67097
102
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/104
Nächste Seite
102
problemen oplossen
Foutmeldingen
GEEN DISC Druk OPEN/CLOSE en steek een disc correct in de DVD-speler
SLECHTE DISC Controleer of de disc correct in de DVD-speler zit met de labelkant naar boven, en dat de disc
proper is
FOUTIEVE REGIO Controleer of het regionummer van de DVD overeenkomt met het nummer op de achterkant
van de DVD-speler
Geen stroom
Indien het stand-by controlelampje niet blauw oplicht, u geen reactie krijgt bij het indrukken van de ON/OFF knop op
de afstandsbediening of de
POWER knop op de DVD-speler:
Zorg ervoor dat het systeem achteraan op de subwoofer luidspreker aangeschakeld is
Zorg ervoor dat de kabel tussen de subwoofer en de DVD-speler aan beide zijden correct en stevig
aangesloten is
Controleer of de stroomkabel stevig aangesloten is aan beide zijden
Verwijder de stroomkabel zo’n 30 seconden uit het contact zodat het systeem kan resetten
Geen geluid
Zorg ervoor dat de “dempen” indicator op het display niet oplicht – is dit wel zo, druk dan op MUTE
op de afstandsbediening
Verhoog het volume
Controleer of de kabel van de luidsprekers correct en stevig aangesloten is aan de achterkant van de
subwoofer. Controleer of de luidsprekerkabel stevig in zowel de linker- als de rechterluidsprekers zit
Controleer of de externe aansluitingen stevig zijn en de correcte apparatuur is geselecteerd vb.
CBL/TV/VCR
Geluid, maar geen beeld
Controleer of de video- en CBL-aansluitingen aan de achterkant van het DVD-systeem correct zijn
uitgevoerd
Zorg ervoor dat de televisie aan staat en dat de video-ingang selectie van uw televisietoestel op de
juiste AV-ingang staat. Dit kunt u doen met de afstandsbediening van uw TV, de TV/VIDEO, INPUT of AUX IN
knoppen
Indien u voordien beeld had, maar nu net een andere TV hebt aangesloten en geen beeld meer hebt, is
het mogelijk dat de DVD-uitgang instellingen voor het DVD-systeem verkeerd zijn voor de nieuwe televisie –
reset de DVD-uitgangen in hun originele fabrieksinstellingen (zie hieronder, reset fabrieksinstellingen)
Wanneer u een Scart videoaansluiting gebruikt, hebt u een composite kabel nodig om externe
apparatuur te bekijken die aangesloten is op de composite ingangen van uw KEF Instant Theatre. U hebt een S-
video kabel nodig om externe ingangen te bekijken die aangesloten zijn op de S-video ingangen van uw KEF
Instant Theatre
Afstandsbediening werkt niet
Controleer de batterijen en hun polariteit (+ en -)
Zorg ervoor dat het frontpaneel van de DVD-speler niet bedekt is en dat de afstandsbediening naar de
DVD-speler wijst
Radio werkt niet of met slechte ontvangst
Plaats de antennes verder van uw televisietoestel en andere elektrische toestellen. De AM band is
heel gevoelig voor interferentie
van televisietoestellen
Zorg ervoor dat AM en FM antennes goed aangesloten zijn
Trek de antennes uit en verplaats ze om de radio-ontvangst te verbeteren
Zorg ervoor dat de AM antenne rechtop staat
DVD of CD speelt niet
Nadat u op de DVD/CD knop hebt gedrukt, leest de DVD-speler de formaatinformatie op de disc en moet na enkele
seconden de vermelding
LOAD verschijnen
Zorg ervoor dat de disc correct ingevoerd is – labelkant omhoog – verwijder de disc en voer ze
opnieuw in
Zorg ervoor dat de disc niet vuil of gekrast is – reinig de disc voorzichtig
Controleer dat de regiocode van de disc overeenkomt met het label aan de achterkant van het DVD
systeem
Geluid is vervormd
Controleer de aansluitingen van de luidsprekers
Verminder het niveau van andere aangesloten apparatuur in geval van interferentie
Subwoofer geluid te hoog/laag
Het basniveau van de subwoofer kan aangepast worden met de afstandsbediening
Ontbrekende gesproken tekst op de Record of Multi room output
U moet de stereo modus selecteren om ervoor te zorgen dat het centrale kanaal verdeeld wordt over
de linkse en rechtse Record/Multi room outputs. In het menu selecteert u Audio en wijzigt u de surround sound
in “uit” (stereo)
Reset fabrieksinstellingen
U kunt de originele fabrieksinstellingen van uw KEF Instant Theatre resetten door tegelijkertijd op 3
knoppen op het frontpaneel van de DVD-speler
te drukken:- Druk tegelijkertijd op ‘PLAY/PAUSE’, ‘<SKIP/PRESET’ (neerwaarts) en ‘<VOLUME’
(neerwaarts) om te resetten op de TV norm NTSC voor Amerika
Druk tegelijkertijd op ‘PLAY/PAUSE’, ‘<SKIP/PRESET’ (neerwaarts) en ‘<VOLUME’ (opwaarts) om te
resetten op de TV norm PAL
voor Europa
KIT200_Manual.qxd 10/1/11 15:04 Page 102
102

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für KEF KIT200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info