67097
103
Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/104
Nächste Seite
103
glossarium
Aspect ratio De vorm van het rechthoekige beeld op een televisietoestel. Dit is de verhouding tussen de breedte en de
hoogte van het beeld. Standaard televisieschermen volgen momenteel één van de volgende twee normen: 4:3
(origineel, 4 eenheden breed op 3 eenheden hoog) en
16:9 (breedbeeld)
Audio CD’s Het KEF Instant Theatre speelt audio compact discs, alsook opnames op CD-R en CD-RW compact discs af
Component Aansluitingssysteem – gewoonlijk tussen de DVD-speler en een weergavetoestel zoals een TV of
projector – waarbij de helderheid langs de ene kabel wordt geleverd en de kleuren blauw en groen elk langs een eigen
kabel. Dergelijke aansluitingen gebeuren via drie geluidscontacten
Composite video Eén enkele aansluiting, bijvoorbeeld tussen een DVD-speler en een TV, waarbij het hele beeldsignaal
(inclusief helderheid, kleur en synchronisatie) overgebracht wordt in PAL (Europa) of NTSC (Amerika) formaat.
Gewoonlijk met enkele geluidscontacten, meestal geel gekleurd om ze te onderscheiden van de andere beschikbare
aansluitingen
Dolby Digital Dolby Digital 5.1 is de standaard voor het coderen van audio voor DVD-Video. Dolby Digital is een
handelsmerk van
Dolby Laboratories
Dolby Prologic II Verbeterde versie van het originele Pro-Logic, levert 5.1 geluidskanalen uit een stereo
ingangssignaal
DTS DTS is een 5.1 multi-channel digitaal signaal ontwikkeld door Digital Theater Systems. DTS is een handelsmerk
van
Digital Theater Systems
DVDaudio Dit is een nieuw DVD formaat dat niet geschikt is voor het KEF Instant Theatre DVD systeem, ook al zullen
andere formaten op eenzelfde disc wel afgespeeld worden
DVDvideo Digital Versatile Disc (DVD) is een opslagsysteem voor audio, video en data gebaseerd op optische discs
van 12 of 8 cm die met de laser ingelezen worden. DVDvideo is een norm voor de opslag van video- en audio-
informatie op DVD-ROM discs op basis van MPEG video en audio codering en compressie. Een DVD-ROM (Read Only
Memory) kan enkel gelezen worden, er kan niets op opgeslagen worden
IR Letterwoord voor infrarood. De afstandsbediening communiceert met de DVD-speler via een infrarood lichtstraal,
u moet dus rechtstreeks in de richting van het toestel kunnen wijzen
JPEG Voor weergave van beelden in JPEG (Joint Photographic Expert Group) formaat zoals beelden van een digitale
camera
Letterbox Dit beschrijft het effect dat ontstaat wanneer een video die breder is dan 525 of 625 lijnen, gekrompen
wordt tot hij past op een TV met een 4:3 verhouding. Er worden boven- en onderaan het videobeeld zwarte banden
toegevoegd zodat het beeld de volledige breedte van het televisiescherm inneemt
MP3 MPEG 1 bevat een Layer 3 audiocompressietabel. Dit Layer 3 audiocompressiesysteem wordt courant gebruikt
voor het downloaden van muziekbestanden van het internet naar een PC of een MP3 opnametoestel. Het vermindert de
omvang van het bestand met een factor 12 om het downloaden sneller te laten gebeuren. MP3 bestanden die op een CD
opgeslagen worden, kunnen in stereo afgespeeld worden, ongeacht de surround sound modus die in het menu Audio
werd geselecteerd
MPEG MPEG is een videocompressienorm bepaald door de Motion Picture Expert Group. Hierdoor kan een grote
hoeveelheid digitale video- en audiogegevens opgeslagen worden op een disc
NTSC Letterwoord voor National Television System Committee. Dit is het televisiebeeldformaat dat courant
gebruikt wordt in Amerika
PAL Letterwoord voor Phase Alternate Line. Dit is het televisiebeeldformaat dat courant gebruikt wordt in Europa
PCM Letterwoord voor Pulse Code Modulation. Een niet-gecomprimeerd, digitaal audiosignaal dat gebruikt wordt bij
CD’s en laserdiscs
RDS Radio Data Signature wordt gebruikt bij VHF FM transmissies en biedt de gebruikers een aantal schitterende
informatieve opties.
Dit omvat de weergave van de naam van de radiozender op het display, wat ook gebruikt wordt bij uw KEF Instant
Theatre. Via dit systeem wordt u ook op de hoogte gebracht van speciale nieuws-, verkeers- of programmameldingen;
is niet verkrijgbaar op uw KEF Instant Theatre
SCART Courante aansluiting met 21 pennen tussen audio/videoapparatuur in Europa. Om audio-, video- en
schakelingssignalen over te brengen. Het videosignaal wordt opgesplitst in rood, groen en blauw (RGB) en levert aldus
een schitterende beeldkwaliteit wanneer u de DVD-speler aansluit aan het televisietoestel via de SCART stekker
Sectie Een DVD-titel of film wordt in verschillende secties opgedeeld om het zoeken makkelijker te maken
S-video Een mini-DIN plugverbinding met vier pennen waarmee een videosignaal wordt overgebracht van een bron
naar een display en waarbij de helderheid (luminantie, Y) en de kleur (chrominantie, C) van het signaal afzonderlijk
doorgestuurd worden. S-video levert een betere kwaliteit dan composite video
Titel Nummering op een DVD die de verschillende films en speciale features op één enkele disc onderscheidt
Track Individuele muziektracks op een CD
Uni-Q
®
Bij deze gepatenteerde KEF technologie worden de medium en hoge frequentiedrivers samengebracht in één
driverbereik,
waardoor een superieur stereobeeld door puntakoestische radiatie wordt verkregen
KIT200_Manual.qxd 10/1/11 15:04 Page 103
103

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für KEF KIT200 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info