Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/60
Nächste Seite
DT ISTR_6541091_04/21 33/60
instruksene i bruksanvisningen, eventuelle skader som er påført grunn av bruk i feil omgivelser og
grunnet fenomen som ikke avhenger av normal funksjon av apparatet.
2. Klager må meddeles innen 60 dager etter mottatt vare.
3. Garantien er gyldig om man kan vise til kvittering eller faktura eller kvitteringen, og med referanse til parti
nummer på etiketten festet på produktet.
4. Alle apparater må sendes til til kjøper.
5. Garantien er ikke lenger gyldig om apparatet er ødelagt eller om reparasjonen ikke er utført av faglært
personale.
6. Ingen form for direkte eller indirekte skadeerstatning for ting eller personer grunnet feil bruk eller grunnet
avbrekk i bruk fordi apparatet har blitt reparert.
PŘEKLAD ORIGINÁLNÍCH POKYNŮ
CAUTION
PŘED INSTALACÍ SI, PROSÍM, POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A
INSTRUKCE SI PONECHTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
Tento spotřebič musí být používán a plynová láhev musí být skladována v souladu s platnými
předpisy země použití.
1. Instalace a opravy by měly být provedeny kvalifikovaným servisním pracovníkem. Nesprávná instalace,
nastavení či změna může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
2. Nepokoušejte se produkt žádným způsobem upravovat.
3. Použijte redukční ventil: 30 mbar pro butan a pro propan.
4. Nikdy nevyměňujte nebo nenahrazujte regulátor jiným regulátorem, než je dodáván výrobcem.
5. Neskladujte ani nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé látky či kapaliny v blízkosti topidla.
6. Před přemístěním zařízení zavřete ventil lahve nebo regulátor.
7. Nepřepravujte topné těleso je-li v provozu. Nepohybujte ohřívačem ihned poté, co byl vypnut, počkejte
na snížení teploty povrchu.
8. Udržujte ventilační otvor v krytu čistý a zbavte se nečistot.
9. Neblokujte ventilační otvory.
10. Nenatírejte hlavici, ovládací panel nebo reflektor.
11. Dbejte na dostatečný přístup vzduchu kolem topného tělesa. Ovládání hořáku a přístup pro cirkulaci
vzduchu musí být udržovány v čistotě. Četnost čištění je určeno dle potřeby.
12. Pokud není topné těleso v provozu, nádrž LPG vypněte.
13. Ihned zkontrolujte topné těleso, pokud existuje některý z těchto problémů:
ohřívač nedosahuje dostatečného výkonu
při použití hořáku se objevuje šum (ihned po vypnutí hořáku mírný hluk je normální)
zápach plynu je spojen s extrémně žlutou skladbou plamenů
14. LPG regulátor / hadice musí být umístěny mimo prostor, kde se pohybují lidé, nebo by mohlo vzniknou
jiné nebezpečí poškození.
15. Jakékoli ochranné prvky odstraněny před použitím ohřívače, musí být znovu umístěny před uvedením
ohřívače do provozu.
16. Povrch ohřívače dosahuje vysokých teplot, děti i dospělí by měli zůstat mimo dosah tak aby nedošlo k
popálení nebo vznícení oblečení.
17. Děti by měly být v okolí ohřívače opatrné.
18. Oděvy nebo jiné hořlavé materiály by neměly být zavěšeny na topidle nebo umístěny v blízkosti topidla.
19. Zkontrolujte těsnost tl. regulátoru, stav těsnění a zda je tl. regulátor celkově v dobrém stavu.
20. Po každém použití vždy vypněte váš ohřívač.
21. Po použití zavřete přívod plynu na ventilu lahve nebo regulátoru.
22. Nepřipojujte plynovouhev přímo ke spotřebiči bez regulátoru.
PLYNOVÉ POŽADAVKY
PROSIM, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO INSTRUKCE PŘED POUŽITÍM
1. Používejte pouze typ plynu a lahví určené výrobcem.
2. Přístroj může být použit s lahví na plyn s maximální kapacitou 13 kg.
3. Výměnu plynových lahví provádějte v dobře větrané místnosti, daleko od plamenů a zdrojů tepla (svíčky,
cigarety, jiné plameny spotřebičů).
4. Regulátor tlaku a hadice musí být v souladu s místními standardy.
5. 1,5 m flexibilní hadice v souladu s normou EN 16436-1. Doporučujeme pravidelnou kontrolu flexibilní
hadice (alespoň jednou za měsíc a pokaždé, když se láhev mění. Pokud jsou vidět známky trhlin,
rozdělení nebo jiné poškození, musí být hadice vyměněna za novou stejné délky a stejné kvality.
Flexibilní hadice musí být měněny v předepsaných intervalech.
6. Používejte pouze originální náhradní díly.
7. Instalace musí být v souladu s místními stabdardy, případně v jejich nepřítomnosti, se standardy pro
skladování a manipulaci zkapalněného ropného plynu.
8. Láhev s plynem musí být skladována v souladu s platnými předpisy.
9. Promáčknutá, zrezivělá nebo poškozená láhev může být nebezpečná a měla by být zkontrolována. Nikdy
CZ
33

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemper 6541091 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemper 6541091 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1.45 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info