54525
4
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/6
Nächste Seite
De buitenkant van de snijmachine voorzichtig reinigen met een
vochtige doek (zonder schoonmaakmiddel) en goed droog
maken. Wikkel het snoer volledig af en steek de stekker in het
stopkontakt. Zorg ervoor dat de veiligheidsknop op “0” staat
voordat u de stekker in het stopcontact te steekt.
4. Het gebruik van de snijmachine
Voordat u de snijmachine aan zet, dient u de veiligheidsknop
op 1 te zetten en vast te houden(Fig. 2). Nu kunt u de machine
aanzetten door de aan/ uit knop in te drukken. Houdt deze
knop ingedrukt tijdens het snijden. U kunt de veilgheidsknop los
laten. Wees extra voorzichtig tijdens het snijden. Zodra u de aan/
uitknop los laat, zal de veiligheidsknop terug springen naar “0”
en de snijmachine schakelt uit. Let op: het mes blijft nog even
doordraaien als u de machine heeft uitgeschakeld.
Plaats de opvangschaal aan de zijkant van het snijmachine om
het gesneden waar op te vangen (Fig. 3).
Stel de gewenste snijdikte in door de snijdikteknop te verdraaien
(Fig. 4). De snijdikte kan ingesteld worden van stand 1 tot
20. Stel de snijdikte na gebruik steeds terug op stand 0. De
snijmachine kan worden gebruikt om vlees, ham, groente of
kaas te snijden. De snelheid van het mes kan ingesteld worden
afhankelijk van wat u snijdt. Kies de snelheid van het mes door
de snelheidsregelaar in te stellen bij het gepaste symbool (Fig.
5). Plaats het te snijden voedsel op de snijplank om te snijden.
Snijd het voedsel door de snijplank naar voor te schuiven (Fig. 6).
Snijd steeds het voedsel door gebruik te maken van de snijplank
om het risico op verwondingen te vermijden. Als de vorm of
omvang van het te snijden voedsel niet toelaat om de snijplank te
gebruiken, kunt u deze verwijderen door deze op te lichten (Fig.
7). Indien u zonder snijplank gaat snijden, dient u ook hier extra
aandacht te schenken aan het voorzichtig snijden.
Het mes wordt beschermd door een mesbeschermer. Snijd
alleen als de mesbeschermer is geplaatst. Zorg ervoor dat de
veiligheidsknop steeds op stand “0” staat als u klaar bent met
snijden.
5. Reiniging en onderhoud
Verwijder voor het reinigen de steeds de stekker uit het
stopcontact. Dompel het toestel nooit onder in water of
andere vloeistoffen. Stel de snijdikte in stand “0” voodat u de
snijmachine gaat reinigen. Om het mes te reinigen verwijdert u
het eerst de mesbeschermer door deze naar boven te schuiven
(Fig. 8). De mesbeschermer heeft klemmetjes die het mes en de
beschermer blokkeert. Verwijder het mes uit de snijmachine door
de knop van het mes 90º met de klok mee te draaien (Fig. 9) en
van de machine af te trekken (Fig. 10). Let op: de snijrand van
het mes is erg scherp. Zorg ervoor dat u deze niet aanraakt.
Het mes, de mesbeschermer, de aandrukplaat en de snijplank
kunnen nu afgewassen en gedroogd worden. Wees voorzichtig
tijdens het behandelen van het zeer scherpe mes. Raak het mes
niet met de blote hand.
Als u het gehele toestel wenst af te wassen, neemt u de motor uit
de behuizing (Fig. 11).
Reinig de buitenzijde van de motor met een droge doek. Dompel
de motor nooit onder water of andere vloeistoffen.
Voor de snijplank, de aandrukplaat, de basis en de behuizing
van de motor kunt u een vochtige doek gebruiken. Gebruik
als reinigingsmiddel een mild afwasmiddel. Gebruik geen
scherpe voorwerpen om het vuil te verwijderen. Plaats na het
reinigen de motor opnieuw in de behuizing. Installeer het mes
en de mesbeschermer op de motor in omgekeerde volgorde als
hiervoor beschreven. Zorg ervoor dat de mesbeschermer goed
vast zit.
6. Garantiebepalingen en service
• Uw garantietermijn bedraagt 12 maanden na aankoop van
het product.
• De garantie is alleen van toepassing als de aankoopnota
kan worden overlegd. Bewaar daarom uw aankoopnota
zorgvuldig. De garantietermijn vangt aan op de
aankoopdatum.
• De garantie geldt niet geval van:
- normale slijtage
- onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik
- onvoldoende onderhoud
- het niet in acht nemen van bedienings- en
onderhoudsvoorschriften
- ondeskundige montage of reparatie door de derden
- ondeskundige reparatie door de afnemer
- door de afnemer toegepaste niet originele onderdelen zulks
ter beoordeling van onze technische dienst.
• De garantie geldt niet voor:
- normale verbruiksartikelen, zoals; mes en accessoires
- externe verbindingskabels
- signaal- en verlichtingslampjes zulks ter beoordeling van onze
technische dienst.
Buiten garantie
• U dient het apparaat gefrankeerd toe te zenden. Alleen
gefrankeerde zendingen worden in behandeling genomen.
• Indien de garantie is komen te vervallen of indien de
garantietermijn is verstreken, dienen wij de kosten welke
verbonden aan een beoordeling en/of reparatie in rekening
te brengen.
• Op verzoek zullen wij u eerst een prijsopgave verstrekken
alvorens tot reparatie over te gaan. Zonder dit verzoek om
prijsopgave gaan wij ervan uit dat u, met het opsturen van
uw apparaat automatisch opdracht tot reparatie heeft
verstrekt.
• Indien wij tot reparatie zijn overgegaan, zullen wij
beoordelings- c.q. onderzoekskosten door ons niet in
rekening worden gebracht.
• Wij behouden ons het recht voor om uw product onder
rembours aan u te retourneren of vooruitbetaling te
verlangen.
Wij verlenen twee maanden op door onze technische dienst
uitgevoerde herstelwerkzaamheden en het daarbij nieuw
aangebrachte materiaal, gerekend vanaf de hersteldatum.
Indien zich binnen deze periode een storing voordoet welke het
directe gevolg is van de uitgevoerde herstelwerkzaamheden of
het daarbij nieuw aangebrachte materiaal, heeft de koper recht
op kosteloos herstel.
Mocht het apparaat voor reparatie moeten worden opgestuurd,
dan dient u als volgt te handelen:
1.In een brief - voorzien van uw naam en adres in blokletters -
beknopt doch duidelijk de klacht omschrijven.
2.Het apparaat - samen met een brief en een kopie van de
aankoopnota - goed verpakken in een stevige doos, liefst in
de originele verpakking.
3.U dient het apparaat gefrankeerd toe te zenden aan:
Martex Holland B.V.
Generatorstraat 17
3903 LH Veenendaal
4.Alleen gefrankeerde zendingen worden in behandeling
genomen.
5.Binnen de garantieperiode zal Martex de kosten voor het
retourneren van het apparaat voor haar rekening nemen
(binnen Nederland).
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
4

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Inventum AS10 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info