Zoom out
Zoom in
Vorherige Seite
1/60
Nächste Seite
DT ISTR_6541091_04/21 46/60
Zbytková rizika podle nařízení (EU) 2016/426 (příloha 1 bod 1.2)
Po inštalácii spotrebiča je potrebné zvážiť niektoré zbytkové riziká:
Hoci je prístroj navrhnutý so všetkými možnými bezpečnostnými požiadavkami, v prípade vonkajšieho
požiaru existuje možnosť, že vnútorný tlak a teplota spotrebiča a fľaše sa zvýši nebezpečným a
nekontrolovateľným spôsobom. Použite vhodný hasiaci prístroj iba v prípade, že je bezpečný, inak sa
uistite a okamžite informujte príslušné orgány.
Použitie nesprávnych fliaš a / alebo tlakových regulátorov môže spôsobiť vysoké hodnoty oxidu
uhoľnatého, ktoré nebezpečné pre zdravie. Odporúča sa používať iba butánové alebo propánové fľaše
a tlakové regulátory pri 30 mbar pre bután a pre propán.
Tento spotrebič môže vytvárať oxid uhoľnatý, ktorý nemá zápach. Použitie v uzavretom priestore vás
môže zabiť. Tento prístroj nikdy nepoužívajte v uzavretom priestore, ako je tábor, stan alebo dom.
Počas a po použití je horák veľmi horúci. Nedotýkajte sa. Nebezpečenstvo popálenia.
ZÁRUKA
Na tento výrobok sa vzťahuje záruka podľa krajiny použitia.
1. Záruka zahŕňa bezplatnú náhradu v rámci stanovených podmienok každej časti, ktorá vykazuje
konštrukčné chyby. Problémy spôsobené nútenými otvory, roztrhnutím alebo poškodením výrobku nie sú
v záruke. Záruka navyše nie je platná, ak škody spôsobené nedbalým použitím, nedodržaním pokynov,
nevhodnou manipuláciou alebo príčinami, ktoré nie sú závislé na správnom používaní výrobku.
2. Reklamácia by mala byť oznámená okamžite.
3. Záruka je platná iba v prípade, že je opatrená faktúrou alebo dokladom o nákupe a s odkazom na číslo
šarže na štítku nalepenom na výrobku.
4. Každé zariadenie by malo byť reklamovaný v mieste nákupu.
5. Záruka nie je platná, ak je zariadenie otvorené silou alebo ak opravu vykonáva Necvičený personál.
6. Náhrada škody sa nevzťahuje na priamu alebo nepriamu škodu spôsobenú osobami alebo vecami, ak sú
škody spôsobené chybným užívaním alebo neodbornými zásahmi pri opravách.
46

Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Frage.

Forenregeln

Missbrauch melden von Frage und/oder Antwort

Libble nimmt den Missbrauch seiner Dienste sehr ernst. Wir setzen uns dafür ein, derartige Missbrauchsfälle gemäß den Gesetzen Ihres Heimatlandes zu behandeln. Wenn Sie eine Meldung übermitteln, überprüfen wir Ihre Informationen und ergreifen entsprechende Maßnahmen. Wir melden uns nur dann wieder bei Ihnen, wenn wir weitere Einzelheiten wissen müssen oder weitere Informationen für Sie haben.

Art des Missbrauchs:

Zum Beispiel antisemitische Inhalte, rassistische Inhalte oder Material, das zu einer Gewalttat führen könnte.

Beispielsweise eine Kreditkartennummer, persönliche Identifikationsnummer oder unveröffentlichte Privatadresse. Beachten Sie, dass E-Mail-Adressen und der vollständige Name nicht als private Informationen angesehen werden.

Forenregeln

Um zu sinnvolle Fragen zu kommen halten Sie sich bitte an folgende Spielregeln:

Neu registrieren

Registrieren auf E - Mails für Kemper 6541091 wenn:


Sie erhalten eine E-Mail, um sich für eine oder beide Optionen anzumelden.


Holen Sie sich Ihr Benutzerhandbuch per E-Mail

Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, um das Handbuch zu erhalten von Kemper 6541091 in der Sprache / Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Norwegisch als Anhang in Ihrer E-Mail.

Das Handbuch ist 1.45 mb groß.

 

Sie erhalten das Handbuch in Ihrer E-Mail innerhalb von Minuten. Wenn Sie keine E-Mail erhalten haben, haben Sie wahrscheinlich die falsche E-Mail-Adresse eingegeben oder Ihre Mailbox ist zu voll. Darüber hinaus kann es sein, dass Ihr ISP eine maximale Größe für E-Mails empfangen kann.

Das Handbuch wird per E-Mail gesendet. Überprüfen Sie ihre E-Mail.

Wenn Sie innerhalb von 15 Minuten keine E-Mail mit dem Handbuch erhalten haben, kann es sein, dass Sie eine falsche E-Mail-Adresse eingegeben haben oder dass Ihr ISP eine maximale Größe eingestellt hat, um E-Mails zu erhalten, die kleiner als die Größe des Handbuchs sind.

Ihre Frage wurde zu diesem Forum hinzugefügt

Möchten Sie eine E-Mail erhalten, wenn neue Antworten und Fragen veröffentlicht werden? Geben Sie bitte Ihre Email-Adresse ein.Info