud
6.Garantiebepalingen en service
1. Beschrijving van de snijmachine (Fig. 1)
1.Motorhuis 8. Mesbeschermer
2.Snelheidsregelaar 9. Draaiknop voor snijdikte
3.Veiligheidsknop 10. Stekker
4.Motorblok 11. Basis
5.Aan/ uitknop 12. Snijplank
6.Mes 13. Aandrukplaat
7.Drukplaat 14. Opvangschaal
2. Veiligheidsvoorschriften
• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en
geheel door voordat u het apparaat gaat
gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor
latere raadpleging.
• Gebruik dit apparaat uitsluitend voor de in de
gebruiksaanwijzing beschreven doeleinden. De snijmachine
alleen gebruiken voor het snijden van vlees, ham, brood,
groente of kaas.
• Sluit het apparaat alleen aan op wisselstroom, op een
randgeaard stopcontact, met de spanning overeenkomstig met
de informatie aangegeven op het typeplaatje van het
apparaat.
• Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten
lopen.
• Wikkel het snoer geheel af om oververhitting van het snoer te
voorkomen.
• Plaats het apparaat nooit in de buurt van apparatuur die
warmte afgeven zoals ovens, gasfornuizen, kookplaten, etc.
Het apparaat op afstand houden van muren of andere
objecten die vlam kunnen vatten zoals gordijnen, handdoeken
(katoen of papier etc).
• Zorg er altijd voor dat het apparaat op een effen, vlakke
ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter, indien het apparaat
in werking is.
• Indien u het apparaat wilt verplaatsen dient u ervoor te zorgen
dat het apparaat uitgeschakeld is. U dient bij het verplaatsen
van het apparaat beide handen te gebruiken.
• Gebruik het apparaat niet wanneer de stekker, het snoer of het
apparaat beschadigd is, wanneer het apparaat niet meer
naar behoren functioneert, wanneer het gevallen of op een
andere manier beschadigd is. Raadpleeg dan de winkelier of
onze technische dienst. In geen geval de stekker of het snoer
zelf vervangen. Reparaties aan elektrische apparaten dienen
uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden. Verkeerd
uitgevoerde reparaties kunnen aanzienlijke gevaren voor de
gebruiker tot gevolg hebben. Het apparaat nooit gebruiken met
onderdelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen of
geleverd.
• Indien het apparaat niet gebruikt of gereinigd wordt, zet
het apparaat geheel uit en verwijder de stekker uit het stopcon-
tact.
• Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit onder in
water of andere vloeistoffen!
• Niet aan het snoer c.q. het apparaat trekken om de stekker uit
het stopcontact te halen. Het apparaat nooit met natte of
vochtige handen aanraken.
• Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Kinderen
beseffen de gevaren niet, die kunnen ontstaan bij het omgaan
met elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder
toezicht met elektrische apparaten werken. Zorg ervoor dat het
apparaat altijd zodanig opgeborgen wordt dat kinderen er niet
bij kunnen.
• Gebruik de snijmachine niet om bevroren voedsel of vlees met
beenderen te snijden.
• Gebruik de snijmachine niet langer dan 10 minuten achter
elkaar. Laat de machine eerst afkoelen voordat u verder gaat.
• Verlengsnoeren mogen alleen gebruikt worden indien de
netspanning (zie typeplaatje) dezelfde of hoger is dan van het
apparaat. Gebruik altijd een goedgekeurd, geaard
verlengsnoer.
• Als u besluit het apparaat, vanwege een defect, niet langer te
gebruiken, adviseren wij u, nadat u de stekker uit de
wandcontactdoos heeft verwijderd, het snoer af te knippen.
Breng het apparaat naar de betreffende afvalverwerking-
afdeling van uw gemeente. Wij raden u tevens aan die
onderdelen te verwijderen die gevaarlijk kunnen zijn voor
kinderen, daar deze ermee kunnen gaan spelen.
• Indien het apparaat na het inschakelen niet funktioneert, dan
kan de zekering of de aardlekschakelaar in de electra
verdeelkast zijn aangesproken. De groep kan te zwaar zijn
belast of een aardlekstroom is opgetreden.
• Dit apparaat voldoet aan de EG richtlijn nr. 76/889/EEC voor
radio en TV ontstoring met aanvullende richtlijn nr. 82/499.
3. Voor het eerste gebruik
Voordat u de snijmachine voor de eerste maal in gebruik neemt,
dient u als volgt te werk te gaan:
Pak de snijmachine voorzichtig uit en verwijder al het verpak-
kingsmateriaal. De verpakking (plastic zakken en karton) buiten
het bereik van kinderen houden.
Controleer na het uitpakken het apparaat zorgvuldig op uiterlijke
schade, mogelijk ontstaan tijdens transport.
Plaats de snijmachine op een vlakke, stevige ondergrond.
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Inventum AS10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info