54973
3
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/28
Nächste Seite
Gebruiksaanwijzing Inventum manicure-/pedicureset, MC30.
Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het
apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.
V E I L I G H E I D S V O O R S C H R I F T E N
U I T L E G S Y M B O L E N
Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze
naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.
N E D E R L A N D S
• Lees eerst de gebruiksaanwijzing aandachtig en geheel door voordat u het
apparaat gaat gebruiken en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.
• Tijdens het gebruik kan de huid of de nagel enigzins warm worden.
• De resultaten dienen gedurende de behandeling regelmatig te worden gecontroleerd. Dit geldt in het
bijzonder voor diabetici, omdat zij minder gevoelig zijn voor pijn en er op die manier gemakkelijker
verwondingen kunnen ontstaan. De opzetstukjes A, B, C en D die worden meegeleverd, zijn in
principe geschikt voor diabetici, omdat ze alleen bestemd zijn voor een oppervlakkige behandeling
en niet voor een puntsgewijze behandeling. De opzetstukjes E, F en G zijn echter minder geschikt
diabetici. Ga altijd uiterst voorzichtig te werk. Raadpleeg in geval van twijfel uw arts.
• Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het ontwikkeld is en op de in
de gebruiksaanwijzing aangegeven wijze. Elk ondeskundig gebruik kan gevaarlijk zijn.
• Bij aanhoudend en intensief gebruik van het apparaat, bijvoorbeeld bij het afschrapen van de
eeltlaag op de voeten, kan het apparaat erg heet worden. Om daarbij verbranding van de huid
te voorkomen, moet vóór elk nieuw gebruik even gewacht worden. Controleer voor uw eigen
veiligheid voortdurend de warmteontwikkeling van het apparaat. Dit geldt in het bijzonder voor
warmtegevoelige personen.
• Het toestel is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik en niet voor medisch of commercieel gebruik.
• De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die door ondeskundig of foutief gebruik is ontstaan.
• Vóór gebruik moet gecontroleerd worden of er op het apparaat en de accessoires geen zichtbare
schade aanwezig is. Gebruik bij twijfel het apparaat niet en wend u tot de leverancier of de
aangegeven klantenservice.
• Controleer het toestel regelmatig op tekenen van slijtage en beschadiging. Als er dergelijke tekenen
zijn of als het toestel onjuist gebruikt is, moet deze vóór verder gebruik naar de fabrikant of
leverancier worden gebracht.
• Het apparaat bij defecten en storingen onmiddellijk uitschakelen.
• Reparaties mogen uitsluitend door de technische dienst of door een geautoriseerd leverancier
worden verricht.
3
3

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Inventum MC30 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info